Vlastivědný kroužek
Klubu zdravotníků
v Mariánských Lázních

Vyšlo dne:
22. května 1973

 

10.

AKCE "DLOUHÁ STOKA"

V sobotu 9. června 1973 koná se výprava po "Dlouhé stoce." Ranní linkou autobusu ČSAD vyjedeme na Kladskou a vyjdeme od výpustě rybníka na Kladské, kde Dlouhá stoka začíná. Potom půjdeme stále po břehu Dlouhé stoky nad Prameny, kolem Tří křížů, Pluhova Boru, Nové Vsi až pod zříceninu rozhlednu u Krásna.

Délka trasy: včetně odboček 25 km.
Jídlo a pití s sebou.
Zpáteční cesta: Z Krásna přistaveným mikro- resp. malým autobusem asi v 17.00 hod. zpět. Z toho důvodu je třeba, aby se zájemci přihlásili u s. Chábery, Klubu zdravotníků.
Výpravu povede Ing. Jan Schlossar
Podrobné údaje o historii Dlouhé stoky, zajímavých místech na ní, technické a jiné údaje přineseme v příštích vlastivědných materiálech číslo 11, které dostanete 4.června 1973. Bylo
vybráno toto heslo výpravy:

"Chceš být zdráv na vánoce?
Běž se projít po stoce, buď fit."
 
 

 

Pokračování historie Mariánských Lázní

První Chalupy v lese u kyselky a kultivace pramenů

Posledně jsme si vyprávěli, jak tepelský opat hrabě von Trautmannsdorf uchránil klášter před zrušením, ke kterému byl určen. Nadto pomocí svých vlivných přátel na dvoře, především svého příbuzného, dvorního komořího - prezidenta mincovnictví a hornictví Františka hraběte z Kolovrat dosáhl toho, že vykoupil za 11 000 zlatých lesní rezervaci od horního úřadu ve Slavkově, který dohlížel nad přísným dodržováním této rezervace. To bylo 9. prosince 1786. Po třech a půl stoletích bylo lesní bohatství v rezervaci blokováno pro potřeby slavkovských dolů. Zde se nesmělo ani kácet ani stavět. Nyní bylo možno těžit dřevo i osídlovat místo, a to byl významný předpoklad k pozdějšímu založení lázní.

(Pozn.1: Vykoupení rezervace bylo u hraběte spíše motivováno léčivými prameny než náhradou těžby dřeva za polesí kláštera Stěnská (mezi Teplou a Úterým), které zničil kůrovec. Tento druhý motiv uvádí KARLÍK jako jediný neoprávněně, stejně jako všichni historici Mariánských Lázní uvádějí pouze prvý motiv jako jediný a pravděpodobně stejně neoprávněně.)

(Pozn.2: Zrušení rezervace - dle našeho soudu - vedlo k přesnějšímu vytýčení hranic mezi klášterem a Metternichovým kynžvartským panstvím. Nález hraničních kamenů z roku 1789 nad hřbitovem, o kterém jsme psali v čísle 8 Hameliky, to potvrzuje.)

Pro splnění Nehrova přání nestálo už nic v cestě a, jak Nehr líčí, byly tu postaveny dvě skrovné chalupy. Prvá, dřevorubce Antona Fischera, ležela bezprostředně západně od Křížového pramene, s čp.30. Druhá, domkáře Václava Hammera vlevo pod ním, s čp.32. Byla to čísla popisná obce Hamrníků, ke kterým patřilo lázeňské osídlení do roku 1812. Chalupy byly postaveny roku 1786 - nepochybně tedy ještě před zrušením lesní rezervace! (Rezervace byla zrušena 9. prosince, tedy koncem roku, kdy už chalupy stály.) Jak to bylo možné - k tomu se ještě vrátíme v souvislosti se stavbou lázeňského domu.

Nehr byl nyní nadšen a zavítal sem častěji, aby sledoval nemocné‚ kteří sem přicházeli.

V klášterním archivu objevil Ludolf STAAB velmi zajímavý Nehrův popis a hodnocení pramenů z roku 1787. Nehrovi tehdy nebylo zcela jasné, jaká je léčivá síla jednotlivých pramenů a kterému z nich dát přednost. Vysoce hodnotil především obsah železa a dával přednost železitým kyselkám. Prameny kvalifikoval takto:

a) nejznamenitější je tzv. Potta, (Prelátův pramen), která se zcela a plně podobá vodě za Spaa pro svůj zesilující a častější obsah částeček železa; (Pozn.: Kyselka Potta patřila od 1901 klášteru, když několik let před tím byla zakoupena od úšovických sedláků Vídeňákem C.Wenigerem, který ji nechal analyzovat r. 1899 prof. Dr. Vilémem Gintlem, c.k. dvorním radou v Praze. Nato byla kyselka uměle jímána. Dr. Gintl zjistil vysoký obsah kysličníku uhličitého, slabou zásaditost, obsah lithia a železa, podobající se strukturou Ambrožovu prameni, který však převyšuje nižším obsahem sulfátů, vyšším obsahem volných kysličníků uhličitého a zčásti obsahem lithia.);

b) Ambrožův pramen je svým obsahem pěnového vzduchu velmi duchový a zcela se podobá Pyrmontským vodám;

c) Křížový pramen je svým obsahem solí podoben chebským (p.r. františkolázeňským) vodám, skládá se z minerální žíravé soli, něco křemíku a množství Glauberovy soli, je rozpustný a projímavý;

d) Mariánské Lázně (=Mariin pramen) jsou používány pouze zevně a při kožních nemocích ve velkém měřítku, je silný, železitý a prostoupen s množstvím pěnového vzduchu;

e) Slaný (=Ferdinandův) pramen obsahuje především kuchyňskou sůl.

Zaměřiv takto svou pozornost, poslal Nehr kyselku Potta a Ambrožův pramen v lahvích do Prahy doktoru Mikanovi, který nalezl jeden dobrý, druhý zkažený. Příčinou zkažení byla prý špatně uzavřená láhev a dr. Mikan slíbil, že bude osobně věci pomáhat.

(Prof. Dr. Josef Gottfried Mikan pocházel z Teplic. V roce 1775 se přestěhoval s rodinou do Prahy když byl na univerzitě jmenován profesorem botaniky a chemie. V Praze založil botanickou zahradu. Na jeho popud byla roku 1785 zřízena chemická laboratoř a katedra archeologie, stejně jako katedra teoretického a praktického studia chirurgie. Roku 1799 se stal rektorem univerzity. (URBAN: Alt - Marienbad, 1908))

Nehr pokračuje ve vyprávění o situaci po smrti Trautmannsdorfově v roce 1789.

"Podle tehdejšího zákona vydaného Jeho Výs. c. k. Majestátem Josefem II. se uŽ nekonala žádná volba opata. Jako kommendatární opat byl sem učen z nejvyšších míst ctihodný pan P. Ambrosius Schmidt‚ prof. strahovského kláštera, dr. theologie a profesor morálky. Tento opat nechal na můj návrh strhnout na místě onu starou, zhroucením hrozící chýši, ve které byly zazděny již popisované dva kotle a vybudovat nový řádný domek, určený k odpařování Glauberovy soli, ovšem jen z tesaného dřeva postavený, nedaleko Křížového pramene. Udělil také jednomu mlynářovi a zbrojmistrovi (p. r. Izákovi Kohnhäuserovi) vyžádané panské povolení, že sní postavit nejprve mlýn (na mletí) a pilu vlevo od Křížového pramene (pod jmenovanými domky), nakonec zbrojní hamr v jedné trochu větší vzdálenosti.

Všechno toto velmi přispělo (za onoho času) k přívětivosti a jistotě kraje a k zaopatřování chorých. A tento opat - na předkládané prosby moje a připomínaného již zemřelého klášterního sekretáře Salesia Wirnitzera, když jsme chtěli přiložit něco z vlastního pro povznesení těchto pramenů pro blaho lidstva - dal stavební materiály, které byly pro naše úmysly nutné, bezplatně, velmi svolně a rád.
My oba jsme tedy nechali (na společné náklady) v tomto roce (1790) vysušit bažinatou krajinu okolo Křížového pramene odvodněním (zajistit tyto prameny proti divokým vodám), obroubit pramen leštěným serpentinitem (ze Sítin) a místo okolo pramenů ohradit laťkovým ploten s řádnými zděnými sloupky a jedním uzavírajícím se domkem, který měl sloužit za nepříznivého počasí lázeňským hostům jako ochrana při čase pití, a postavit jednu kapliČku opatřenou zvonkem, jak toto všechno ještě dnes je možno spatřit. (Při této příležitosti byl odstraněn starý dřevěný kříž a nad obloukovitým vchodem umístěn nový železný. Dřevený kříž, který nechal postavit Damián Schulz, byl již značně zchátralý.)

Věřil jsem, že jsme tím nyní učinili velký krok vpřed, neboť tento pramen nyní vyhlížel čistě a roztomile, zdaleka padl každému do oka, byl častěji navštěvován, s oblibou popíjen a doporučován stále více a více pro svůj znamenitý účinek.

Tento činorodý a neúnavný opat by přispěl k rozvoji lázní daleko více, kdyby mu byla ponechána déle správa panství kláštera tepelského. Složil po svém 15-měsíčním starostlivém spravování svůj úřad z té příčiny, že po skonu Jeho c. k. majestátu Josefa II. jeho nejctěnější zástupce Leopold II. nejmilostivější vrátil ct. klášteru staré právo volit si znovu opata ze svého středu."

Zrušení starého práva klášterního - volby opata - nesli řádoví bratří v Teplé velmi těžce a mnozí toto zlo viděli zosobněno v postavě komendátorské opata Ambrože Schmidta. Že to nebylo oprávněné, cítíme z velmi příznivého hodnocení tohoto muže Nehrem. Opat Schmidt také svolil k tomu, aby si bratři sami zvolili k řízení vnitřních záležitostí převora. Volba padla na Felixe Löhnera, kaplana z Pernarce (nebyl to onen Felix, který stál proti Trautmannsdorfovi ?)

Jakmile vrátil císař Leopold II. klášterům toto právo volby, nastala veliká radost mezi členy kláštera. Ambrož Schmidt musel odstoupit a byl pensionován. Za jeho starostlivost mu bylo oplaceno nevděkem a odvrácením se od něho. Konvent kláštera pln nedočkavosti, přistupoval k volbě nového opata. O této volbě nás zpravuje ve své zádubské kronice učitel Jan Michal Dorschner (Tato kronika je nezvěstná, k naší škodě, protože obsahuje mnoho zpráv o místě v době před a při zakládání Mariánských Lázní.) takto:

"1791. 11. ledna byli svoláni duchovní do kláštera, aby si pohovořili o novém voleném převorovi. 18. a 19. ledna (1791) bylo přikročeno k volbě za přítomnosti strahovského a chotěšovského převora. Volba padla 46 hlasy na P. Raimunda Hubla. Přítomno bylo 67 duchovních. Byl tu také okresní hejtman a účetní. P. Chrysostomus Pfrogner jako druhý kandidát dostal 18 hlasů.

Raimund Hubl se narodil v Mnichově. Byl farářem v Liticích na panství Chotětovském. Jak píše KARLÍK (187O), probudil nový opat v řádových bratrech očekávání, že znovu uvede klášter do pořádku a upevní uvolněnou kázeň. Ale byl prý příliš velké dobrotisko a hlavně se bál, aby neztratil u svých bratrů popularitu, proto se neodvážil nikoho trestat. KARLÍK uvádí "otřesný" případ nekázně v řádu, když prý jeden klerikál po návratu z univerzity do kláštera se od vážil pozvat ke stolu konventu dokonce svou Švagrovou a její přítelkyně. A tak svou opatrností nesplnil očekávání ani pokrokových členů (Nehr) ani reakční skupiny, volající po znovunastolení tvrdé kázně (ale i většího utlačování poddaných a větších zisků kláštera). Jeho pokusy v zemědělství skončily neúspěchem, protože nevzal v úvahu jiné klima a jinou půdu. Za jeho panování (1791- 1801) - v době francouzských válek, které si vyžádaly rovněž oběti od kláštera hmotné a finanční (1789 v kraji husaři z Blankensteinské legie) - vyhořelo město Teplá (29.dubna 1794) - celkem 204 domů. K tomu v létě přišlo krupobití a zničilo skoro celou úrodu od Sangerbergu až po Pernhau. Bylo nutno podpořit vyhořelé potravinam, penězi a stavebním materiálem.

Raimund Hubl obnovil polesí Stěnská zničené kůrovcem, rozmnožil knihovnu, převezl ostatky Vojslavy z Chotěšova do kláštera v Teplé a prodal klášterní dům v Praze za 10.516 fl., protože prý byl nevyužit. Za něho se stali veřejnými učiteli v Praze Dr. Alois David, Dr. Chrysostomus Pfrogner a Kašpar Miesner.

O tomto opatovi píše Nehr:
"Veškeré moje prosby a důrazně předkládané návrhy co se týká těchto minerálních pramenů zůstaly nevyslyšeny, bez ohledu na to, že bylo poukazováno na zřejmý užinek, který ct. klášter kdysi od tohoto očekával.

Mlčením jevil se opat být svolný k tomu, když na onen zmíněný domek na odpařování Glauberovy soli bylo posazeno patro rovněž ze dřeva a když byl zřízen jeden rovněž ze dřeva dohromady stlučený velmi nízký a bídný lázeňský domek, rozdělený do čtyř oddělení.

Avšak díky zesnulému dobrému opatovi i za tyto maličkosti, které přinášely větší užitek, než by se mnohému mohlo zdát. Neboť se nyní mohlo umístit některé hosty ve zmíněném domku na odpařování soli, které tehdy obýval panský fořt a podle potřeby bylo možno se koupat ve studené nebo teplé vodě ve čtyřech lázeňských světničkách, počestně a bez překážek se svléknout a obléknout.

Přiblížil jsem se tak přece jen svému malému přání. To potvrzovala rozšiřující se a množící se návštěva našeho lázeňského místa každým rokem.

31. července 1801 učinila více neŽ stokrát vrátivší se mrtvice konec života plného utrpení tohoto dobrého opata v jeho 63 letech."

Zastavme se u Nehrem popisované první primitivní stavby lázeňského domu z r. 1791 se 4 kabinami. Tato stavba je od poslední třetiny 19. stol popisována jako první stavba lázeňského domu v Mariánských Lázních. Zda právem, budeme nyní uvažovat.

Z předchozího Nehrova líčení (Hamelika čís.9) je jasné, že opat Trautmannsdorf rozhodl 1781 postavit první hostinec a lázně v údolí a že stavba tohoto objektu byla zahájena. Zda se to stalo 1781 či následujícího, nepíše ani Nehr, ani Frankl, Danzer, Heidler ani Staab. A tak leží mezi rokem 1781 - 1786 (kdy byla zrušena lesní rezervace a tedy zákaz zde stavět) pětiletá mezera, resp. Mezi lety 1781-1791 (kdy měl být postaven prvý lázeňský dům) desetiletá mezera, kterou se budeme snažit vyplnit.

Dr. Gilbert Helmer (opat 1900 - 1944) připisoval zásluhu o stavbu prvního lázeňského domku Raimundu Hublovi, stejně jako další němečtí a po nich čeští historici.

Avšak víme od Nehra, že Trautmannsdorf rozhodl a také nechal stavět lázeňský dům. Nehr ovšem popisuje‚ že náhle ho přešla stavební chuť a dům zůstal nedostavěn až se rozpadl.

URBAN stejně jako STAAB se domnívali, že právě existující lesní rezervace byla důvodem zastavení této první stavby před r. 1786, ale to může být pravda jen částečně. Proč by tento důvod neudal Nehr jako současník, dostatečně znalý věcí kolem lázní? Jednak neměl, proč by tento důvod zamlčoval, jednak by ho musel znát. Prostě kdyby rezervace byla příčinou zastavení stavebních prací, určitě by to Nehr uvedl. Ale Nehr nebyl s to udat příčinu, proč "opat Trautmannsdorf ztratil náhle stavební chuť."

Je ovšem možné namítnout, že stavba mohla růst až po roce 1786, tedy po zrušení rezervace. Pak by se rozpadala velmi rychle, když už 1790 bylo možno na místě připravovat novou stavbu. To je tedy nepravděpodobné. Spíše lze předpokládat, že byl v letech 1781 - 1786 lázeňský dům skutečně postaven a měl sloužit zároveň jako hostinec. Ale jak potom vysvětlit stavbu roku 1791 za Raimunda Hubla ? Nejde o nějakou mýlku v časovém určení ?

Bylo by ovšem možné, že Raimund IV. Hubl v prvním roce svého úřadování, 1791, bez zvláštního zájmu spíše než svolil, vzal na vědomí výstavbu malého dřevěného domku jako prvých lázní, ale je to podivné, když během dalších deseti let úřadování už nic pro vznikající lázně neučinil.

A přece po sto let nese v historii Mariánských Lázní gloriolu, "slávu" stavitele prvního lázeňského domu. Oprávněně ? Nebylo tu opět jaksi ukřivděno hraběti Trautmannsdorfovi, který "vychval" Nehra, uložil mu péči o úšovické prameny, který vykoupil rezervaci a který - jak potvrzuje Nehr - začal stavět první lázeňský dům? Nebylo to příliš mnoho zásluh o lázně pro světského hříšného opata hraběte, který si pletl klášterní ticho s hýřivým životem knížecího dvora, ale - a to klášter nemohl odpustit: - nejen to - utrácel peníze za dům ‚ Praze‚ za rezervaci atd.? Však také opat Hubl hned prodal klášterní kolej pro studenty v Praze a k výstavbě lázní se obrátil zády.

Deset let jeho panování bylo pro doktora Nehra nelehkou zkouškou trpělivosti a marného přesvědčování. Bohužel teprve smrt opatova znovu v Nehrovi vyvolala naděje, že se dožije realizace svého snu - postavení lázní v úšovickém údolí.

V příštím pokračování se ještě vrátíme k našemu otazníku: jak to bylo s první stavbou lázeňského domku. Na scéně se objeví neznámý pamětník - Jan Felbinger se svou nejstarší mariánskolázeňskou kronikou. Bude vzpomínat, jak navštívil Údolí pramenů v roce 1786 a 1788. Felbingerovy vzpomínky bude číst na našich stránkách český čtenář poprvé.

Ačkoliv historici našich lázní STAAB, URBAN a jiní znali Felbingera a jeho kroniku i citovali jeho zprávy, přece jen to byl teprve Rudolf MIESSNER v roce 1936 (Marienbader Zeitung), který ukázal na význam Felbingerových zpráv, které obstály v konfrontaci s dalšími známými fakty. Ukázal tak, že Felbinger nebyl svérázný sklerotický stařec, kterého nesmíme brát vážně, ale pamětním s pečlivými poznámkami, z nichž později sepsal kroniku. Felbingerova kronika byla označena prof. Benediktem BRANDLEM "Mariánskolázeňská kronika I." jako skvělá památka individuálního pohledu na rozvoj lázní období 1786 - 1855. 


 

Objev prastarého smrku

V západním směru od zdejší myslivny, v místech jižně pod "Stohem" narazili jsme na nádherný výtvor přírody a snad nejstarší strom v mariánskolázeňském okolí. Jde o smrk, jehož stáří lze odhadovat na 200 let i více. Stojí v lese na svahu a nijak nedominuje, takže ujde pozornosti i z poblíž běžící lesní cesty.

Snad právě proto, že je chráněn okolními stromy, přežil do našich dob. Jeho první větve jsou vlastně čtyřmi vzrostlými stromy. Větvoví hlavního kmene a čtyř větví prorostlo a vzájemně se propletlo. Náš pokus vyšplhat se do koruny skončil ve čtvrtině cesty.

V roce 1936 byly popisovány dva nejstarší stromy - Reitenbergerův smrk u památníku obětí 1. světové války v lese nad ředitelstvím lázní, tehdy 160letý a stejně starý Severinův smrk. GOTTHARD udává, že Reitenbergerův smrk po roce 1945 se zřítil (snad bleskem či vichřicí). Není známo, kde je či byl Severinův smrk, ale není pravděpodobné, že by to byl prastarý smrk, který jsme objevili.

Vzácný strom, ke kterému se vypravíme na příští vycházce na našich stránkách, by měl být vyhlášen chráněnou památkou. Je starší než nejstarší osídlení tohoto údolí, než Mariánské Lázně.

 


 

Po stopách Hroznatových...

5) Hroznatova tvrz

Pátrání v Hroznětíně zpočátku bylo bezvýsledné. Kostel sv. Petra a Pavla nemá žádné památky na Hroznatu, pouze na stropě je letopočet 1217 jako letopočet založení kostela, nikoliv dnešní stavby.

Rovněž Děpoltovice nemají v kostele žádnou památku. Jedinou památkou zůstává samo jméno Děpoltovice, = Doppelsgrün = Tepelská louka, tedy založeny tepelskými.

Avšak v Hroznětíně, který se jmenuje nikoliv podle německého Lichtenstadt (=rozněcovati, Roznětín), ale podle vladyky Hroznaty, nachází se zbytek staré tvrze, zde všeobecně nezývané místo Hroznatova tvrz. Na místě stojí široký starší dům s půlkruhovitým schodištěm, po levé straně silnice směrem od kostela k Merklínu a proti můstku pres říčku. V zadní části stavení je patrno velmi staré zdivo.

 


 

Po starých vycházkových cestách

7. Muzeum - Waldštejnův monument - památník padlých v 1. světové válce - Výšina Bedřicha Viléma - Kaplička Laskiho

Vyjdeme od městského muzea Lesní ulicí, spíše uličkou do lesa a odbočíme z asfaltové silnice doleva k Waldštejnovu monumentu.

WALDŠTEJNŮV MONUMENT - je jednoduchý památník, na jehož postamentu z rudého mramoru stávala šedá mramorová váza. Nalézáme zde jen matně zřetelné verše, které oslavovaly zde zemřelého v roce 1832 mnohaletého hosta a prý velikého dobroděje hraběte Ernsta von Waldstein und Wartenberg. Monument byl postaven roku 1836, kdy ho také zakreslil do své kroniky Jan Felbinger. Později býval bohatě obrazován na rytinách jako vyhlídkové místo. Dnes odpočívá v tichu lesního stínu.

Od monumentu se vydáme lesní cestou přes můstek nad Mlýnským potokem, odkud dávní návštěvníci obdivovali VODOPÁDY na tomto potoce, tehdy ovšem upravené.

Na pravém břehu Mlýnského potoka je PAMÁTNÉ MÍSTO PADLÝCH V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE. Zde jsou na balvanech upevněny destičky, na kterých jsou uvedena jména padlých mariánskolázeňských občanů. Bohužel řada destiček je už zničena. Dále je tu kamenná brána, kamenná sedátka a rovněž kamenný kříž uprostřed místa. Zde také stával Reitenbergerův smrk, dnes pouze mohutný pařez. Na destičkách jsou uvedena jména, rok a místo úmrtí vojáka - občana lázní. Zábradlí nad památným místem je odstraněno.

Odtud stoupáme na vrch Špičák (745 m), když na polovině cesty přijdeme na prostorné místo, kde je na stromě zbytek dávného Božího obrázku.

Toto místo se nazývá AMÁLIINA VÝŠINA. Když tu pobývala vévodkyně Amalie, erbovní princezna z Altenburga, v roce l827, nechal tu zřídit saský vévoda Josef, erbovní princ z Altenburgu, na tomto oblíbeném místě Amalie vkusně zdobený pavilon z jedlových kmenů. Kdysi byl odtud výhled do kraje. Felbinger píše, že 19.7.1827 zažilo místo při svátku knížecího páru největší svátek s nezapomenutelnými dojmy. Přitom byl pavilon vysvěcen. Ale již roku 1847 se dovídáme, že tam, kde před lety ve formě půlměsíce stál zdobený pavilon, pracoval zub času a je tu jen křoví. Vyhlídka se posunula výše.

Ještě předtím, než tu nechal vévoda Josef Saský z Aletenburgu postavit své manželce pavilonek, bylo tu vyhlídkové místo, které se nazývalo Belvedere s pohledem do krajiny. Zmiňuje se o něm již 1819 dr. Heidler.

Nyní se vydáme vzhůru po staré, sotva znatelné na vrcholu, pěšině, vedoucí k retranslační stanici. Pěšina se neustále točí, aby přístup nebyl příliš namáhavý. Na vrcholu stával pavilon s vyhlídkou a celé místo se jmenovalo výšina Bedřicha Viléma. (Friedrich's Wilhelm's Höhe).

V roce 1872 je tu popisován překrásný pavilon s gotickými sloupy a s jednoduchou byzantskou sloupovou halou. Výhled: Tři Sekery, Trstenice, Krásno, Horní Ves, Pístov, Planá, Chodová Planá, pohoří Český Les, Arber 1457 m, Osser 1293 m, Přimda, Vlčí Hora.

Místo bylo nazváno podle pruského krále Bedřicha Viléma IV. ještě před válkou rakousko-pruskou. 26. června 1857 pokládal Bedřich Vilám základní kámen k oltáři evangelického kostela na Mírovém nám. Stavbu z velké části financoval a byl rovněž uváděn jako majitel. Dnes by měla dostat výšina na vrcholu špičáku (745 m) jiné, vhodnější jméno.

Zbytky sloupů z pavilonu, celkem jedenáct, jsme našli kolem vrcholku, stejně jako někdejší schodiště těsně pod stanicí. O něco níže byla rozsáhlá terasa, rovněž s vyhlídkou; její stranu dnes tvoří vzrostlá stěna stromů. Vyhlídka je přerostlá a celé místo není udržováno, přestože tu byly dokonce po celé šíři pěšiny vyzděné výklenky pro lavičky.

Na jednoduché kresbě vidíme, jak vypadal vyhlídkový pavilon v těchto místech:


 

Odtud z vrcholu Špičáku vybíhala jednak tzv. Beckova cesta (nazvaná podle okresního hejtmana v Teplé Beckeho, který se zasloužil rovněž o rozvoj lázní) k Beskydu a k Rájovské myslivně, resp. vlevo k přehradě a do Maxova údolí a dále Švarcenbergova stezka, kterou nechal zřídit roku 1880 věrný návštěvník kníže Švarcenberg a která běžela odtud lesní alejí, točila se a ústila u Lunaparku.

My sejdeme z tohoto místa přes tzv. Štefaninu výšinu‚ což byla plošinka na skalistém výběžku Špičáku ve směru na západ od Amaliiny výšiny, pojmenovaná byla na počest korunní princezny Štefanie Rakouské. Není známo, že by tu byl pavilon, ale je popisován mnohokráte nádherný výhled ve stejném směru jako z vrcholu Špičáku, který ovšem je 1879 připomínán jako přerostlý stromy. Vyhlídkové místo z výšiny Bedřicha Viléma se zřejmě pak přesunulo na Štefaninu výšinu. Odtud sejdeme cestou po svahu ke kapličce Laskiho, o které jsme již psali v prvých materiálech. Vedle kapličky bylo tzv. Giselino odpočívadlo (Gisela-Ruhe). Od kapličky sejdeme na asfaltovou silnici a zpět do města.

 


 

Návrh rezervace "Holina"

12. května 1973 jsme navštívili navrhovanou státní přírodní rezervaci Holina. Leží při Sedláčkově, dnešní Bojanovické chatě (mimochodem tato chata je nově útulně zařízena, rovněž noclehy) v katastrálním území obce Kynžvart. Rozloha je 30,92 ha.

Rezervace je na jižním svahu Slavkovského lesa. Geologicky se jedná o drobný ostrůvek krystalických břidlic mezi mariánskolázeňským metabazitovým komplexem a žulami karlovarského masivu, zastoupenými rulovitými kontaktními rohovci, pararulami amigmatity. Průměrné srážky roční jsou tu 700-900 mm, z toho 500 mm ve vegetačním období, dlouhém 140 dnů.

Navržená rezervace je tvořena zčásti kvalitními čistými bučinami, zčásti smíšenými porosty buku, smrku, dubu a klenu. Jde o poslední zbytky typických jedlobučin v této oblasti. Cílem ochrany je tu zabezpečení dalšího rozvoje těchto přirozených porostů.

 


 

Schůzka vlastivědného kroužku

Dne 4. června 1973 koná se v 19.00 hod. schůzka vlastivědného kroužku v místnosti Klubu zdravotníků v areálu Krym, vchod vedle prodejny Suda. Zde si řekneme něco o trase Dlouhá stoka a dalších vycházkách
 


 

Deset čísel materiálů

Jaksi stranou dění v kroužku běží tu naše malé výročí. Deset čísel vlastivědných materiálů. Byly prorocké hlasy, že po pár číslech se odmlčí až zmlkne vlastivědná Hamelika. Ale neslábne ani zájem našich lázeňských pracovníků a tedy ani chuť znovuobjevovat historii místa a okolí. Co se týká zásoby různých zpráv, k našemu velikému překvapení a díky Vaší široké spolupráci nejen neubývají, ale přibývají. Naše Hamelika vznikla z původní myšlenky sestavit pro členy kroužku (a pro potřeby vlastivědného kroužku) historii Mariánských Lázní od počátku až do dneška. Studium historie lázní vedlo však k novým zjištěním a tak náš popis přesáhl pouhou kompilaci starších materiálů. Vycházkové cesty jsou věnovány příznivcům, pěší turistiky. Obsahově bychom rádi rozšířili materiály i na botanickou, mineralogickou event. jiné oblasti a proto voláme a vítáme všechny zájemce a přispivatele i z těchto vlastivědných oborů ke spolupráci.


 

HAMELIKA, pracovní materiály vydávané pro potřeby vlastivědného kroužku při KZ a jeho zřizovatele Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních. Vedoucí Klubu zdravotníků Zdeněk Chábera. Redigující členové vlastivědného kroužku Ing. Richard Švandrlík a Vladimír Mašát, prom.soc. Desáté číslo vyšlo 22. května 1973. Vychází jako občasník.