Vlastivědný kroužek
Klubu zdravotníků
v Mariánských Lázních

Vyšlo dne:
2. ledna 1973

1.

Milí přátelé,
      v říjnu minulého roku po různých překážkách, a na druhé straně za pochopení a podpory vedení Klubu zdravotníků, ustanovili jsme vlastivědný kroužek při tomto klubu. Rádi bychom postupně uskutečňovali cíle, které dostal kroužek do vínku: "podchycovat místní zájemce o historii a přírodní zajímavosti Mariánských Lázní a jejich okolí; organizovat kulturní vyžití na tomto úseku pod odborným vedením; aktivizovat činnost kroužku uvnitř i mimo něj popularizací zajímavých úseků z historie, pamětihodností a přírodních zajímavostí místa a okolí." Náš "bulletin" (honosně řečeno) má zajišťovat vzájemnou informovanost mezi členy kroužku, popularizovat jejich činnost, bude uveřejňovat vyprávění z vlastivědných výletů, pomáhat při ochraně památek a pod. Hlavní část "bulletinu" bude věnována na pokračování vydávané historii města, sestavené z kompilací dosavadních prací o historii Mariánských Lázní. Další část vyplní seriál vycházek do okolí s názvem "Po starých vycházkových cestách" (v budoucnu pak seriál "Autovýlety do okolí"), zajímavosti z města i širšího okolí atd.
      Rádi uvítáme podněty a příspěvky od každého čtenáře a budeme vítat i jiné formy spolupráce. Jen malé upozornění: nejde o periodický časopis s určenou cenou a tiskovými korekturami, ale o vnitřní pracovní materiály, vydávané prostřednictvím a v rámci činnosti Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních pro členy tohoto kroužku a pro potřeby jeho zřizovatele - KZ.


Z historie místa

Divoké „Údolí pramenů“

      Před 200 lety bylo toto údolí pusté a neobydlené, plné močálů, bažin, v nichž probublávaly četné prameny a bez užitku odtékaly na jih z údolí.
      Žil tu už někdy před naší civilizací člověk ? Místní archeologický nález dvou bronzových srpů není ještě dostatečným důkazem dávného sídliště v tomto údolí. Také pověst o tom, že tu pobýval keltský vladyka Aribert, jehož kmeny měly sídla kolem Ohře na Chebsku, na svou nemocnou dceru a hledal tu pro ni uzdravení, je pohádkovou fantazií.
      Co víme o tomto pustém údolí ?
      Ludolf STAAB (1872) začínal své "Dějiny Mariánských Lázní" slovy: "Jako jsou Mariánské Lázně bohaté na minerální prameny, tak skrovné jsou jejich prameny historické, které by nás uspokojivě informovaly o tom, kdy byly nalezeny léčivé prameny a jaké byly jejich první osudy. Toto rozkošné údolí, které se dnes jmenuje Mariánské Lázně, bylo ještě před 100 lety (tj. 1772) nehostinnou bažinatou divočinou, kam zřídka jen vstoupila noha poutníkovy. Ani vynalézavé pověsti, které dovedou vyprávět tolik romantického a bájného vzniku jiných minerálních pramenů, nechávají nás zde beze zpráv. A tak mohly být tyto prameny známé po staletí jen lesníkům, dřevorubcům, uhlířům a po staletí používány bez lékařského předpisu venkovany z okolí při jejich nemocech, až postupně vznikla pověst o jejich léčivé síle, pronikla do širší známosti a obrátila na sebe pozornost odborníků."
      "Při této chudobě historických pramenů," pokračuje STAAB, "jeví se prospěšné uvést zprávy o těchto pramenech v co nejširší úplnosti." Budiž tedy. Prosíme však, aby tato větší podrobnost nebyla chápána jako rozvleklost.
      Zdá se, že již v době předhistorické byla tato území obydlena, ovšem velmi řídce. Slovanské kmeny srbské (jejichž zbytkem jsou Lužičtí Srbové v NDR) rozprostřely svá sídla až k Řeznu a k Dunaji. Hustěji bylo osídleno Slovany zejména povodí horního Mohanu. Ještě roku 1058 zjišťuje synoda bamberská o kraji při Mohanu, že lid bamberského biskupství je větším dílem slovanský. Řada dnešních místních názvů na západ od naší hranice napovídá na dávný slovanský původ (Martinlamitz, Oberkotzau, Röslau, Redwitz, Lochau, Tröstau, Stockau, atd.). Ve vnitrozemí to byli Lúčané s centrem v Žatci. Na Chebsku odkryli archeologové několik hrobů slovanských knížat ze 7.-8. stol.
      V našem okolí byly osídleny nejdříve otevřené polohy (Chodovoplánsko, Plánsko). Zemská stezka, která vedla odedávna z Řezna, z Norimberku přes Cheb do nitra Čech, byla střežena od zde usazených C h o d ů, jejímiž středisky byly Teplá a Přimda. Stezka vedla pohraničním hvozdem, ve kterém bylo zakázáno kácet, aby nebyla porušována neprostupnost lesa a tento zůstal přirozenou hradbou proti vpádu nepřátel (cit. ŠTEPÁNEK). Chodové dělali za válek záseky v lesích, v míru pak drželi noční stráže,ozbrojeni kyji a sekerami,aby nikdo nevstoupil nebo neopustil bez povolení knížete tuto zemi. Hraničním pralesem vedly jen úzké cestičky (chodníčky - Chodové).
      V druhé polovině 12.století zde vládl Hroznata, český vladyka se sídlem na Teplé, kde byla tzv. "zemská brána" (která byla později přeložena k Žandovu na hrad Kynžvart). Za Hroznaty byla Teplá již živým tržištěm a celnicí, kde se platilo jak tržní tak hraniční clo. Z Teplé se rozbíhaly obchodní cesty: na východ přes Manětín a Kralovice do Berouna a Prahy; na západ přes Žandov do Chebu a krajin při Mohanu;na jih přes Planou do Tachova a dále přes Stříbro na stezku Kladruby - Plzeň. Z ciziny od Chebu nejčastěji přicházelo sukno a nápoje, z vnitrozemí kožešiny lišek a zajíců, usně a kůže a jiná zboží. Tržiště mohlo vzniknout právě díky "zemské bráně", celnici a blízkosti župního hradu, proto také tržní právo Teplé bylo z nejstarších v Čechách. V blízkém Císařském Lese prý vladykové čeští koncem 12.stol. těžili zlato (BACHMANN "Dějiny Čech" I., str. 405).
      Hroznata jako vládce v tepelském kraji byl povinen držet vojáky (Chody ?) a za tuto službu jim pak dával části území. Tito vojáci založili některé vesnice na Tepelsku (ALBRECHT Progr. Plzeň 1911 str.17).
      Postava Hroznaty je historicky velmi přitažlivá. Narozen kolem roku 1160, pocházel z rodu Pšovanů, údajně jeho otec Sezema, který padl v bitvě u Loděnic, matka Dobroslava z rodu Černíků. Byl důvěrným přítelem vévody Jindřicha Břetislava i jeho bratra Přemysla Otakara I.(krále) a Vladislava (markrabí Moravský). Jeho životopis sepsal jeden z jeho spolubratrů v klášteře. Zmiňujeme se blíže o Hroznatovi, protože historie Údolí pramenů je úzce spjata s osudy kláštera v Teplé, tímto vladykou roku 1193 založeného. Lesní porosty, na kterých minerální vody vytryskují, byly od tohoto roku až po naše 20. století vlastnictvím premonstrátského kláštera v Teplé. Ve své závěti z roku 1197 odkázal Hroznata veškerá svá území právě dostavenému klášteru a jako majetek kláštera je hájil proti nepřátelům. Zemřel jako zajatec německých rytířů v hladomorně na hradě Kinsperk (Starý Hroznatov) dne 14.července 1217. V pozdějších legendách o jeho životě byly pokusy o zkreslování z různých důvodů (o život připravili Hroznatu němečtí rytíři a téhož náboženského vyznání - což vadilo pozdějším německým historikům v klášteře).
      Dr.Alexandr GROSS v článku o BRUSCHIOVI a jeho popisu Poohří (sborník "Karlovarsko" 1958 na str.119) píše:
"Hroznata zemřel v kynšperském vězení roku 1217. Proč byl uvězněn, toho se BRUSCHIUS u "starých Němců" nemohl dopátrat. Zdá se však, že tito lidé měli dobré důvody, proč o příčinách Hroznatova uvěznění raději pomlčeli. Věc měla totiž (podle jiných pramenů) silně politické pozadí. Hroznata byl totiž královským vojvodou, který měl kraj bránit proti nájezdům Němců ze sousedního Chebska a Bavorska: I Teplá byla původně daleko více pohraniční pevností než pouhým klášterem. Zdá se dokonce, že podobných pevných míst založil Hroznata v této oblasti ještě více. Jistě to byl Hroznětín (Lichtenstadt) a asi i Chodov připomíná svým jménem podobné středisko pohraničních strážců, jací tvořili původní družinu Hroznatovu. Proto byl Hroznata osobou sousední německé šlechtě krajně nepohodlnou, jejíž odstranění cítili jako značnou úlevu. Byl tedy patrně vylákán na nějaké odlehlé místo, ze zálohy přepaden a zajat. Toto zákeřné, nerytířské a lstivé jednání a zejména s celou věcí spojené slovanské reminiscence, týkající se této "německé" země ovšem nebyl námět, o němž by se rádo hovořilo! Po smrti Hroznaty byl vykoupen a slavně pohřben v tepelském klášteře. Po dlouhých staletích byl prohlášen za blahoslaveného a čím dále, tím více ho líčili jen jako zbožného mnicha (kterým ve skutečnosti ani nikdy nebyl) a štědrého kazatele zdejšího kláštera. Hroznatova sestra VOJSLAVA založila po smrti svého chotě, hejtmana kracavského (Kracava u Liberce), roku 1197 slavný panenský klášter v Chotěšově u Plzně ("Cottisau"). Žila tam pak mnoho let, stala se jeho abatyší a leží zde na kůru pochována."
      K životopisu Hroznatově, k založení kláštera i k historii jeho blahoslavení se vrátíme ještě v příštích číslech, protože jde o nejstarší historické zprávy z tohoto území.
      Že prameny nevzbuzovaly mimořádnou pozomost, je vysvětlitelné také tím, že celá oblast Tepelska je velmi bohatá na kyselky (například v oblasti pozdějších Mariánských Lázní je evidováno Miroslavem DOVOLILEM přes 130 minerálních pramenů) a že tedy nebyly nijakou zvláštností. Navíc ležely uprostřed bažin a v pralese na nepřístupných místech, takže sem nezabloudil žádný šlechtic na lovu, aby je odhalil a nechal vysušit okolní bažiny. Tak zůstávaly tyto prameny majetkem chudých, dřevorubců a uhlířů v poklidném hraničním hvozdě. Chodský les začal působit klášteru starosti až tehdy, když se hranice panství začaly dotýkat či překrývat a bylo nutno se dohadovat se sousedními šlechtici o pevné vymezení majetku v tomto lese. To také byla pravá příčina smrti Hroznatovy.
      Jediné historické prameny, které nás zpravují o starých dávných časech, jsou anály kláštera Tepelského. Ale ani tyto nejsou do 16. století bohaté na zprávy o těchto místech. Dovídáme se, že knížata a králové čeští dbali dlouho na to, aby Chodský les zůstával neporušen. V českém hraničním lese nesmělo být založeno žádné osídlení. Když pak -jak sdělují anály - opat Petr (1324-1339) kolem roku 1330 nechal vybudovat v částečně prosvětleném hraničním hvozdu novou vesnici Kapelec (Kapellc), jakmile se toto dozvěděl královský hradní hejtman v Praze dal z příkazu krále Jana Lucemburského jako zástupce královské komory pokyn komornímu správci v Lokti (tehdy byl kraj Loketský), aby byla vesnice ihned zrušena, aby neohrožovala při dalším mýcení zemskou hranici. Avšak týž král na žádost dalšího opata Benedy (1339-1358) dovolil - jak sdělují tepelské anály 3.9.1341 - aby se katastr vesnice Ušovice mohl pohnout dále do hraničního hvozdu s tím, že usedlíci mohli použít části gruntů, patřící zrušené vesnici.
      Z původní polohy vesnice Kapelec a Úšovice sledujeme, jak pokračovalo osídlení až do doby založení lázní; pro které musel pak klášter získávat pozemky zpět koupí či výměnou. Michael URBAN k tomu ironicky dodává, že kdyby toto opat Beneda pro Úšovické neučinil, nemusel mít klášter později - když chtěl kultivovat minerální prameny a jejich okolí - těžkosti a problémy (jistě narážka na tvrdohlavost úšovického sedláka, na jehož louce tryskal Luční, pak Rudolfův pramen, a který odmítal pozemek prodat, aniž se o pramen staral apod.).
      Také otázka vzniku Úšovic by si zasloužila pozornosti a hloubějšího zkoumání. Němečtí, a podle nich i někteří čeští autoři chybně uvádějí, že Ušovice byly založeny ve 14. století po zrušení vsi Kapelec. Podle Michaela URBANA založili Úšovice němečtí kolonisté, kteří před tím postavili ves Kapelec. Této vesnici dali název prý podle známého poutního místa u Pechtnersreuthu v Bavorsku, kde se říká "Af da Kap'll" (Auf der Kapelle). Vesnice se jmenovala prý Kappel a Kapelc je seminutivum slova kaple - "kaplička". Pak je ovšem nelogické, proč novou ves Němci nazývali "AUSCHOWITZ" a nikoli třeba Grünreuth. Úšovice jsou však připomínány mnohem dříve - dle Josefa HOŘEJŠÍHO již roku 1115 jako "Vseuvici" prý opěrný bod Slovanů při jejich loupeživých výpravách na Chebsko", roku 1190 tu prý měl hrad Bohuslav ze Švamberka, je tu pověst o jeho vyhoření, v papežské bule Řehoře X. z 23. května 1273 jsou uvedeny "Ussevici" jako majetek kláštera Tepelského. Také k historii Úšovic se vrátíme. Když bylo Chebsko trvale připojeno k české koruně (1322), nemusela být již rezervace chodského Iesa tak přísně dodržována, ale lesy zůstaly nadále rezervací královské komory v Čechách tentokráte jako montánní (hornická) rezervace a přísně dbáno na jejich dodržování. V té době přicházeli do těchto míst první němečtí horníci a tak to, co kdysi platilo pro ochranu státních hranic, vztahovalo se nyní k zajištění rozvoje hornictví.
      Místní prameny byly tak málo známy, že o nich nepíše ani kronikař HÁJEK z Libočan, plný fantazie a dohadů, v "Kronice české" (1541). Ani Kašpar BRUSCHIUS (1518-1557), nejlepší znalec pamětihodností a zajímavostí západních Čech, je nezná, i když se ve svém popise Poohří zmiňuje i o tomto kraji a píše, že řeka "Döpel" pramení pod "Podhornem", popisuje slavný klášter v Teplé, vedeným učeným a uměnímilovným opatem Janem z Kulmbachu, popisuje i město Teplou.
      Zdá se, že místní obyvatelé žili tehdy v jiných starostech, více ve strachu z neúrody a hladu, z moru, z častých válek, než aby viděli v četných vodách divokého Údolí pramenů něco více, než chutný nápoj.

 


 

K seriálu "HISTORIE MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ"

      Obec Mariánské Lázně vznikla r.1808. Zatímco do té doby nemáme o místě podrobných zpráv, kromě sporadických poznámek, pak od doby vzniku lázní provází místo takové bohatství literatury a historického písemného materiálu jako málokteré město stejné velikosti. Důvodů je mnoho - skvělé bohatství minerálních pramenů, neobyčejně rychlý rozvoj tohoto místa, pobyt slavných osobností, které ve své době mnoho znamenaly atd.
      Bibliografie o Mariánských Lázních je tak bohatá, že musíme vypustit její výčet. Nejúplnější bibliografii sebral a připravil Dr. Emil WACHTEL a uvedl ji v jubilejním sborníku, vydaném ke stoletému výročí vzniku Mariánských Lázní zdejším lékařským spolkem v roce 1909 (bibliografie je tu rozdělena na lékařskou část a ostatní literaturu). Pokračování odborné lékařské části této bibliografie zpracoval MUDr.Vladimír KŘÍŽEK a Kamila MAŘÍKOVÁ, kteří vybrali 409 závažnějších publikací z let 1908-1958 a uveřejnili v knize MUDr.VIadimíra KŘÍŽKA & spol. "Mariánské Lázně - přírodní zdroje a jejich léčebný význam" (Praha 1958, na str. 303-317). V naší historii vycházíme především z "Dějin Mariánských Lázní" Ludolfa STAABA (1872), z knihy "Alt Marienbad" od Dr.Michaela URBANA (1936), z českých poválečných pramenů a další rozsáhlé literatury.
      První kapitola "Divoké údolí" zabývá se prehistorií tohoto místa. V druhé kapitole budeme hovořit o dopise krále Ferdinanda I., týkajícím se našich pramenů.


VÍTE, ŽE ?

..... kaplička Lásky nad Lesním pramenem je vlastně kapličkou intendančního rady jménem Julius Laska? Nechal ji postavit na památku své matky. Nápis na prvé pamětní desce říká:

"Tato kaple byla zřízena v roce 1909 Juliem Laskou
jako následek slibu, poděkování a k úctě Panně Marii
a na památku své nyní v Pánu odpočívající matky.
Mariánské Lázně, červen 1909"

Na druhé:

"Tato kaple byla vysvěcena na den sv. Anny 26. července 1909
Jeho milostí veledůstojným páterem Dr. Gilbertem Helmerem,
opatem veledůstojného kláštera v Teplé (První mše svatá sloužena)."

Kapli navrhl a postavil v novogotickém slohu Josef Forberich, stavitel v Mariánských Lázních v červenci 1907. Zajímavé je, že Julius Laska, také dlouholetý úspěšný vedoucí městské scény, zemřel v létě 1934 v Linci úplně zchudlý.
..... koncem 19. stol. bylo možno mezi mariánskolázeňskými hosty spatřit mimořádnou osobnost - Henrika Ibsena? Skvělý duch již sedmdesátiletého největšího norského dramatika měl za sebou tvorbu své neobyčejně rozsáhlé produkce. V protikladu k jeho často, zasmušilým postavám a jejich osudům, o kterých psal, byl jeho duch plný optimismu, nadějí a víry ve vítězství pravdy a svobody. O Mariánských Lázních prý řekl: "Genius loci - Goethe obklopuje mě tu na každém kroku."
..... jednou z nejoblíbenějších vycházek byla cesta k mlýnu Kieselmühle? Mlýn (česky Oblázkový, též Křemenný) stál ve Velké Hled'sebi poblíž dvora Kieselhof. V roce 1775 tu byla postavena formanská hospoda,v roce 1897 první koupaliště pro lázně, napájené vodami potoka Vonše, což je dnešní Kosí potok (Amselbach). Za 1.republiky tu byla velká zahradní restaurace pod kaštany, koupaliště s bazénem o 3000 m3, plavecká škola, sluneční, písečné, vzdušné, parní lázně, knajpova kůra; lékařský dozor MUDr. Líza Gellnerová, vstup 3 Kč (1936), lekce plavání 6 Kč, otevřeno 8 až 18 hod. Na starých fotografiích je u zahradní restaurace řada dřevěných stavení, bazén obklopený lesem, vše rozšířeno roku 1929. Tehdy ještě neexistovalo koupaliště Riviéra, vzniklo ve třicátých letech. Ve starém mlýně se kdysi zastavil a přijal pohoštění J.W.von Goethe.
..... tělocvičná jednota Sokol byla v Mariánských Lázních založena roku 1920 Jaroslavem Kalabzou a Josefem Hořejším? Zprvu se cvičilo v hostinci "U Bálků", v domě čp.403 Lyon (dnešní "Kubáň"), pak v hostinci "U města Mariánské Lázně" čp.300 (později "Chebský dvůr" v místech autoopravny v Husově ulici u nádraží), kde hrál Sokol první české divadelní hry na vlastním jevišti (městské divadlo bylo německé). Jednota koupila svépomocí za 20000 Kč nářadí. Dále zakoupila vedle české školy (Jih) stavební parcelu o výměře přes 1/2 hektaru z akce na sokolský "Český domov" za 55000 Kč s cílem postavit tu v budoucnu české kulturní centrum. Zpěvácký sokolský kroužek se scházel v domě RYS.
..... v roce 1903 byl založen jako jediný svého druhu v českých zemích "Městský hygienický a balneologický institut"?, jehož rozkvět je spojen se jménem Karla Zörkendörfera (1864-1944)? Byl postaven z popudu Prof.Dr.E.H.Kische z vlastních prostředků Zörkendörferových. Ten se stal jeho dlouholetým přednostou. Ústav stával pod ruským kostelem v čp.422 (dnes "Plzeň). Doktor Zörkendörfer se stal později profesorem balneologie na německé universitě v Praze. Narozen v Mariánských Lázních, byl vnukem prvního zdejšího lékárníka Karla Brema, který Nehrovi prováděl první analýzy minerálních vod a slatiny.


 

Po starých vycházkových cestách

1. Karlův kříž - Panorama - Vyhlídková věž - Goethovo odpočívadlo

      Prvá z vycházek nebude dlouhá, ale je poněkud náročná na stoupání. Vyjdeme si na Panoramu. Tímto směrem vedla také nejstarší a vždy na prvém místě ve starých průvodcích Mariánských Lázní uváděna vycházka - cesta ke kříži.
      Ke Kříži dojdeme bud' z kolonády okolo Ambrožova pramene k vile Karin, která je dnes provozní budovou lázní, takže ji zleva obejdeme a po cestě nad ní se dostaneme ke Kříži; nebo po schodech za Novými lázněmi v Dusíkově ulici vedle mateřské školky 9. května.
      Úpatí vrchu Hamelika (Homolka) bylo nazýváno podle zde postaveného kříže - "Křížovým vrchem." Na místě, kde dnes stojí renovovaný 6 metrů vysoký kříž s vymalovaným Ježíšem Kristem, stával do roku 1971 tzv. Cholerový kříž, popisovaný ve starých průvodcích stereotypně po mnoho let takto:
       "C h o l e r o v ý k ř í ž byl postaven v roce 1832 od tepelského opata Koppmanna jako poděkování Bohu za to, že se cholera, která v té době vpadla do Čech a vyžádala si tolik obětí, vyhnula Mariánským Lázním (ale i celé Tepelské oblasti). Na kříži hlásal chronograf (t.j. nápis, ve kterém jsou na způsob tajenky vyznačena velkými písmeny římské číslice, jejichž součet se rovná letopočtu věnování) - "Choleram a finibus nostria arcuit verus Dei filius." (Pravý syn Boží zadržel choleru na našich hranicích.)

       Křížový vrch byl oblíbeným místem schůzek, procházek i vyhlídek na lázně od samého počátku jejich vzniku. Starý kříž nalézáme často v popředí starých rytin - odtud byl veden, ne bezdůvodně, nejčastěji pohled na město. Z tohoto místa totiž - když dnes už konečně byly odstraněny vzrostlé javory a kaštany v místě, které bránily rozhledu - přehlédneme celou původní lázeňskou kotlinu. Kdysi lázně končily u křižovatky před zotavovnou ZÁPOTOCKÝ. Výletem, jak popisují průvodci, byla i procházka k mariánskolázeňskému mlýnu (hotel Cristal). Můžeme tedy nyní ocenit skvělou vyhlídku i pochopit takovou oblibu tohoto místa v minulosti.

      Zprava doleva spatříme nejprve zelenou střechu výstavného hotelu Esplanade, vedle něj věžičku Hubertusu, přehlédnout celé Gottwaldovo náměstí, počínaje hotelem Tatra, přes Rudou Hvězdu, Kavkaz, za hotelem vykukující muzeum až po léčebnu Paříž. Uprostřed náměstí vévodí chrám Nanebevstoupení Panny Marie z roku 1848, nad kostelem na lesním horizontu se tyčí KREML; dále vlevo řada lázeňských léčeben nad kolonádou a vzadu při lese podnikové ředitelství lázní, před níž se mezi stromy třpytí křížek pavilonu Křížového pramene. Za parkem vidíme rozsáhlou budovu KRYMU a celou lázeňskou čtvrt' kolem Mírového náměstí; ale je vidět i Třebízkého ulici se zotavovnami a vilkami,zotavovnu DONBAS. Hned vedle jsou bohatě architektonicky členěné budovy Balmoral-Osborne, budova MěstNV a jako na mapě přehlédneme řadu zotavoven v Ruské ulici, červenou střechu anglikánského kostela, vlevo pak školu Metropol s věžičkou a vedle ní budovu gymnasia - školu Sever.

      Zastavme se chvilku u tohoto místa pro jednu zapomenutou episodu, kterou jsme objevili ve staré pozůstalosti opata Karla Reitenbergera. Jeho zásluhu o založení lázní uctilo kdysí město postavením monumentu na kolonádě. Karel Reitenberger byl zvolen opatem roku 1813 jako 33-letý energický a pokrokový představitel mladé generace v klášteře, a spojil své osudy s výstavbou Mariánských Lázní. V roce 1827 však byl donucen k resignaci a strávil ještě 33 roků v exilu ve Wiltenu u Innsbrucku (Tyroly), aniž by mohl ještě jednou spatřit toto místo. V četné korespondenci svým přátelům do Čech nalezneme zmínku o tomto místě:
      "..... kříž, postavený na Karlově vyhlídce (Karlsplatz) měl být lázeňským hostům věčným světlem, udržovaným důchody z pramenů; to, co minerální prameny, léčebné koupele ani sami doktoři nemohli nijak dokázat a přece u každého svého pacienta předpokládali, totiž, že pacienti dnem a nocí příhlížejí k utrpení Boha-člověka a že se utěšují, kdykoliv se jim přitíží, nadějí na nebesa, zaslíbená jim Spasitelem. Nechal jsem tento kříž zhotovit a vymalovat malířem Maurem Fuchsem."
      Ale tento Reitenbergerův kříž byl odstraněn a na jeho místě postaven Cholerový kříž (1832). V jednom dopise páteru Köpplovi (1846) píše Karel Reitenberger tuto zajímavou poznámku:
      "..... mohou pomníky, které nechali zřídit egoisté, sloužit k poctě jich samých? Jeden z nich, kříž postavený na hrob Nehrův, mohl by svědčit nejméně o jejich křesťanské vděčnosti. Koppmann a Mahr (pozn.:nástupci po opatu Karlovi na opatském stolci a jeho úhlavní nepřátelé v jedné osobě) pečlivě zakryli Karlovu vyhlídku, která se tak nazývala z vděčnosti a nikoli z mého přání či nápadu, cholerovým křížem. Ale kdo ze současníků ví, že jsem chtěl oním křížem, ktery jsem nechal zhotovit, povzbuzovat lázeňské pacienty dnem a nocí, aby děkovali Bohu za léčivé prostředky Křížového pramene místo za odvrácení cholery ... Pomníky připomínají jen skutečnosti, když jsou však pouhou záminkou, zatemňují pověst jejich zřízení, jak sám vidíte na příkladu Cholerového kříže."
      Koppmann i Mahr, kteří se na opatském stolci vystřídali ještě za života Karlova, vynaložili velké úsilí, aby Reitenbergerovy zásluhy o Mariánské Lázně byly rychle zapomenuty. Muselo zmizet vše, co souviselo s Karlem, tedy i název jeho zákoutí. A tak téměř po 150 letech odkrýváme zde dávno zapomenuté osobní rozbroje uvnitř kláštemích zdí v Teplé.
      Vrátíme-li se k nejstarším místním průvodcům, nalézáme zde skutečně jiný název místa, a to "Karlovo Zátiší" (Carlsruhe). Např. doktor HEIDLER psal v roce 1819 o tomto místě v žertovné narážce na Karlovu horlivost při budování nových lázní:
      "Přívětivé nové místo na vrchu Hamelika, posázené mladými javory, které poskytuje skrze mraky výhled přes celé Mariánské Lázně a které se nazývá Karlovo Zátiší (Carlsruhe), mělo by se nyní nazývat také Karlova Činnost (Carls Thätigkeit)."
      Ještě v r. 1837 psal místní lékař J.Ad.FRANKL:
      "Z tohoto místa před námi směrem vlevo od Křížového pramene máme před očima tzv. Prelátův kout - Prelatenwinkel (pozn.jistěže nešlo o zamilovaný kout převora Koppmanna, ale Reitenbergera, který zde rád pobýval), kde hra oblaků se jeví divákovi stále nová, jiná a zajímavá. Měnlivé obrazce mraků zde studoval také básník Goethe s myšlenkou založení vědy nefologie (tj.zkoumání směru, výšky a rychlosti pohybu oblaků)."
      A tak dnes na tomto místě, kudy chodíval Reitenberger, Goethe a jiní, můžeme stejně jako oni obdivovat stranou denního ruchu krásu a výstavnost lázní.
      K této episodě zbývá dodat pikantní poznámku. Později byly potvrzeny zásluhy Karla Reitenbergera o lázně. Byl nejen znovu oceněn, ale dokonce jeho ostatky exhumovány ve Wiltenu, převezeny do Mariánských Lázní a uvítány za slávy, jaké Mariánské Lázně nezažily, nakonec uloženy do hrobky opatů na klášterním hřbitově v Teplé - jakoby město a klášter mohly odčinit mrtvému to, co spáchaly na živém? Či si uklidňovaly špatné svědomí? Na jeho pohřbu ve Wiltenu totiž nebyl ani zástupce Mariánských Lázní ani kláštera. Přestože jeho nepřátelé byly pak morálně odsouzeni, Cholerový kříž, "třebaže byl dílem egoistů a cíl jeho zřízení nečestný", přetrval fyzicky i v podvědomí lidí až do loňského roku, kdy byl odříznut, ovšem z jiných příčin. Např. Prof.KISCH v průvodcích na jedné straně popisuje Cholerový kříž, přitom v knihách nešetří silnými slovy:
      "Geniální opat Reitenberger pronásledován závistí a nepřízní pomlouvačných denunciantů a persekucí duchovních a světských úřadů byl donucen rezignovat na svůj úřad a prožít desítky let v exilu."
      Historie bývá bohatá na paradoxy.

      Na Křížovém vrchu končila "Goethova stezka", vedoucí z lázní po lukách k Ferdinandovu prameni, do Pottova údolí a zpět po svahu Hameliky k jeho oblíbenému místu nad křížem. Po té se vydáme jindy. Nyní budeme stoupat po cestě na Panoramu (dnes značeno čís.2ó) a zanedlouho projdeme omšelou vstupní branou. Vyhlídková restaurace Panorama (689 m.n.m.), postavená roku 1872, zažila v minulosti už slavnější doby. Byla prvním "horským" hotelem v blízkém okolí Mariánských Lázní. Poskytovala daleký výhled na pohoří Českého Lesa, Dyleňský masiv a bavorské hranice, dokud nepřerostl lesní porost na svazích Hameliky a nezakryl výhled do mnoha stran. Terasy Panoramy bývaly oblíbeným cílem lázeňských hostů. Ve stínu kaštanů za teplých letních dnů tu sedávaly četné společnosti a kochaly se výhledem do kraje.
      Vejdeme na nádvoří - před námi vodotrysk, dnes mimo provoz - a hned vlevo za rhododendrony stojí za povšimnutí vzrostlý buk. Vedle něj na volném prostranství u zábradlí stával vysoký hudební pavilon do roku 1968, kde kdysi koncertovala a k tanci vyhrávala kapela pod vedením virtuosa Doli Daubera (1936). Každý čtvrtek se tu pořádala velká zábava. Panorama měla vlastní pláž, vzdušné, písečné lázně, hřiště, květinovou zahradu, lehátkovou louku, prováděla se tu gymnastika, hry pod dozorem vlastního sportovního učitele. Pravidelné spojení autobusem bylo od Nových lázní.
      Dnes procházíme kolem Lesnické Jizby, malé půlkruhovité, otevřené promenády, vedle je nově postavena venkovní pec na opékání vuřtů a pod., vpředu vchod do vlastní restaurace, ne vždy otevřené. K znovuoživení místa má napomoci i rozšiřované parkoviště při silnici vlevo.
      Vydáme se vlevo po cestě za zadním traktem budovy k vyhlídkové věži (716 m n.m.). Tato věž byla již postavena ve formě zříceniny a její atraktivnost měl zvyšovat teleskop, umístěný na vrcholu věže, pomocí kterého bylo možno sledovat i živý ruch v ulicích lázní, ale jen do doby, než přerostly i zde stromy výhled. Vidíme sice Dyleň s věží, vrchy Slavkovského lesa, ale Mariánské Lázně zůstávají zčásti skryty, a tak nás spíše zaujmou vršky nejbližších smrků jako nezvyklá podívaná. Věž je 20 m vysoká a má 100 schodů. Tato část vrchu Hamelika se nazývala kdysi také "Císařská výšina". Půjdeme-li po hřebenu několik desítek metrů po cestě dále, dojdeme k sjezdovce s lanovým výtahem. My se však vrátíme po cestě zadem za Panoramou a u vchodu, kudy jsme vešli na nádvoří restaurace, zahneme na jinou lesní cestu, než po které jsme přišli a sice na tu, která běží po vrstevnici.
      Tudy dojdeme ke Goethovu odpočívadlu. V těchto místech sedával básník Goethe na lavičce s Ulrikou von Levetzowovou, jindy tu trávil sám v zamyšlení dlouhé hodiny v tichu lesní samoty a starý sluha mu sem přinášel jednoduché polední jídlo. Místo tehdy bylo obklopeno mladým smrkovým porostem. Na památku Goethova pobytu v Mariánských Lázních byl zde v srpnu 1849 odhalen pískovcový obelisk se dvěma kamennými odpočívadly. Pomník byl postaven z prostředků lázeňského fondu. Zdá se, že již tehdy si byli představitelé lázní vědomi ceny Goetha pro Mariánské Lázně. Pomník nemohla zdobit žádná krásnější slova než ona, která kdysi vyryl do okenní tabulky v Harckém pohoří:

"Ueber allen Gipfeln ist Ruh,
In allen Wipfeln Spürest Du
Kaum einen Hauch;
Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, balde
Ruhest Du auch."

       Krásné verše z "Poutníkovy noční písně" jsou už bohužel odstraněny (snad hned po válce) a místo nich čteme "Odpočívadlo J.W.Goetheho 1821-1823" a na obelisku původní vrys "Goethe's Sitz."
      Dluh, který by dnešní město mělo Goethovi splácet a o kterém byla řeč v listopadovém Svobodném Slově minulého roku, se týká asi jen jeho pomníku poblíž městského muzea, ale měl by se týkat i tohoto místa. Odtud jdeme totiž už neudržovanou cestou po svahu až přejdeme na rovnou cestu zpět ke Kalrovu kříži.
      Nový kříž a prováděné úpravy místa jakoby znovu vracely tomuto místu svěžest. Zasloužilo by si i původní název, který byl ve vztahu k jeho historii - Karlův kříž.
      Až budete sestupovat po cestě kolem tržnice po schodech k mateřské školce v němém údivu nad podivným kontrastem "rozbitá cesta, rozbité, vylámané schody, s hromadou popela před nimi versus čerstvě, velmi pečlivě natřené zábradlí u schodů," pak vězte, že jde jen o dočasnou zajímavost tohoto místa, a není tedy třeba se o ní blíže rozepisovat.

 

HAMELIKA, pracovní materiály, vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku při KZ a jeho zřizovatele Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních. Vedoucí KZ Zdeněk Chábera. Redigují členové vlastivědného kroužku Ing.Richard Švandrlík, Vladimír Mašát,prom.soc. První číslo vyšlo 2.ledna 1973. Občasník.