Zboží Krásná Lípa

Toto dominium leží v jižní části Loketského kraje mezi zbožím Kostelní Bříza a Falknovem na severu, mezi c.k.montánními lesnostmi na jihovýchodě, zbožím Rockendorf na jihu a panstvím Kynšperk na západě.

Majitelé. Zboží Krásná Lípa patří dědicům zemřelého Johanna Davida, šlechtice von Stark (+1841). Krásná Lípa a Tiefengrün bývaly kdysi samostatnými panstvími. Krásnou Lípu vlastnil v roce 1787 rytíř Wolfgang Julius von Schönau a později je rozprodal jeho syn Johann, svobodný pán von Schönau, poddaným svého zboží. - Nato dostal zboží 1797 pan Friedrich Adolf Zwanziger, který je odkázal roku 1802 svým potomkům. Ti zboží prodali 1807 panu Josefu Dollnerovi a od něho je koupil 1810 Johann David Stark. Ten získal koupí 1814 také zboží Tiefengrün od jeho majitele, kterým byl jeden poddaný z Chebu jménem Josef Riedel.

Pozemky. Z využívané plochy 1528 jochů a 1091 klafterů bylo: 674 jochů a 281 klafterů dominikálu a 854 jochů 810 klafterů rustikálu. Nejvíce bylo lesů a orné půdy: lesů bylo 567 jochů, z toho téměř 400 jochů dominikálních, orné půdy 448 jochů, z toho jen 146 jochů dominikálu. Vrchnost tedy měla méně pozemků než bylo rustikálu. Více měl jen lesů (400 jochů proti 168 jochům rustikálních). Povrch půdy je hornatý.

Nad Krásnou Lípou se táhne vpravo Perlového potoka Kynšperk (Königsberg) a naproti je zboží Rockendorf. Na západní straně začíná hranice s Kostelní Břízou a Novomlýnský Rank na Velké Libavě, stáčí se na jihovýchod k Ostrovu a ztrácí se v pozvolna spadající vrchovině proti potoku Rockendorfer Bach. Horninou je zde rula.

Vodstva. Od jihu k severu tudy protéká od Rockendorfu Perlový potok (Perlsbach), který se pak stáčí stranou Krásné Lípy k západu pod jménem Velká Libava mezi zbožím Kostelní Bříza a Kynšperkem. U Krásné Lípy jsou 4 menší rybníčky s pstruhy. Obyvatel je zde 1420, z toho 38 izraelských rodin, německy mluvících, obživou z rolnictví, chovu dobytka a u Židů též obchod. Půda je zde málo úrodná, pěstují se jen jařiny, zcela chybí ozimé žito, pak jen oves, erteple a len. Ovoce tu sotva dozrává.

Chov dobytka. Celkem bylo na panství k 30.4.1837: 4 koně (2 u vrchnosti), 276 kusů hovězího dobytka (ale jen 12 u vrchnosti), 16 ovcí a 4 kozy vše u poddaných. Vrchnost má dva panské dvory v Krásné Lípě a Týmově (Tiefengrün), a 1 ovčín v Krásné Lípě. Ročně se porazí v lesích 150 klafterů, pro vlastní potřebu, jedle, smrky a borovice. Jen něco se prodá v Chebu. V Krásné Lípě pracuje vrchnostenská železárna, která vyráběla tyčové a kroužkové železo a na ploty. Z řemesel tu jsou 2 pekaři, 2 šenkýři, 2 výrobci sudů, 2 řezníci, 2 sklenáři, 1 zedník, 3 mlynáři, 6 krejčích, 10 ševců, 2 kameníci, 2 koláři, 3 kováři, 1 výrobce zboží, 13 kramářů, 1 podomní obchodník a 6 svobodných obchodníků; dále 1 ranhojič a 1 porodní bába. 1.1.1831 byl otevřen chudobinec a v něm bylo 10 chudých. Nebližší pošta je ve Falknově.

Obce:

1. KRÁSNÁ LÍPA (Schönlind), 2 3/4 hodiny jihojihozápadně od Lokte, 2 hodiny jižně od Falknova, vpravo na Perlovém potoce, ves se 109 domy a 880 obyvateli, z toho 37 izraelských rodin, farností ke Kostelní Bříze patřící, kde je patronát vrchnosti Krásná Lípa společně s vrchností z Kostelní Břízy, 1 škola s vlastním učitelem pod patronátem zdejší vrchnosti, 1 vrchnostenský zámek s vlastní kaplí sv.Josefa, 1 panský dvůr s ovčínem, 1 pivovar na 6 sudů, 1 výroba kořalky a 2 hostince. Stranou leží: a) vrchnostenská železárna, b) mlýn s pilou, c) 3 rustikální domky zvané Grundhäuser, d) 3 dominikální domky.

2. OSTROV (Wöhr či Wehr, dříve Werda), 1/2 hodiny jihozápadně od Krásné Lípy, vlevo od potoka, ves s 52 domy a 343 obyvateli, z nichž 8 domů patří pod zboží Rockendorf, a 3 domy (tzv. Peint-mühlen na Rockendorfském potoce) pod panství Loket, farností patřící pod Smrkovec (panství Milíkov) je zde 1 izraelská rodina, 1 škola a 1 hostinec.

3. TÝMOV (Tiefengrün), 1/2 hodiny západně od Krásné Lípy, ve vysoké poloze na tzv. Novomlýnském ranku (Neumühlrang), ves s 32 domy a 197 obyvateli, farnosti pod Kostelní Břízou, stranou leží 1 vrchnostenský dvůr a 1 mlýn s pilou.

Celé panství dnes zaniklo.