Klášterní zboží KRUKANICE

Toto zboží patří premonstrátskému klášteru Teplá. Zakladatel nadace (Stift), vladyka HROZNATA přiznal ve svém testamentu z roku 1197, pořízeném před odchodem na křižáckou výpravu, klášteru pouze tříleté využívání tohoto zboží, předal mu však později, když vstoupil po svém návratu do premonstrátského řádu, toto zboží do úplného vlastnictví.

Zboží leží v severní části (Plzeňského) kraje a na severu hraničí s panstvím Toužim v Loketském kraji, na východě s panstvím Plasy a se zbožím Kunějovice (Kuniowitz), na jihu s panstvím Luhov (Lohowa) a zbožím Charanšovice (Chräntschowitz), na západě s panstvím Třebel-Trpisty a s panstvím Bezdružice.

Struktura pozemků (plošný obsah) byla podle sdělení tepelského vrchního úřadu z 18.lednu 1838:
 

Orná půda: dominikál 1098 jochů 1052 klafterů  
  rustikál 3605 jochů 66 klafterů Celkem 4703 jochů 1118 klafterů
Rybníky: dominikál 9 jochů 480 klafterů  
  rustikál 3 jochy 449 klafterů Celkem 12 jochů 929 klafterů
Chudá pole
(Trischfelder):
dominikál 0  
  rustikál 17 jochů 436 klafterů Celkem 17 jochů 436 klafterů
Louky: dominikál 255 jochů 263 klafterů  
  rustikál 319 jochů 878 klafterů Celkem 574 jochů 1143 klafterů
Zahrady: dominikál 17 jochů 159 klafterů  
  rustikál 55 jochů 844 klafterů Celkem 72 jochů 1003 klafterů
Pastviny dominikál 212 jochů 383 klafterů  
  rustikál 168 jochů 670 klafterů Celkem 380 jochů 1053 klafterů
Řeky a jezera: dominikál 2 jochy  
  rustikál 3 jochy 290 klafterů Celkem 5 jochů 290 klafterů
Lesy: dominikál 1 848 jochů 1 062 klafterů  
  rustikál 795 jochů 1427 klafterů Celkem 2644 jochů 889 klafterů
CELKEM : dominikál 3443 jochů 201 klafterů  
  rustikál 4968 jochů 260 klafterů Celkem 8411 jochů 461 klafterů

Vysvětlivky:
1 joch = 0,571 ha = 2 strychy = 1 000 čtverečních klafterů = 3 570 m2
1 strych (Strich též Tagwerk jako denní výkon) = 1/2 jochu = 0, 2876 ha (i 0,2955 ha)
1 čtvereční klafter = 3,57 čtverečních metrů

Terén. Povrch terénu je silně vlnitá krajina, která je v průměru ve vyšší poloze, až výšky 1400 vídeňských stop; přesto se nikde nezvedá samotný vrch. Převládající horninou jsou jílovité břidlice.

Vodstva. Jedinou řekou je Mže (Mies), která však protéká dominií jen na jihu, a dále jen pár bezvýznamných potoků, z nichž Úterský potok (Neumarkter Bach) ústí u Čerňovic (Scherlovitz) do Mže. Rybníky zde nejsou.

Obyvatelstvo. Dominium má 1586 duší. Obyvatelstvo jsou vesměs římsko-katolíci a hovoří německy.

Obživa. Základním druhem obživy je zemědělství. Půdu tvoří většinou zvětralé jílovité břidlice, zčásti i jíl, písek a drobný štěrk. V mokrých letech je tu úroda větší než v suchých. Střední teplota činí + 6 6/300R. Pěstují se různé druhy obilovin, luštěniny, něco málo zelené píce, něco chmele pro vlastní potřebu, erteple (brambory) a pícniny. Ovocné stromy rostou v zahradách i na volných místech a přibývá jich.

Stav zvířat činil k 30. dubnu 1837:
 

Koně Dominikál: 10 starých  
  Rustikál: 104 celkem, z toho 92 starých a 12 hříbat Celkem 114 koní
Hovězí Dominikál: 181 kusů, z toho 4 chovní býci, 2 mladí býčci, 95 krav, 34 jalovic, 39 tažných volů, 9 krmných volů a 7 mladých volů  
  Rustikál: 830 ks, z toho 6 chovných býků, 1 býček, 423 krav, 106 jalovic, 249 tažných volů, 45 mladých volů Celkem 1011 ks
Ovce Dominikál: 1258 ks, z toho 949 starých a 309 jehňat  
  Rustikál: 2186 ks, z toho 1668 starých a 518 jehňat Celkem 3444 ovcí
Svině Rustikál: 71 sviní Celkem 71 sviní
Kozy Rustikál: 41 koz Celkem 41 koz

 

Hospodaření na vrchnostenské půdě se provádí na 5 panských dvorech ve vlastní režii (Krukanice, Lípa (Pichl), Podmokly (Podmokel), Budeč (Wutsch), Liška (Lischka).

Lesy jsou ve třech revírech, a to 1. Krukanický, 2. Budečský, 3.Podmokelský. Jsou tu jehličnaté i listnaté stromy a dodávají systematicky 2456 klafterů dvoustooých kmenů.

Řemesly se zabývalo počátkem roku 1836 celkem 42 mistrů řemeslníků a jiných živnostníků, 8 tovaryšů a 4 učedníci, celkem 54 osob. Z nichž byl 1 pekař, 7 šenkýřů piva, 1 vaříč piva, 1 vařič kořalky, 1 sudař, 1 řezník, 2 zahradníci, 1 hauzírující obchodník, 1 kramář, 1 zedník (5 tovaryšů), 6 mlynářů, 1 varný potaše, 7 kovářů, 3 krejčí, 3 ševci, 1 truhlář, 1 kolař a 1 palič cihel. V Krukanicích je vrchnostenský ranhojič.

Chudobinec. Od 19.února 1833 je zde vrchností založený institut chudobince, který měl koncem roku 1835 základní jmění 540 zlatých, 35 1/2 krejcarů C.M., k němuž především vrchnost a úředníci přispěli. Počet podporovaných chudých je 17.

Doprava. Severní části dominie probíhá silnice z Plzně do Karlových Var přes zdejší vesnice Úněšov (Anischau) a Číhanou (Tschihana). Nejbližší pošta je v Plzni.

Jednotlivá místa jsou:

1. KRUKANICE (Krukanitz), uvedená již v potvrzovací bule papeže Řehoře X. jako Crucanice, 3 poštovní míle od Plzně, 4 1/2 hodiny jihovýchodně od kláštera Teplá, ležící 490 50´ 44" zem.šířky a 300 46´ 4" zem.délky, nadmořské výšky 245 1/2 vídeňských klafterů. Vesnička se 6 domy a 42 obyvateli, k níž patří stranou ležící mlýn Donna-Mühle a Donna-Häuser s 2 domy, které však patří pod panství Třebel-Trpisty. Ves je úředním místem domínie, farností patřící pod Pernarec. Má 1 malý vrchnostenský zámeček, 1 úřední dům s bytem úředního ředitele, 1 panský dvůr a 1 tažný mlýn (Zugmühle) ke šrotování sladu atd., 1 ovčín, 2 velké zahrady - ovocnou a kuchyňskou, 1 krásný pivovar, postavený zcela nový v letech 1824-1826, 1 palírnu kořalku, 1 fořtovnu a 1 poddanskou kontribuční sýpku.

2. PERNAREC (Pernharz, Bernharz, Bernář), 1 hodinu jihovýchodně od Krukanic, kam vede ovocná alej, ves se 43 domy a 301 obyvateli, má 1 farní kostel sv.Mikuláše, 1 faru a 1 školu, vše od patronátem klášterní vrchnosti. Kostel má nyní dva kněze a byl již roku 1384 uváděn jako farní s vlastním farářem a v letech 1820-1821 byl zcela nově zřízen. Oltářní obraz a obrazy dvou postranních oltářů maloval - podle Schallera - BRANDL. Přifařeny jsou kromě obce samé, vesnice Krukanice, Čerňovice, Březí (Seßlas) s filiálním kostelem, Lípa (Pichel), vedle obcí Malkovice a Něšov (Nitschowa), která patří k panství Bezdružce. Škola byla postavena nově roku 1815. Pernarec je rodiště tepelského opata Chrysostoma Pfrognera, zemřelého v roce 1812.

3. ČERŇOVICE (Scherlowitz, Černowice, Čerlowice, Cernovici), 1 hodinu jihojihovýchodně od Krukanic, nedaleko severně od Mže, ves s 43 domy a 278 obyvateli, farností k Pernarci. Stranou leží mlýn Klarater-Mühle na Úterském potoce, Německý mlýn (Teutsch-Mühle) a mlýn Tista-Mühle (Distamühle), oba na Mži. Kdysi se nacházelo u vsi hornické dílo na olovo, které však již dlouhý čas je zaniklé.

4. BŘEZÍ (Seßlas, u Schallera Sestlitz a v starší době Ujezd neboli Březí), 3/4 hodiny východně od Krukanic, při 490 50´ 39" zem.šířky a 300 48´ 21" zem.délky, vesnička s 8 domy a 40 obyvateli, přifařená pod Pernatec, má 1 filiální kostel sv.Panny Marie, který je připomínán již roku 1391, kde se nyní konává slavnostní mše s kázáním na sedmi mariánských svátcích a dále na Velikonoce, Svatodušní svátky, Vánoce. Kostel nechal roku 1719 nově postavit opat Raymund Wilfert II.

5. PICHEL (Pitel, dnes Lípa?), 1 1/4 hodiny východoseverovýchodně od Krukanic, dominikální vesnička s 9 domy a 58 obyvateli, farností pod Pernarec, má 1 panský dvůr a obydlí úředníka.

6. ČÍHANA (Tschihana, Cihan), 1 1/4 hodiny severoseverovýchodně od Krukanic, při 490 53´ 45" zem.šířky a 300 47´ 46" zem.délky, na silnici z Plzně do Karlových Varů, ves s 19 domy a 142 obyvateli, s 1 farním kostelem sv.Václava, 1 farou a 1 školou, vše pod patronátem klášterní vrchnosti, 1 zájezdní hostinec. Kostel byl, jak je uvedeno na kůru se nacházejícím nápise, postaven roku 1162, znovu postaven 1654 a 1717 rozšířen. Má některé velmi staré náhrobky, které však již nejsou čitelné. Zvony mají letopočty 1415, 1737 a 1724. K farnosti patří kromě obce vesnice Hvožďany (Woschana), Budeč (Wutsch), Štipoklasy, Podmokly, Úněšov s filiálním kostelem, vedle vesnic cizích panství: Skupeč (Skupsch), Něšov (Neschowa) z panství Bezdružice, Zahrádka z panství Preitenstein (Nečtiny?), Mostice (Mostitz) z panství Kunějovice, Horky (Horkau) z panství Plasy, Popovice (Poplowitz) z panství Luhov (Lohowa).

7. HVOŽĎANY (Woschana, Huoschene, později Hwostian), 3/4 hodiny severovýchodně Krukanic, ves se 17 domy a 113 obyvateli, přifařená pod Číhanou.

8. ŠTIPOKLASY (Stipokl), 1 3/4 hodiny severně Krukanic, dominikální ves s 15domy a 92 obyvateli, přifařená pod Číhanou; má 1 zájezdní hostinec a 1/2 hodiny stranou ležící domky WALDWIESENHÄUSEL se 2 čísly.

9. BUDEČ (Wutsch, Buch, Budce), 1/2 hodiny severně Krukanic, ves se 13 domy a 73 obyvateli, přifařená pod Číhanou, má 1 panský dvůr a 1 ovčín.

10. PODMOKLY (Podmokl), 1 1/2 hodiny východoseverovýchodně Krukanic, ves se 18 domy a 99 obyvateli, přifařená pod Číhanou, má 1 panský dvůr, 1 ovčín, 1 varnu potaše, 1 vrchnostenský mlýn s pilou, 1 fořtovnu, 1 hospodu, 1 cihelnu. Tato ves byla kdysi samostatné zboží a patřila roku 1659 hraběnce von WRSCHOWITZ, rozené z Vrbna. Koupí přišla do rukou kolegia jezuitů v Chebu, které vesnici prodalo roku 1667 Johannu Baptistovi MORAKU, rytíři von Mohrenfels, pánovi na Malešicích, za 18000 rýnských zlatých, po jehož smrti získal vesnici roku 1678 klášter Teplá za 13000 rýnských zlatých. V roce 1678 tu nechal postavit opat Fridrich zámeček, který byl později zařízení jako panský statek. Po někdejším hradu se nacházejí ještě nepatrné sporé stopy.

11. ÚNĚŠOV (Anischau, Aunische, Auneschau, Unessow, Auneschow), 1 1/4 hodiny severo-východně od Krukanic, při 490 53´ 1" zem.šířky a 300 49´ 22" zem.délky, ves se 43 domy a 245 obyvateli, kam patří i stranou ležící 1 panský dvůr LIŠKA, SCHÖBERŮV MLÝN a zbrojní kovárna; přifařeno k Číhané, má 1 filiální kostel sv.Prokopa a 1 hostinec. Kostel se připomínal roku 1384 jako farní. Pravděpodobně za husitských válek přišel o svého duchovního. V současné podobě se nachází od roku 1738. Dva zvony mají letopočty 1487 a 1749. Na náměstí někdejší fary dnes stojí dva domky, které platí nájem číhanskému faráři. Úněšov přišel spolu s Podmokly roku 1676 pod klášter Teplou.

12. ROZNĚVICE (Roslowitz, kdysi Hrosinowitz), 3/4 hodiny severozápadně od Krukanic, ves s 16 domy a 103 obyvateli, patřící farností pod Šipín na panství Bezdružice.

Pod zboží Krukanice patří nadto ještě z panství Luhov (Lohowa):

13. KOŠETICE (Koschowitz), 2 1/2 hodiny jihovýchodně od Krukanic - 5 domů.

14. KLENOVICE (Klenowitz), 1 1/2 hodiny výchfiodně od Krukanic - 6 domů.