Zboží KOŘEN

Toto allodiální zboží leží v severozápadní části Plzeňského kraje mezi panstvím BEZDRUŽICE na severu a severovýchodě, panstvím TRPISTY-TŘEBEL na východě a jihu, a panstvím PLANÁ na jihozápadě a západě.

Majitelé. Allodiální zboží patří paní Anně LE BREUX, manželce penzionovaného c.k.hejtmana Karla Ferdinanda LE BREUX, rozené Wolfingerové von Wolfsbach a von Ploškovice. Toto zboží zdědila po bratrovi Johannu Ferdinandovi Wolfingerovi, rytíři von Wolfsbach a von Ploškovice, který zemřel 19.května 1824. Ten získal zboží po smrti svého otce a dřívějšího majitele Leopolda Wolfingera, rytíře von Wolfsbach a von Ploškovice (viz Zemské desky, Hlavní kniha, díl XV., fol.237). Na počátku XVII. století patřilo zboží Kořen Hannsi von Schierndingovi, pánovi na Schönwaldu, který zemřel 9.července 1605.

Struktura pozemků podle katastrálního třídícího sumáře:

 

Orná půda: dominikál 78 jochů 573 klafterů  
  rustikál 36 jochů 1253 klafterů Celkem 115 jochů 226 klafterů
Chudá pole
(Trischfelder):
dominikál 6 jochů 708 klafterů  
  rustikál 15 jochů 50 klafterů Celkem 21 jochů 758 klafterů
Louky: dominikál 6 jochů 414 klafterů  
  rustikál 7 jochů 1474 klafterů Celkem 14 jochů 288 klafterů
Zahrady: dominikál 879 klafterů  
  rustikál 831 klafterů Celkem 1 joch 110 klafterů
Pastviny dominikál 6 jochů 550 klafterů  
  rustikál 24 jochů 1173 klafterů Celkem 31 jochů 123 klafterů
Lesy: dominikál 29 jochů 17 klafterů  
  rustikál 10 jochů 775 klafterů Celkem 39 jochů 792 klafterů
CELKEM : dominikál 126 jochů 1541 klafterů  
  rustikál 95 jochů 756 klafterů Celkem 222 jochů 697 klafterů

Vysvětlivky:
1 joch = 0,571 ha = 2 strychy = 1 000 čtverečních klafterů = 3 570 m2
1 strych (Strich též Tagwerk jako denní výkon) = 1/2 jochu = 0, 2876 ha (i 0,2955 ha)
1 čtvereční klafter = 3,57 čtverečních metrů

Charakteristika přírody je stejná jako u sousedních částí panství Bezdružice, Trpisty-Třebel a Planá. Na západní straně protéká od severu přicházející ČERNÝ POTOK (Schwarzbach, též Wunschlabch či Amselbach, dnes Kosí potok) a mířící v jižním směru do Mže. Dva bezvýznamné někdejší rybníky jsou již delší čas používány jako louky.

Hlavní výtěžek je zemědělství. Z věští části písečná, místy i jílovitá a kamenitá půda je celkem úrodná a dává pšenici, žito, ječmen i oves, proso a len, konopí a krmivové rostliny. Také ovoci se tu daří.

Chov dobytka se vztahuje njna hovězí dobytek, ovce, prasata, husy a včelstva. Stav dobytka činil k 30.dubnu 1837:
 

Koně Dominikál: 2 staré  
  Rustikál: 2 staré Celkem 4 koně
Hovězí
dobytek
Dominikál: 18 ks, z toho 1 chovný býk, 2 býček, 8 krav, 3 jalovic, 4 tažní volové a 1 mladý vůl  
  Rustikál: 66 ks, z toho 49 krav, 7 jalovic, 10 tažných volů Celkem 84 ks
Ovce Dominikál: 101 ks, z toho 100 starých a 1 jehně  
  Rustikál: 144 ks, z toho 137 starých a 7 jehňat Celkem 245 ovcí
Sviní Dominikál: 1 svině  
  Rustikál: 1 svině Celkem 2 svině
Kozy Rustikál: 11 koz  


Vrchnost vlastní 1 panský dvůr, ve vlastní režii, s ovčínem. Lesy tvoří jediný revír a většinou jde o jehličnaté stromy. Stav zvěře se týká zajíců a koroptví a je přiměřený.

Mezi izraelity v Kořenu je 6 hauzírujících (podomních) obchodníků se střižným zbožím, volnou ,peřím atd., kteří docházejí na trhy, dále 1 kramář se zbožím lit.C.

Chudobinec není ještě oficiální a byl založen dvěma závětěmi s 300 fl. W.W., které věnovali poro zdejší chudé dřívější majitel Johann Ferdinand Wolfinger, rytíř z Wolfsbachu a jeho rovněž již zemřelá sestra -Josepfa Wolfingerová. Na konci roku 1835 činilo kmenové jmění 327 fl. 42 krejcarů W.W. a příjem v tomtéž roce činil 15 fl. 39 krejcarů W.W.

Doprava. Spojení dominia s okolím zajišťují polní cesty; přece však vrchnost a poddaní přispěli je stavbě chaussee z Černošína do Plané. Nejbližší pošta je v Plané.

Panství tvoří jediná vesnice:

KOŘEN (Kurschin nebo Krschin též Křín, u SCHALLERA Gurschin či Gursch), 9 hodin západoseverozápadně od Plzně, 1 1/4 hodiny východojihovýchodně od Plané, 55 domů, z nichž 6 domů patří pod panství Trpisty-Třebel, a 1 dům k panství Bezdružice, 319 německých obyvatel, z nichž 1 řezník a hostinský, 1 sklenář, 1 mlynář a 1 papírový mlynář, vedle 14 izraelských rodin. Vesnice patří k farnosti Lestkov (panství Bezdružice), má 1 vrchnostenský zámek se stavením správce panství, 1 veřejnou kapli sv.Jana Nepomuckého, 1 školu, obojí pod patronátem vrchnosti. 1 panský dvůr, 1 ovčín, fořtovnu, 1 hostinec. Ačkoliv nemá vlastní pivovar ani kořalnu, vlastní vrchnost právo vařit pivo a pálit kořalku. Stranou leží samoty a) Nový neboli Ziermühle, 1/4 hodiny východně; b) Papírový mlýn, 1/4 hodiny severozápadně na Černém (Kosím) potoce; c) k panství Bezdružice patřící Český-Švamberský mlýn, kterému se také říká Labutí mlýn (Schwanenmühle) neboli Křínovský mlýn, 1/8 hodiny severoseerozápadně na Černém (Kosím) potoce; d) k panství Třebel patřící domky Weberzierhäusel (lidově Zierhäusel), 1/4 hodiny východně.