Zboží Rockendorf

Toto dominium leží v jižní části Loketského kraje a je složeno ze dvou zboží - z Rockendorfu (zaniklá Žitná) a ze Šitboře (Schüttüber), které jsou od sebe odděleny cizím panstvím Milíkovem. Na severu hraničí Rockendorf se zbožím Krásná Lípa, na severovýchodě a východě s c.k. rezervovanými montánními lesy, na jihu s týmiž lesy a na západě se zbožím Milíkov, které je spojeno s panstvím Kynžvartem. Zboží ŠITBOŘ (Schüttüber) hraničí na severu a východě se zbožím Milíkov, na jihovýchodě s panstvím Kynžvart, na jihozápadě a západě s Chebským okresem.

Majitelé. Současným majitelem je královským bavorský komoří CLEMENS svobodný pán von JUNKER-BIGATO, který zdědil obě zboží po svém otci , královském bavorském generálu-poručíkovi ANTONU svobodném pánu JUNKER-BIGATO (viz zemské desky Tom VII., Fol.101- Rockendorf, Tom V. Fol.121 - Schüttiber). V roce 1671 koupil Georg Adam von Junker z Ober-Komreithu, pán na Milíkově a purkmistr Chebu, zboží Malý Schöd (neboli Schüttiber) od Christopha Adama Mulze z Waldau a obě zboží zanechal vdově paní Margaretě Sibylle Junkerové, která je prodala roku 1675 hraběti Johannu Hartwigovi z Nosticů. v roce 1684 přešla tato zboží koupí na Julia Ferdinanda von Plankenheima. Ten prodal zboží Schüttiber roku 1690 paní Barboře von Perglas, rozené von Zettwitz. Později je zdědila roku 1730 (resp.1733) její dcera Maria Eleonora, provdaná svobodná paní von Wildstein. V roce 1756 došlo k veřejné dražbě tohoto zboží a novým majitelem se stal rytíř Christoph Ernst von Bigato, který již v roce 1753 odkoupil zboží Rockendorf od svobodné paní von Schirndingové, rozené Perglasové, a obě zboží spojil, takže jeho syn Josef rytíř von Bigato zdědil obě zboží. Protože však neměl žádné mužské potomky, ve svém testamentu z roku 1812 odkázal panství Antonu svobodnému pánu von Junker, vzdálenému svému příbuznému, za podmínky, že svoje jméno rozšíří o příjmení von Bigato, což učinil a psal se Anton von Junker-Bigato.

Pozemky. Využitelné pozemky činí podle katastrálního třídícího sumáře:

I. Zboží Rockendorf:
 

Orná půda: dominikál 164 jochů 137 klafterů  
  rustikál 360 jochů 1532 klafterů Celkem 525 jochů 69 klafterů
Chudá pole
(Trischfelder):
rustikál 2 jochy 856 klafterů Celkem 2 jochy 856 klafterů
Louky: dominikál 149 jochů 860 klafterů  
  rustikál 337 jochů 449 klafterů Celkem 486 jochů 1309 klafterů
Zahrady: dominikál 248 klafterů  
  rustikál 1129 klafterů Celkem 1377 klafterů
Rybníky (srovnatelné
s loukami):
dominikál 3 jochy 38 klafterů  
  rustikál 279 klafterů Celkem 3 jochy 317 klafterů
Pastviny dominikál 16 jochů 744 klafterů  
  rustikál 81 jochů 1550 klafterů Celkem 98 jochů 694 klafterů
Lesy: dominikál 368 jochů 261 klafterů  
  rustikál 126 jochů 930 klafterů Celkem 494 jochů 1191 klafterů
CELKEM : dominikál 701 jochů 688 klafterů  
  rustikál 910 jochů 325 klafterů Celkem 1611 jochů 1013 klafterů

 

2. Zboží Schüttiber:
 

Orná půda: dominikál 83 jochů 606 klafterů  
  rustikál 79 jochů 1325 klafterů Celkem 163 jochů 331 klafterů
Louky: dominikál 22 jochů 1168 klafterů  
  rustikál 29 jochů 117 klafterů Celkem 51 jochů 1285 klafterů
Zahrady: dominikál 556 klafterů  
  rustikál 1 joch 953 klafterů Celkem 1 joch 1509 klafterů
Rybníky (srovnatelné
s loukami):
dominikál 2 jochy 1407 klafterů Celkem 2 jochy 1407 klafterů
Pastviny dominikál 26 jochů 647 klafterů  
  rustikál 10 jochů 1477 klafterů Celkem 37 jochů 524 klafterů
Lesy: dominikál 4 jochy 741 klafterů  
  rustikál 24 jochů 1450 klafterů Celkem 29 jochů 591 klafterů
CELKEM : dominikál 841 jochů 1013 klafterů  
  rustikál 1056 jochů 847 klafterů Celkem 1898 jochů 260 klafterů

 

Povrch na zboží Rockendorf je hornatý a patří - především co se týká jeho jižní části - v důsledku vysoké polohy a zalesnění k nejchladnějším místům v kraji. Mnohem níže a v méně hornaté krajině leží druhé zboží Šitboř (Schüttiber).

Vody. Na východní straně zboží Rockendorf protéká od jihu z montánních lesů přicházející Perlový potok (Perlsbach) severním směrem na panství Krásné Lípy. Jiný potůček - podle SCHALLERA nazývaný Schinderbachel - protéká přes Dolní Rockendorf severozápadně na panství Milíkov. Jen několik rybníků je zcela bezvýznamných a bez chovu ryb. Jen v Perlovém potoce se nacházejí pstruzi. V blízkosti Rockendorfu se nachází jedna kyselka, která dodává pitnou vodu.

Obyvatelstvo. Celkem tu žije 2754 obyvatel, z nichž 27 rodin je izraelských. Hovoří se německy.

Obživa. Lidé se živí něco rolnictvím, chovem dobytka, dřevorubectvím, pálením milířů, přádelnictvím lnu a vlny, jako nádeníci, zčásti kramářstvím a podomním obchodem.

Půda je u Rockendorfu dobré kvality, ale v důsledku chladného klimatu je možno pěstovat pouze letní obiloviny, brambory, řepu a len. Lépe jsou na tom louky. V Šitboři jsou sice na silně jílovité a těžko zpracovatelné půdě; tato je však výnosnější v důsledku mírného klimatu než v Rockendorfu.

Chov dobytka činil k 30.dubnu 1837:

Koně Dominikál: 3 staré  
  Rustikál: 3 staré Celkem: 6 koní
Hovězí Dominikál: celkem 55 ks, z toho 43 krav, 4 jalovice, 8 tažných volů  
  Rustikál: celkem 333 ks, z toho 1 chovný býk, 264 krav, 31 jalovic, 28 tažných volů, 9 mladých volů Celkem 388 ks
Ovce Rustikál: 4 kusy Celkem 4 ovce
Svině   žádné žádné
Kozy Rustikál: 5 koz Celkem 5 koz

 

 

V Rockendorfu je ulehčen chov dobytka v důsledku dobrých luk. Ještě významnější je v Šitboři, kde je používáno i umělých krmiv.

V Šitboři je 1 panský dvůr, provozovaný ve vlastní režii. Oba dvory, v Horním a Dolním Rockendorfu, jsou dočasně pronajímány. O lesích nebyly sděleny žádné informace. Stav zvěře je nepatrný.

V Perlsberku je v provozu železný hamr firmy Joseph von Stark, kde se vyrábí železné pruty, kruhy a lopaty. Firma zaměstnává 6 pracovníků.

Kromě toho se na panství provozují řemesla: 2 pekaři, 4 šenkýři piva, 1 pivovárec, 2 skláři, 1 koželuh, 2 zedníci, 3 mlynáři, 3 kováři, 1 krejčí, 1 švec, 1 klempíř, 1 punčochář a 1 truhlář. Z obchodníků jsou to Izraelité - celkem 22 kramářů a podomních obchodníků. - V Šitboři je 1 porodní bába.

Chudobinec. Byl založen v roce 1820 na základě sbírek a měl 31.října 1845 kmenové jmění 113 fl. 10 krejcarů C.M. a 772 fl. 39 krejcarů W.W. V tomtéž roce činil příjem 10 fl.C.M. a 27 fl. 3 1/2 krejcaru W.W. Almužnou podarovávaní chudí zde nejsou.

Doprava. V okolí jsou polní cesty, kterými je spojeno zboží s okolím. Jen Leimbruck leží přímo na chebské silnici - chaussee. Nejbližší pošta se nachází v Žandově na panství Kynžvart.

Vesnice:

1. ŽITNÁ (Rockendorf, Rokendorf, Rokkendorf), 3 1/2 hodiny jihojihozápadně od Lokte a 1 3/4 hosdiny severoseverovýchodně od Žandova, ves má 74 domů a 574 obyvatel a člení se na HORNÍ a DOLNÍ, z nichž severozápadní část Dolní Žitné je farností řazena pod Smrkovec (zboží Milíkov), v Horní Žitné se nachází Vrchnostenský zámek s kaplí Nejsvětější Trojice, 1 škola s jedním učitelem určeným v obci, 1 vrchnostenský panský dvůr, 1 panský pivovar na dva sudy, 1 panská výrobna kořalky, 1 panská fořtovna a 1 hostinec. Také v Dolní Žitné je 1 vrchnostenský panský dvůr.Zámek je starý. Kaple byla postavena roku 1757 Christophem Ernstem rytířem von Bigato.

2. LAZY (Perlsberg), 1/4 hodiny jihojihovýchodně od Horní Žitné, vlevo na Perlovém potoce, rozlehlé, na hodinu dále se rozprostírající a rovněž na Horní a Dolní Lazy se dělící vesnici, která má 136 domů a 1302 obyvatel, z čehož patří 1 myslivna, 1 mlýn s pilou a 1 dům k panství Kynžvart, farností pak patří pod Smrkovec. Má 1 železárnu (viz výše), 3 mlýny s pilami, 1 školu se 2 učiteli, z nichž jeden je v zimě trvale v Horních Lazech, druhý v Dolních Lazech, jen v létě jsou v jedné škole. Dva starší zde se nacházející vrchnostenské železárny již nejsou v provozu. V okolí se nacházejí haldy ze starých dob, kdy se tu doloval cín. V Perlovém potoce se nacházejí perlové mušle.

K panství patří

3. WÖHR (panství Krásná Lípa) - 8 domů

4. SCHÖNFICHT (panství Milíkov) - 1 dům.

5. MALÁ ŠITBOŘ (Schüttüber, Schüttiber, Klein Schüttiber, u SCHALLERA Schetüber), též Malý Schöd (Sched), 1 3/4 hodiny z Rockendorfu, ves se 61 domy a 631 obyvateli, z toho 27 izraelských rodin; farností patřící pod Milíkov; má 1 vrchnostenský zámek, 1 panský dvůr, 1 hostinec a 1 synagogu.

6. LEIMBRUCK, též Bigatodorf, 2 hodiny západojihozápadně od Rockendorfu na Chebské silnici z Plzně, dominikální vesnice s 32 domy a 247 obyvateli, farností patřící pod Milíkov (s výjimkou 2 domů patřících pod Žandov), má 1 hostinec.