V l a s t i v ě d n ý   l i s t   m ě s t a   a   b ý v a l é h o   o k r e s u
M a r i á n s k é   L á z n ě   -   M ě s t s k é   m u z e u m

Ročník XIX,
(1991)

           2.

Poř. čís. 261
21.prosince 1991

 

Návrhy v oblasti historických památek

V současné době by bylo vhodné vyřešit řadu úprav a zlepšení historických památek. Nejde tu jenom o podporu cestovního ruchu, ale i o vlastní sebeuvědomění si vazby města na minulost. Tyto doprovodné věci nebylo možno řešit ihned po komunálních volbách v listopadu 1990, avšak postupně by měly přijít na pořad dne:


1. postavení sochy Johanna Wolfganga Goetha před muzeem

K tomuto viz samostatný článek historie Goethova pomníku“


2. znovu usazení pamětní desky Richarda Wagnera

Na domě čp.5 v Karlovarské ulici bývala pamětní deska slavného operního skladatele Richarda WAGNERA, který v tomto domě v roce 1845 bydlel. Dům se původně jmenoval “Jetelový lístek“, pozdě i “Wagner“. Wagnerův pobyt v Mar. Lázních je pokládán pro Wagnera za významný. Zde položil základy oper Parsifal, Lohengrin, Mistři pěvci norimberští. Proto byl dům historickou památkou Když v roce 1984 či 1985 vyhořel na Silvestra, byl necitelně nadstaven druhým patrem a pamětní deska přitom odstraněna. Třebaže dům přestavbou ztratil částečně původní podobu, je třeba desku znovu osadit.


3. odstranění Pomníku vítězství Sovětské armády

Místo před domem čp.100 (dnes Bohemia) mělo pohnutou historii. Nejprve tu stála od roku 1913 socha význačného starosty dr. HERZIGA, ale ta přišla 1943 do sběru kovů a byla nahrazena sousoším “Matka a dítě“, které o v zmizelo. Následovala STALINOVA SOCHA od umělce J. Jiříkovského. Po jejím odstranění bylo místo prázdné až do roku 1974, kdy byl postaven monumentální POMNÍK VÍTĚZSTVÍ. Navrhujeme odstranit pomník, i při vědomí značných nákladů s tím spojených. Bohužel stojí pomník uprostřed města na nejfrekventovanějším místě a stále předmětem dotazů. Na místě by bylo dobré založit nějaký trvalý památník, nejlépe takový, který by souvisel úžeji s názvem města, např. motiv P.Marie s Jezulátkem. Úprava by měla být citlivá a přitom nenákladná.


4. vyznačení místa po židovské synagóze u Marsu

Místo vedle MARSu by mělo být pietně označeno, jak o to žádala asi před deseti lety židovská pražská obec.

Místní židovská obec byla v roce 1938 rozprášena, hřbitov zhanoben, synagóga v noci z 9. na 10.11.1938 vypálena. Cituji z článku MUDr. Waltera Löbnera z časopisu OD DYLENĚ č.5/1948, kde psal:

“Ačkoliv jsem za šestiletého pobytu v německých koncentračních táborech viděl a na vlastním těle pocítil nesmírnou hrůzu, bestialitu a utrpení, ačkoliv jsem po návratu musil nésti nevýslovný žal nad úplným vymýcením rodiny, přece se nic tak nedotklo mé duše jako pohled na okolní židovské hřbitovy a kostely v okolí Mariánských Lázní...“

Město by mělo nenásilně ale netradičně vzdát poctu zaniklé židovské místní obci. Nedokázalo to za 47 let...


5. umístění pamětních desek slavným hostům Mariánských Lázní

Dodnes přijíždí do města mnoho hostů, kteří chtějí spatřit místo či dům, kde žil některý ze slavných hostů. Pamětní desky nemusejí být přece superumělecké a superdrahé, jak jsme to zažili u desky Lunačarskému na Kavkazu; měly by být informativní a prosté jako bývala deska Škroupova, Skalníkova aj. Jednalo by se především o tyto slavné hosty:

5.1. Johannu Straussovi, králi valčíku, na klinice Výzkumného ústavu balneologického, kde bydlel 1890. Na desce by mohly být první takty valčíku “Na krásném modrém Dunaji“ jak je vepsal do pamětní knihy majitele domu pana Petzolda...

5.2. Zikmundu Freudovi nositeli Nobelovy ceny, slavnému psychoanalytiku na dnešní knihovně, kde bydlel v roce 1913

5.3. americkému spisovateli Marku Twainovi na dnešní Sofii, dříve Anglický dvůr, kde bydlel Twain 1891 snad s citátem z jeho článku o kúře v Mar.Lázních...

5.4. spisovateli Franz Kafkovi na domě Balmoral, kde Kafka bydlel v roce 1916. I zde by mohlo být použito pár vět z jeho dopisů, kde píše o Mar.Lázních své snoubence Felice Bauerové

5.5. doktoru Albertu Schweitzerovi uvnitř evangelického kostela, kde měl v roce 1924 vlastní koncert na varhany.

5.6. pamětní desku v českém jazyce by měl mít anglický i Eduard VII. vzhledem k tomu, že přežívá pouze málo dostupná německá deska v I. patře balkonu domu Kavkaz, snad i s anglickou verzí; resp. v budoucí anglikánské opravené kapli.

5.7. básníku Jaroslavu Seifertovi na domě kliniky Výzkumného ústavu balneologického, kde se několikrát léčil.


6. znovuumístění textové desky ke Goethově soše

Z důvodů informovanosti je žádoucí vrátit k soše GOETHE A MÚZA textovou desku za Lesním pramenem.


7. informační tabule na zdi městského hřbitova.

Hřbitov patří mezi velmi cenné historické místo. Odpočívají tu budovatelé lázní, počínaje Skalníkem, Heidlerem či Danzerem, přes Halbmayry, Schaffera až po starostu Turbu. Vedle nich jsou tu i hroby slavnějších hostů a poválečné české osobnosti. Historicky je žádoucí hroby uchovat a připravit před hřbitovem na zeď plánek s vyznačením hrobů (šlo by o 20 až 30 hrobů) a informací o zásluhách osobností. Tabule může být jednoduchá, ale názorná.


8. urychlené dokončení rekonstrukce anglikánské kaple

Spolu s Karlovými Vary jsou Mariánské Lázně jedinými městy s kostelem tohoto typu. Kostel má historickou cenu: sem chodíval na bohoslužby anglický král Eduard VII. se svou suitou a znovu a znovu se objevuje zájem anglických hostů o tuto stavbu. Ukončení rekonstrukce je stále v nedohlednu a nutno hledat event. jiné finanční řešení, např. se sponzory.


9. úprava Goethova obelisku na Hamelice

Obelisk na Hamelice byl až do roku 1932 středem zájmu. V roce 1932 byla odhalena nová Goethova socha a zájem opadl. Obelisk vznikl už roku 1849 při 100.výročí narození Goethe. — viz “Historie Goethova pomníku“.

Ač by bylo možno ve výčtu dále pokračovat, alespoň tyto uvedené úpravy by značně zlepšily tvářnost města. Před deseti lety jsme s primářem Vladimírem Křížkem navrhli obnovu Baschovy busty na dn. Goethově náměstí. Po letech, ale přece se návrh realizoval dne 9. října 1987 byla busta od soch.Vítězslava Eibla odhalena. Kéž stihne podobný osud i tyto návrhy!

 -rš-


 

Tradice Hamrnické mlékárny

Místní almanach 1905 uvádí,že MLÉČNÝ SALÓN na Nové kolonádě má mléko z klášterní mlékárny v Hamrnickém dvoře, které je nefalšované,

pasterizované, vícekráte čištěné a pouze od zdravých dojnic, jejichž kontrolu provádí c.k. okresní zvěrolékař (Josef May z čp. 359).


 

Ráj či peklo otylých

Kdysi bývala barokní plnoštíhlost výrazem důstojnosti a bohatství, ale medicína se stále více se utvrzovala v tom. že příliš mnoho tuků v těle je příčinou různých neduhů. Už koncem minulého století bylo jasné, že štíhlá linie nezůstane jen krátkodobou módou, ale jedním z předpokladů zdraví.

A tak se otylost zařadila ke zdravotním vadám. Jen ve válečných a krizových letech mizely starosti s takovouto nemocí...

Daleko dříve než začali lidé jezdit k moři či do hor pro své zdraví a zhub nutí, daleko dříve se jezdívalo z těchto důvodů do Mariánských Lázní. Už před sto lety se staly Mariánské Lázně “rájem“ - nebo chcete-li “peklem“ - otylých. Stále ve větších množstvích korzovali tu tlustí jako nějaké modelky na módních přehlídkách. Scházela pouze ona štíhlá linie.

Je pravda, že lázeňská medicína zkoušela všechno možné, i různé mylné metody, jak snižovat váhu svých hostů. Pomocí horkovzdušných a parních komor, pomocí mechanických zařízení švédského lékaře Zandera, pomocí speciální elektroléčby francouzského lékaře Bergoniého, pomoci vydatného pití vod s projímavými účinky atd. Avšak bez redukční diety byly tyto po kusy marné. Touha zhubnout bez omezování se v jídle v nás dříme až do dnešních dnů.

Jak se dříve léčila otylost v Mariánských Lázních?

Drasticky. Lékaři předepisovali přísnou dietu ve třech stupních podle vážnosti nadváhy. Ve dvacátých letech se uváděl tento mariánskolázeňský dietní den pro otylé:
PRVNÍ SNÍDANĚ 6:30 h. 200 gramů studeného Křížového pramene (vypít během tří minut s přídavkem 5 gramů soli). Nato hodinu pobíhat po žlutě značených stezkách.
DRUHÁ SNÍDANĚ Jeden sušený suchar, sklenice kyselého mléka. Nato tři hodiny vytrvalé chůze, během které sníme dvě sušené švestky. Rašelinná koupel na půl hodiny.
OBĚD Ve vodě dušená zelenina bez soli. Jablko. Procházka 90 minut po zelených stezkách.
VEČEŘE 19:30 h. Plátek libového masa, tři sušené švestky. Jedna hodina chůze.

A tak otylí nemocní neměli ani na vteřinu pocit lázeňského života uprostřed radovánek. Byli plně zaměstnáni svou nemocí. Kupodivu s jakým zaujetím se podrobovali lékařskému předpisu: s velevážnou tváří, se svraštělým čelem a se sklenkami v rukou procházeli promenádou, popíjejíce v dávkách předepsanou medicínu s přídavkem soli.

Se stejnou askesí se pochodovalo po lesích, vyhledávalo klozety, brzy ráno vstávalo, hladovělo a tančilo. Ano, i tančilo. Ne pro potěchu či společenský mrav, ale podle lékařského předpisu. Za účelem striktního plnění diet. Lékaři nemuseli ani kontrolovat. To za ně obstarávaly jazýčky na vahách. Váhy staly na kolonádě, v lázních, u lékařů i v parcích.

Když se zcela v pacienti vraceli z lázní domů, říkali si: Něco jsme udělali pro své zdraví !   Ale než se sešel rok s rokem ? Tuky byly doplněny na původní váhu a tak nezbývalo než znovu do lázní...

-rš-


 

Data o Rakousko-Uhersku z roku 1909

Rakousko - Uhersko bylo před 1. svět. válkou DRUHOU největší velmocí Evropy co do území (675 915 čtv.km) a TŘETÍ největší velmocí Evropy co do počtu obyvatelstva (46 996 203 obyvatel). V roce 1867 došlo k vyrovnání s Uhry, 8.června 1867 byl císař František Josef I. korunován králem uherským a císařství Rakouské dostalo mj. i nové označení.
Rakouskou část, tzv. Předlitavsko uvádí vedlejší tabulky; Uhersko neboli země koruny svatoštěpánské tvořilo Uhersko, Chorvatsko, Slavonsko, Sedmihradsko a Rjeka s okolím.
Po rusko-turecké válce, která skončila v lednu 1878 vítězstvím Ruska, Evropský kongres v Berlíně přiznal Rakousku právo na okupaci Bosny a Hercegoviny. 4.10. 1878 byly země vojensky obsazeny Rakouskem.

Říše Rakousko - Uherská
 

Čechy, království. 51 948 km2 a 6 318 697 ob.; 62,68% Čechů, 37,26% Němců; 96,02% katolíků, 2,29% evangelíků, 1,46% židů; Praha 225 788 ob. (194 613 Č. a 18 561 N.); bílá-červená. R. 1526 zvolily dobrovolně Ferdinanda I. králem.
Morava, markrabství. 22 222 km2 a 2 437 706 ob.; 71,36% Čechů, 27,9% Němců; 95,40% katolíků, 2,72% evang., 1,82% židů; Brno 111 318 ob. (38 366 Č. a 68 715 N.); bílá-červená-modrá (úředně: žluto-červená); k Rakousku připojila se společně s král. Českým.
Slezsko, vévodství. 5 147 km2 a 680 422 ob.; 33,2% Poláků, 22,04% Čechů, 44,69% Němců; 84,7% katolíků, 13,5% evangelíků, 1,76% židů; Opava 25 366 ob. (2 604 Češi, 598 Poláků, 22 113 Němců); zlatá-černá; k Rakousku připojilo se společně s král. Českým.
Halič, království. 78 496 km2 a 7 315 939 ob.; 54,7% Poláků, 42,2% Rusínů, 2,9% Němců; 45,8% katolíků, 42,7% pravoslavných, 0,63 evangelíků, 11,09% židů; Lvov 159 618 ob.; modrá-červená-zlatá; Vladiměř připojena r. 1772 a Krakov r. 1846.
Bukovina, vévodství; 10 441 km2 a 730 195 ob.; 41,17% Rusínů, 31,64% Rumunů, 22,05% Němců, 3,71% Poláků, 1,31 Maďarů; 11,9% katolíků, 3-2% pravoslavných sjednocených, 68,6% pravoslavných nesjednocených, 2,6% evangelíků, 13,2% židů; Černovice 67 622 ob.; modrá-červená; připojena r. 1777.
Rakousy Dolní, arcivévodství. 19.824 km2 a 3 100 493 ob.; 95% Němců, 4,66% Čechů; 92,5% katolíků, 2,1 evangelíků, 5,07 židů; Vídeň 1 662 269 ob. (na 300 000 Čechů); modrá-zlatá; pod vládou Habsburků od r. 1282
Rakousy Horní, arcivévodství. 11.984 km2 a 810 246 ob.; 95% Němců, 0,45% Čechů; 97,53% katolíků, 2,27% evangelíků, 0,16% židů; Linec 58 791 ob.; červená-bílá; pod vládou Habsburků od r. 1282.
Solnohrady, vévodství. 7 153 km2 a 192 763 ob.; 99,5% Němců, 0,3% Čechů; 99,2% katolíků 0,67% evangelíků, 0,1% židů; Solnohrad 33 067 ob.; červená-bílá; pod vládou Habsburků od r. 1805 (1814).
Tyroly s Vorarlberskem, okněžněné hrabství. 29 285 km2 a 981 949 ob.; 60,36% Němců, 39,37% Vlachů, 0,2% Čechů; 99,37% katolíků, 0,5% evangelíků, 0,11% židů; lnšpruk 27 056 ob.; bílá-červená; pod vládou Habsburků od r. 1363.
Štýrsko, vévodství. 22 426 km2 a 1 356 494 ob.; 68,7% Němců, 31,2% Slovinců, 0,06% Čechů; 98,7% katolíků, 0,97% evangelíků, 0,17% židů; Štýrský Hradec 138 370 ob.; bílá-zelená; pod vládou Habsburků od r. 1282.
Korutany, vévodství. 10 327 km2 a 367 324 ob.; 74,8% Němců, 25,1% Slovinců, 0,05% Čechů; 94,4% katolíků, 5,5% evangelíků. 0,06% židů; Celovec 24 314 ob.; zlatá-červená-bílá; pod vládou Habsburků od r. 1335.
Krajina, vévodství. 9955 km2 a 508 150 ob.; 94,2 Slovinců, 5,6% Němců, 0,08% Čechů; 99,8% kat., 0,08% evang., 0,03% židů; Lublaň 36,547 ob.; bílá-modrá-červená pod vládou Habsburků od r. 1282.
Přímoří (Gorice a Gradištka, okněžněné hrabství; Istrie, markrabství; Terst s územím). 7968 km2 a 756 546 ob.; 46,9% Vlachů, 29,9% Slovinců, 20,16% Srbo-Chorvatů, 2,73% Němců; 98,6% kat., 0,35% evang., 0,25% pravosl., 0,73% židů; Gorice 25,432 ob., Rovigno 10,205 ob., Terst 178,672 ob.; bílá-červená-žlutá-modrá; zlatá-červená-modrá; červená-bílá červená; pod vládou Habsburků od r. 1374.
Dalmacie, království. 12,835 km2 a 593.784 ob.; 96,6% Srbů a Chorvatů, 2,61 Vlachů; 83,69% kat., 16,22 pravosl., 0,03% evang., 0,06% židů; Zader 17,844 ob.; modrá-žlutá; připojena k Rakousku 1797.
Císařství Rakouské úhrnem 300,011 km2 a 26 150 708 obyvatel; z toho počtu je 23% Čechoslovanů, 16% Poláků, 13% Rusínů, 5% Slovinců, 3% Srbů a Chorvatů, 36% Němců, 3% Italů a Ladinů, 1% Rumunů.
Země koruny svatoštěpánské 324 877 km2 a 19 254 459 obyvatel; toho 11% Slováků, 15% Srbů a Chorvatů, 2% Rusínů, 46% Maďarů, 15% Rumunů, 11% Němců.
Země okupované 51 027 km2 a 1 591 036 obyvatel.

Vojenská služba Rakousko-Uherska trvala:

3 roky prezenční, 7 let v záloze, 2 roky zeměbrana, zbytek domobrana.

Řadové vojsko mělo 15 armádních sborů, z toho V. sbor měl sídlo v Prešpurku, VI. v Ko-šicích, VIII. v Praze a IX. v Josefově. Pěchota měla 838 praporů, 182 tis. mužů ve válce 838 tisíc, jízda 57 tisíc jezdců, dále 1 968 děl. Ve válce mělo vojsko a záloha 938 tisíc, zeměbrana 437 tisíc, domobrana 443 tisíc mužů, úhrnem 1 818 tisíc mužů.


 

Útěk z Mariánskolázeňského vězení

Jen náhodně jsem narazil v archivu Městského stavebního úřadu u dokumentace k budově radnice na zprávu Okresního akčního výboru Národní fronty v Mar. Lázních z 25. března 1948, že vězení na radnici uteklo 10 vězňů — zřejmě politických.

Další zpráva z 31.3.1948 uvádí, že 27. března byla prohlédnuta věznice v Plzni a že bude nutné podle ní provést nové zamřížování cel a také železné dveře.Má být požádáno o peníze ministerstvo vnitra. Půjde asi o 200 000 Kčs. Podepsán předseda MNV dr. Čermák a razítko.

Dr. Bartůšek - dle zprávy z 6.4.1948 vyřídil, že nové vězení bude na radnici v suterénu jižního křídla radnice. V roce 1948 se prý předělával na vězení byt B.Vlčka a dvě místnosti Spořitelny. Další zprávy chybějí.

V radničních sklepení u kotelny lze nahlédnout do dvou bývalých vězeňských kobek. U jedné jsou dosud železné dveře s úzkou špehýrkou a železnou příklopkou Třetí cela byla asi v západním suterénu a končila nahoře u stropu okénkem s mříží. Že by odtud uprchlo oněch deset vězňů ? Že utíkali na Západ nebude asi pochyb. V kanadském časopise SVĚDOMÍ (1991) se několikrát objevují poznámky o pokusech o přechody hranic v okolí Mar. Lázní a o věznění...

Co se dělo dál s radničním vězením nevíme. V letech 1955-56 probíhala na radnici stavební rekonstrukce. V roce 1968 byla v suterénu stavební adaptací zřízena velká jídelna pro 250 strávníků.

-rš-


 

Mariánskolázeňští hosté panovnického rodu

František Josef I. 1848 a 1904 (Lil)
Maxmilián, císař mexický
Ferdinand I.(V.), strýc císařův, a císař Rakouský do roku 1848
pravděpodobně též princezna Gisela (Giselastein vedle kapličky Lásky)
princezna Štěpánka, vdova po Rudolfovi Habsburském, dcera belgického krále mnohokrát v M.L.
pravděpodobně arciv. Markéta Žofie, podle níž vyhlídka Sofienruhe
pravděpodobně arcivévoda Frant. Ferdinand d Este a jeho žena hraběnka Chotková (na obraze malíře Duschka)
Pátrání po návštěvách dalších členů rodu není ukončeno. Korunní princ RUDOLF měl tu ulici, pramen, vojenský dům s jeho jménem aj., avšak není známo, že by byl v M.Lázních. Rudolfova ulice byla po r.1918 nazvána Poštovní ulice, vojenský dům je dnes Mars, pouze Rudolfův pramen je památkou na tehdejší očekávání nového císaře...


 

Rodokmen Nejvyššího panovnického rodu

Franz Josef I. (Karel), císař rakouský, apoštolský král uherský a český, král dalmatský, chorvatský, slavonský, haličský, vladiměřský a íllyrský, král jerusalemský atd., arcivévoda rakouský, velkovévoda toskánský a krakovský, vévoda lotrinský, solnohradský, štýrský, korutanský, kraňský a v Bukovině atd. atd.; nar. 18. srpna 1830, nastoupil vládu, když strýc Jeho císař Ferdinand I. zřekl se trůnu, místo Svého otce arcivévody Františka Karla dne 2. prosince 1848.

Manželka:
Alžběta, dcera vévody Maxe Josefa bavorského, nar. 24. prosince 1837, provdána 24 dubna 1854, † 10. září 1898.

Dítky:
1. Žofie, nar. 5. března 1855, zemř. 29. května 1857.
2. Gisela, nar. 12. července 1856, provdána za Leopolda prince bavorského.
3. Rudolf, nar. 21. srpna 1858, zemř. 30. ledna 1889; manželka: Štěpánka, dcera Leopolda, krále belgického; dítko: Alžběta nar. 2. září 1883, provd. za knížete Otto z Windischgraetzů.
4. Marie Valerie, nar. 22. dubna 1868, provdána za arcivévodu Františka Salvatora.

Bratří a sestra Jeho Veličenstva:

1. Maxmilián, nar. 6. července 1832, císař mexický, zemř. 19. června r. 1867. Manželka: Charlotta, dcera Leopolda I., krále belgického, nar. 7. června 1840.
2. Karel Ludvik, nar. 30. července 1833, zemřel 19. května 1896; z druhého manželství s Marií Annunciatou, dcerou Ferdinanda, krále obou Sicílií, jež zemřela 4. května 1871, pochází:
a) František Ferdinand d’ Este, narozen 18. prosince 1863; manželka: Žofie hraběnka Chotková z Chotkova a Vojnína, Nejvyšším rozhodnutím do dědičného knížecího stavu se jménem „Hohenberg“ a praedikátem „knížecí milost“ povýšená.
b) Otto František Josef, narozen 21. dubna 1865; zemřel 1. listopadu 1906; manželka Marie Josefina, nar. 31. května 1867: dítky:
?) Karel František Josef, narozen 17. srpna 1887.
ß) Maximilián Eugen Ludvik, nar. 13. dubna 1895.
c) Ferdinand Karel Ludvik, narozen 27. prosince 1868.
d) Markéta Žofie, narozena 13. května 1870, zemřela 24. srpna 1902.
Z třetího manželství Karla Ludvíka s Marií Terezii, nar. 24. srpna 1855, pochází:
e) Marie Annunciata, narozena 31. července 1876.
f) Alžběta, nar. 7. července 1878; manžel princ Alois z Liechtensteinů.
3. Marie Anna, narozena 27. října 1835, zemřela 5. února 1840.
4. Ludvík Viktor, narozen 15. května 1842.

Rodiče Jeho Veličenstva:
František Karel, narozen 7. prosince 1802, syn císaře Františka I. a jeho druhé manželky Marie Teresie, zřekl se nástupnictví, když vzdal se trůnu jeho bratr císař Ferdinand I. (V.), ve prospěch svého syna Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.; manželka Žofie, dcera Maxmiliána, krále bavorského.

Rod Habsbursko-Lotarinský.

Zakladatel moci rodu habsburského je hrabě Rudolf Habsburský, od r. 1273—1291 císař německý, jehož hrad Habsburg byl na řece Aar ve Švýcarsku.

Po vymření rodu babenberského překonav ve válce Přemysla Otakara II. na Moravském poli udělil Rakousko a Štýrsko v léno svým dvěma synům. Roku 1440 sloučil Bedřich Štýrský země Habsburků mezi tím rozmnožené, Rakousy, Štýrsko, Krajinu, Terst a Tyroly („dědičné země“) v jeden celek, stal se císařem německým a udělil domu svému hodnost arcivévodskou r. 1453.

Maximilián I. zasnoubil své vnuky Ferdinanda s Annou a Marii s Ludvíkem, dětmi krále českého Vladislava I., ujednav s ním dědičnou smlouvu pro případ vymření rodu. Když Ludvík v bitvě u Mohače padl, stal se svobodnou volbou stavů českých dne 24. října r. 1526 Ferdinand králem českým a uherským, čímž položen byl základ říše rakousko-uherské.
R. 1736 zasnoubena byla Marie Terezie Františku, vévodovi Lotarinskému, jejíž synové byli císař Josef II. (1780—1790) a Leopold II. (1790 až 1792); po Leopoldovi II. nastoupil vládu syn jeho František I. (1792 až 1835), děd jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I.

 

Historie Goethova pomníku

Goethův obelisk z roku 1849

Kníže básníků Johann Wolfgang von GOETHE patřil mezi první slavné hosty vznikajících Mariánských Lázní. Prožil tu tři letní pobyty — v letech 1821,1822 a 1823. Město si znovu a znovu připomínalo jeho návštěvy a u příležitosti 100. výročí jeho narození (1749—1849) nechalo postavit Goethovi pamětní obelisk GOETHE-SITZ na svahu vrchu Hamelika. Obelisk býval cílem vycházek hostů. A to i poté, co vyhlídka ze svahu zarostla a výhled na lázně zanikl.

Na pomníku bývaly německé verše druhé básně z Poutníkových nočních písní. Po roce 1945 byly odstraněny.

Ein Gleiches

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Překlad  Otokar Fischer

Nad vrcholky strání
a výš
ticho je, ni vání
necítíš
v korunách vát;
už ptáčkové došvitořili.
Počkej, jen chvíli,
též budeš spát.

Překlad básník Josef Hora


Poutníkovy noční písně
Všude nad horami
je klid.
Slyšíš korunami
sotva znít
vánku vír;
i ptáčata umlkla v houští.
Sečkej, už se spouští
i na tebe mír.

Goethův obelisk v lese stál s nápisem Goethe-Sitz, s verši, s dvěma kamennými odpočívadly. Dnes tu stojí polozapomenutý, před deseti lety zmizela kamenná odpočívadla; dolejší nápis už po roce 1945. Pomník připomíná nejen oblíbené Goethovo místo, kde sedával na lavičce s mladou Ulrikou von Levetzow, kde uvažoval o založení nové vědy o tvorbě oblaků — nefologie, kam mu sluha přinášel jednoduché polední jídlo, ale i úctu starých Mariánských Lázní.


 

Goethovy pamětní desky, Goethův dům a Goethovo náměstí

Goethe bydlel v letech 1821 a 1822 v Klebelsberkově paláci, který v roce 1823 obýval výmarský panovník velkovévoda Karl August. Na počest výmarských hostů byl palác přejmenován na Hotel Weimar (po roce 1824).

Později se objevily dvě pamětní desky J.W. von Goetha na hotelu Weimar a na domě U zlatého hroznu (dnes muzeum). Druhá pamětní deska je uložena v muzeu a nápis zní:
„HIER WOHNTE IM JAHRE 1823 J.W. GOETHE.“
Pamětní deska z hotelu WEIMAR je dnes nezvěstná. Byla odstraněna v roce 1945, brzy po válce.


Přejmenování domu čp. 11

V roce 1880 dostal dům čp. 11 na Kostelním náměstí nové jméno Goethehaus - Goethův dům. Do té doby to byl dům U zlatého hroznu. Majitelé domu - Schildbachovi - úzkostlivě uchovávali všechny památky po J.W.Goethovi.

Podle vzpomínky paní Ratzerové jezdívala do Goethova domu i v pozdním stáří paní Ulrika von Levetzowová. Dobře ji znala ještě paní Julie Schildbachová.


Přejmenování Kostelního náměstí na Goethovo

Původní Horní náměstí dostalo již v době stavby římskokatolického kostela nový název Kostelní náměstí (Kirche-Platz). Po první světové válce bylo přejmenováno na Goethovo náměstí.


Plány na nový Goethův pomník

S odstupem let si město znovu uvědomovalo cenu zdejších Goethových pobytů. Jeho vztahy k rodící se české kultuře a vědě, příběh jeho lásky k mladičké Ulrice von Levetzowově, jeho mineralogické sbírky - to vše poutalo trvalou pozornost lázeňských hostů.

Již před rokem 1914 byl založen ve Vídni výbor pro vybudování Goethova pomníku v Mar.Lázních a podporován kulturními a politickými osobnostmi, ale první světová válka nedovolila plán nového pomníku realizovat. Po rozpadu Rakouska-Uherska, za první republiky se znovu volalo po důstojném pomníku pro Goetha. Goethův obelisk ležel stranou na Hamelice. Vzniklo sice Goethovo náměstí, byl tu Goethův dům, pamětní desky, ale to bylo málo. Proto byl zpočátku provizorně přeměněn pomník dvou monarchů na Goethův pomník. Pomník byl postaven na paměť setkání krále Eduarda s císařem Františkem Josefem I. v roce 1904 v Mar.Lázních a po rozpadu císařství odstraněn (plastik anglického krále bylo později použito k pomníku na golfovém hřišti!). Krátce tedy sloužil jako Goethův pomník, pak to byl pomník pěvce Waltera von Vogelheide a od roku 1960 je tu Chopinův pomník (pod kolonádou).

Později přišel zajímavý nápad. Původní novogotický pavilon nad Ambrožovým pramenem z roku 1826 překážel novému jímání a musel být stržen - v roce 1925. Byl přenesen na dvůr Centrálních lázní. Historický prvek starých lázní byl stále středem zájmu: Co s ním ? Uvažovalo se postavit ho znovu uprostřed parku v městě a uvnitř pavilonu postavit Goethovu bustu na vyšším podstavci. Modely návrhů těchto bust se ukazují v Městském muzeu.

Ale postupně se rýsovalo logičtější řešení: postavit Goethův pomník přímo na Goethově náměstí. A proč ne přímo před domem, kde Goethe naposledy bydlel ? Před Goethovým domem ?

Wilhelm Russ, sochař z městečka Krásna, navrhl Goethovu sochu

Bylo rozhodnuto sochu odhalit při 100. výročí i velkého básníka. Goethe zemřel 22.3.1832 ve Výmaru.
Socha byla odhalena o svatodušní neděli 1932 na Goethově náměstí a slavnost byla středem zájmu lázeňského publika.

Starý Goethe zamyšlen, hledí dolů do údolí, k silnici, po které přijíždějí noví hosté.
Vyhlíží kočár Levetzowových? Opřen o kmen kamenného stromu polosedě pololeže na kamenném odpočívadle... Čeká nebo přemýšlí nad lidskými osudy či svým vlastním?

O svatodušní neděli 1932 byl slavnostně odhalen Goethův pomník od Willi Russe (1). Nejprve byla hudba lázeňského orchestru, pak oslovení starosty dr.Turby a nakonec slavnostní řeč dr. Johannes Urzidil, badatel o Goethovi a autor více studií o něm. Brzy pak se objevuje tento pomník na pohlednicích a stává se tradičním pozdravem z Mariánských Lázní. Dokonce i mnoho let po válce se používá pohlednic se sochou Goetha.

Jak je to se zánikem pomníku

Pouhých deset jedenáct let stál Goethův pomník před Goethovým domem. Za druhé světové války zmizel ve sběru kovů. Jak je to možné, že sami Němci dali do sběru kovů svého velikána ? Slibovali si, že po vítězné válce postaví sochu mnohem grandiosnější...

Přesto jeho zánik zůstává po období padesáti let živým místem různých dohadů a domněnek. Těsně po válce byl osud pomníku překryt poválečným odsunem Němců z Mar.Lázní a dalšími událostmi.

Později, snad počátkem padesátých let se na podstavci pomníku s nápisem “Goethe“ objevuje tabule s nápisem :

 “J.W.Goethe, básník a spisovatel dlel zde na léčení v letech 1820, 1821—1823 a utužoval přátelské styky s českými vědci a spisovateli. Jeho pomník byl zkonfiskován německou okupační správou.“

Je psána latinsky, česky a francouzsky. Chybí anglicky a německy — kuriosní — latinští a francouzští hosté byli mizivou menšinou. Tabule byla vzorně udržována po léta muzeem. Přes tuto informaci na tabuli znovu revokovaly různé fámy a domněnky hostů i domácích. Dodnes existují dvě verze o zániku pomníku.

Česká verze

Podle této verze byl Goethův pomník odvezen na nádraží a odtud odvezen k roztavení. Je zajímavé, že oficiální česká verze je reprezentována fakticky dvěma články. První je článek Ireny Malínské o Goethovi v sborníku 150 let Mar. Lázní (1958), kde se však uvádí pouze věta:

"V roce 1939 je pomník Goethův vyřazen, povaluje se na nádraží a potom je snad roztmelen." O pět listů dál je vyobrazen pomník a uveden text.

"Pomník J.W.Goetha od sochaře Russe. Pomník odstraněn roku 1944." — Rozdíl pěti let značně oslabuje věrohodnost obou tvrzení.

Druhý článek O.Pavelky z muzea je z Kulturního přehledu Mar. Lázní v září 1971, str. 29-31 - „Bude opět Goethův pomník v Mar.Lázních?" Tvrdí, že pomník byl odvezen v roce 1941 do saské Pirny, kde další stopy končí. I toto tvrzení je v rozporu s dokumenty. Pomník byl převezen v sobotu 23. ledna 1943 z původního místa na rampu nádraží, a nikoliv roku 1941. Protože jiná česká verze oficiálně neexistuje, bude dobré citovat z článku:

"Byla vypsána soutěž na nový pomník a jako nejlepší se umístil celkem neznámý sochař z Krásna u Karlových Varů Willy RUSS, který prostým, avšak zdařilým způsoben zhodnotil velkého básníka, odpočívajícího na lavičce, a tento bronzový pomník byl pak slavnostně předán veřejnosti v roce 1932. V té době nikdo netušil, že toto krásné umělecké dílo mohlo být někomu trnem v oku. A přece se tak stalo. Sotva byla rozpoutána 2.světová válka, dostala se na přetřes i otázka tradic česko-německých přátelských vztahů v minulosti, jejichž typickým představitelem byl právě J.W.Goethe. Druhým důvodem k odstranění Goethova pomníku byl barbarský fanatismus nacistických vládců, kteří pro vítězství říše se neštítili zničit pomník největšího básníka svého národa. Avšak ani zbraně z tohoto pomníku nemohly zajistit jejich vítězství nad silami pokroku a míru. Tehdejší starosta dr. Manner již v červnu 1940 vlastnoručně vyhotovil seznam kovových pomníků v Mar.Lázních, který nabídl nacistickým mocipánům, a na prvém místě s vykřičníkem uvedl právě Goethův pomník. Tak se stalo, že Goethův pomník byl v roce 1941 odvezen z Mariánských Lázní do saské Pirny, kde další stopy o jeho osudu končí. Po skončení 2. světové války, kdy se Mariánské Lázně opět navrátily do českých rukou, byla na místě Goethova pomníku umístěna pamětní deska se známým nápisem. Tak byl zveřejněn a do celého světa oznámen tento barbarský, kulturnímu člověku nepochopitelný čin.

I pokrokoví němečtí občané se zamýšleli nad hanbou, spáchanou v Mariánských Lázních v r. 1941. K jejímu odstranění se rozhodla vláda NDR, že našemu městu věnuje nový Goethův pomník. Berlínský sochař prof. Heinrich Drake byl pověřen vypracováním návrhu a jeho realizací. Jeho Goethův pomník byl dokončen v r.1967 a umělec sám přivezl do Mariánských Lázní model pomníku k posouzení. Zobrazuje realisticky J.W.Goetha ve věku 74 let, tedy v době jeho pobytu v Mariánských Lázních, stojícího s knihou v ruce, po jeho levém boku je postava dívky, která vnucuje myšlenku, kdo asi je tato dívčí postava vedle Goetha, v jakém vztahu je k němu a on k ní? Jak tedy došel sochař k této neobvyklé kompozici ? Domnívali bychom se, že je to postava Goethovy mariánskolázenské lásky Ulriky Levetzowové. Avšak výraz obličeje spíše zpodobňuje jiné ženy z Goethova života — Mariannu Willemerovou nebo Christianu Vulpiusovou. Ani je však sochař Drake neměl na mysli Podle něho je postava pouze alegorická — symbol lyrické tvorby básníka.

Prof. Heinrich Drake se svým pojetím J.W.Goetha i nezvyklou kompozicí v Mariánských Lázních neuspěl, nenalezl tu pro ně pochopení ani ve své vlasti přes svou oblibu, které se zde těší.

Náš národ vždy s úctou vzhlížel k dílu J.W.Goetha, který ztělesňuje nejušlechtilejší tradice světové kultury i tradice přátelství k naší zemi, doloženého právě na půdě Mariánských Lázní. Proto i otázka nového Goethova pomníku bude jistě vyřešena." Potud O.Pavelka.
Fakta článku včetně úlohy starosty Mannera bude dobré porovnat se zachovalými dokumenty o boji o záchranu mariánskolázeňských pomníků, s korespondencí oné doby.

Východoněmecká iniciativa

Je skutečností, že východoněmečtí hosté i delegace v posledních desetiletích stáli tu provinile před latinsko-česko-francouzskou tabulí, připomínající světu německou vinu a žádali od své vlády nápravu.

Již v roce 1967 byla připravena pro Mariánské Lázně nová socha. Lázně však odolávaly. Dočetli jsme se, že Drake se svou sochou v městě neuspěl. Vedení města se bránilo a odmítalo novou sochu. Tabule o vině Němců měla mnohem důraznější politický podtext. Spor s NDR se táhl a dá se říci, že se i zostřoval. V roce 1974 vláda NDR rozhodla, že daruje sochu oficiálně ke 3O. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou.
Ve věci nemohlo už město dále odolávat. V září 1974 byla socha převezena z Treptowského parku v Berlíně do Mariánských Lázní a zde v květnu 1975 slavnostně předána městu.

Vedení města v čele s Ing. Janem Příhodou — když už nemohlo sochu odmítnout — rozhodlo nepovolit sochu na původní místo a bylo určeno místo jiné — u Lesního pramene. Prof.Heinrich Drake byl blízko novému infarktu. A tak tehdejší vedení Mariánských Lázní má zásluhu na tom, že tabule hanby pro Němce na původním místě pomníku přežila. Je to opravdu zásluha ?

Německá verze

Druhá verze je německá — reprezentuje ji informace z německé vlastivědy Mariánské Lázně (tzv. Heimatbuch z roku 1977), kde se uvádí:

"Zatímco Herzigův pomník byl odvezen a roztaven, Goethův pomník byl pouze odvezen na nádraží. Tam mělo být zjištěno, že má jen tenkou bronzovou povrchovou vrstvičku na železném jádře a proto byl vyčleněn z transportu k roztavení. Až do konce války zůstal ve skladišti na nádraží a očekával vrácení na původní místo. Ale noví páni ho někam odvezli. Na podstavci sochy umístili pomník, připomínající Goethovo přátelství k Čechům a to, že ho Němci nechali odstranit."

Co říkají dokumenty z války?

Zásadně chybějí. Ale přesto...

Asi před deseti lety našel můj známý ve sběrně mezi papíry jakési složky s několika fotkami, mezi nimi i Goethovy sochy. Byly to složky německého městského úřadu z 2. světové války s nápisem "Denkmäler, Ehrenmale, Gedenktafeln usw.".

V nich byly zajímavé doklady, účty, dopisy, týkající se pomníků a sběru kovů — doklady o odstranění busty Žida Basohe, bronzové plastiky a desky anglického krále na golfovém hřišti z roku 1939 (157 kg bronzu). Z roku 1940 bylo pět dotazníků o velkých bronzových pomnících v Mariánských Lázních:


1. tři sochy múz od jubilejní kašny
2. Nehrova busta
3. Reitenbergerův pomník
4. Herzigův pomník
5. Goethův pomník

U každé sochy se uvádí řada údajů, např. u Goethovy sochy je odhadovaná váha 2500 kg bronzu, autor Russ, odlévací firma Anyz Praha. Z 29.6.1940 je vyjádření starosty dr. Mannera k soše:

Socha tedy měla být zachována. Složky obsahu korespondenci let 1940-1942 četnými rotaprintovanými výzvami k odstraňování bronzových a jiných pomníků k posílení kovové rezervy Velkoněmecké říše. Výzva z 5.1.1943 se zvoláním “Kameraden!" Vůdce očekává Vaši připravenost k nejvyšším obětem! a končí zvoláním “Gebt die Denkmäler und giesst Kugel gegen den Feind!“ - Dejte pomníky a odlévejte z nich kulky na nepřítele!

Přes tento tlak se zdá, že převládá zájem na záchranu pomníků. V dopisech se různě argumentuje k uchování pomníků a podpisy Hammerschmid, Manner aj. žádají revizi rozhodnutí. Dopis ze 14.1.1943 připomíná některé argumenty a teprve v P.S. je uvedeno, že přeprava Goethova pomníku proběhne v sobotu 23. ledna 1943. Celková váha je upřesněna na 600 kg Starosta Dr. Manner naposledy v P.S. žádá o zachování alespoň hlavy sochy o váze 30 kg a odvolává se na hlasy obyvatelstva, postavit alespoň tuto hlavu na místě starého pomníku na pylon a po skončení války vyhotovit původní sochu (14.1.1943).

Dopis z 9.4.1943 starosty Dr. Mannera potvrzuje, že Goethův pomník stojí od 23.1.1943 na rampě nádraží, ale dosud nedošlo k odvozu. Prosí, aby byl povolán k trans znalec. Uvádí, že školní děti pomník pomalovaly, což způsobuje pohoršení. Věc je třeba urychlit.

Ale i o osudu dalších pomníků je rozhodnuto. Dne 1.6.1943 hlásí starosta Manner okresnímu mariánskolázeňskému tajemníkovi strany (NSDAP) Fritzu Amreichovi, že pan zemský rada již dal pokyn k odvozu pomníků dr. Herziga a Reitenbergera a že se tedy čeká jen na rozhodnutí říšského ministra vnitra. Dne 5.6.1943 se obrací starosta na vedení lázní v městě s tím, že strhávání pomníků v době plné sezony je problematické. Na to odpovídá vedoucí lázní, že se pokusí požádat vládu v Karl. Varech o odklad, ale dělá si jen malou naději. Přesto však bude protestovat proti stržení pomníků v době sezony. Další dokument z 17.6.1943 nařizuje odvoz obou pomníků od stavebního úřadu firmě Ing. Forberich a Ing.Gibitz, ale mimo pitné hodiny v lázních. Pomníky jsou určeny firmě Jahnel v Podmoklech.

Kupodivu se však nic neděje. Dne 4.8.1943 je žádán říšský ministr vnitra v Berlíně přes libereckého říšského místodržícího Sudet, z karlovarského vedení, aby byl pomník dr. Herziga odstraněn až po skončení sezóny tj. po 15.10.1943. O Reitenbergerově pomníku ani slova.

A tak v sobotu 23.10.1943 je odvezen Herzigův pomník na nádraží, opis z 28.10.1943 uvádí váhu 460 kg. Nákladový list z 25.10.1943 účtuje 15,90 marek za převoz a je tu rovněž dodací list do Podmokel a potvrzení No 462 od firmy Karl J. Jahnel o převzetí sochy v Podmoklech o váze 460 kg, z toho 428 kg bronzu a 32 kg železa.

Získaná dokumentace je podrobná, zdá se úplná, od Baschovy busty po Herzigův pomník. Evidentně však chybí doklad o transportu Goethovy sochy z Mar.Lázní Podobně náhle mizí zprávy o Reitenbergerově pomníku, určeném jednoznačně rovněž do sběru. Jak se podařilo odvést pozornost od opata ?

Výpovědi očitých svědků

Heimatbrief, mariánskolázeňský měsíčník (1948-1991), který vydávají v Německu bývalí němečtí občané Mariánských Lázní, uvedl v minulosti několikrát výpovědi svědků, kteří spatřili sochu J.W.Goetha ve skladišti na nádraží ještě po válce.

V červenci 1991 navštívil mariánskolázeňské muzeum pan Pelleter rodák ze Žandova, a nadiktoval místopřísežnou výpověď a prohlášení, že ještě v březnu 1946 spatřil ve skladišti nádraží Goethovu sochu. Byl zde tehdy při nucené práci. Prohlášení zní věrohodně. Chybějí však česká svědectví - železničářů, dělníků a pamětníků. Kam byl odvezen pomník, pokud tu přežil válku ?

Co dál s Goethovým místem ?

Spory o to, kdo, kdy, proč nechal sochu roztavit, jsou po padesáti letech zbytečné. Vyvolává je znovu a znovu nápis na desce na Goethově podstavci. Pro cizince chybí německy a anglický nápis, ale to není tak důležité.

Snad se smíme domnívat, že dozrál čas rozvinout iniciativu k obnovení pomníku, pokud možno ve stejné podobě, jakou mu dal Willi Russ. Model sice neexistuje, ale jsou tu fotografie i pohlednice.

Ono vlastně k takovému rozhodnutí už došlo brzy po roce 1989. Když se obrátila nadace Heinricha Bölla na Mariánské Lázně s nabídkou finanční podpory pro kulturní a sociální účely, zástupce starosty Karel Lucák usoudil, že ideální by bylo využít této nadace k znovuobnovení Goethova pomníku. Požádal mne tehdy o německou odpověď a zdůvodnění. To bylo v létě 1990. Věc byla na dobré cestě, ale po listopadových volbách 1990 nedošlo k předání starostovské korespondence a tím i této věci. Městské muzeum vlastní sádrovou hlavu sochy Goethova pomníku, snad z modelu.

Doslov

Co dodat k věci ? Je těžké dopátrat se pravdy, ale někdy ještě těžší poznanou pravdu přiznat. V této prabídné situaci si připomínám jednu moudrost, kterou si zapsal J.W.Goethe v roce 1823 - snad právě v Goethově domě v Mariánských Lázních. Toto tzv. maximum, tato moudrá věta zní asi takto:

“S omyly doby je těžké se vyrovnávat: když jim člověk odporuje, tak stojí sám; když se z nich na druhé straně nevymaní, nemá z toho žádnou radost ani slávu.“  A přesně:

“Mit den Irrtümern der Zeit ist schwer sich abzufinden: widerstrebt man ihnen, so steht man allein; lässt man sich davon befangen, so hat man auch weder Ehre noch Freude davon.“


 

Ze starého Rakouska-Uherska

Spolek princezny Štefanie

Mezi nesčetné spolky v Rakousku patřil i “Humanitární spolek korunní princezny vdovy arcivévodkyně Štěpánky" pro úředníky, profesory a učitele c.k. Dům Čp. 333 v Mariánských Lázních byl úřednický lázeňský dům s názvem “Arcivévodkyně Alžběta-Marie." Presidentem byl c.k zemský soudní rada Friedrich Adam z Mariánských Lázní.

Dům čp.333 je dnešní Justice, ubytovna pro zahraniční studenty z Asie, Afriky, Ameriky atd. R.1937 byl dům uváděn jako “Beamtenkurhaus“, za 2. svět. války “Kaiserwald". Princezna Štěpánka bývala stálým hostem Mariánských Lázní. Patřila mez slavné a přitom skromné hosty. Později znovu provdána za hraběte Lonyaye přijížděla nadále. Byla po ní nazvána vyhlídka na vrchu Špičáku (nad děkanstvím), ale nikoliv hlavní na nejvyšším bodě, ale pod vrcholem směrem k Lesnímu prameni. Třebaže zanikla, v terénu jsou základy.

První všeobecný spolek úřednický rakousko-uherského mocnářství založen byl r. 1865. Členem může býti nejen každý úředník veřejný a soukromý, ale i učitelé, advokáti, kněží, důstojníci atd. Spolek má veliký vzájemný ústav ku pojišťováni na život, a jeho úsporní a záloženská družstva zprostředkují členům svým úvěr. Mimo činnost humanní pracuje spolek ve prospěch zlepšeni postaveni státního úřednictva podáváním petic, memorand a pod. Spolek žIdi správní rada a ředitelstvo.

Spolek „Korunní princezny vdovy arcivévodkyně Štěpánky“ v Mariánských Lázních měl v roce 1904 úřednické léčebny v Mariánských Lázních a Karlových Varech. Ve Františkových Lázních a v Teplicích ubytováni byli úředníci v soukromých domech. Dle toho, jak dlouho je kdo členem, řídí se výhody léčební, které pozůstávají v bezplatném bytu a lékařském ošetřováni, kdežto za lázně a léky platí se jen mírné ceny. Zápisné 2 K a členský příspěvek jednou pro vždy 50 K, splatný buď najednou nebo v ročních lhůtách a 5 K.

Spolek zlatého kříže pro zřízení a udržování léčeben pro c.k. státní úředníky ve Vídni založen r. 1893; má své léčebny v Opatii a Badenu u Vidně a usiluje o zřízení léčebny v Karl. Varech; členům dostává se volných míst, lékařského ošetřování a jiných výhod v lázeňských místech. Členský příspěvek ročně 5 K, nebo jednou pro vždy 100 K

1909

Míry a váhy

1. Míry podélné. Myriametr =mym, kilometr = km, metr = m, decimetr = dm, centimetr = cm, milimetr = mm; zeměpisná míle (15. díl stupně rovníkového) = 7 420 km; mořská míle (60. díl stupně rovníkového) = 1 8518 km; rak. míle = 7 586 km; angl. míle = 1 760 yardů = 1 609 km; 12 yardů = 11 m; sáh (°) = 6 stop čili střevíců (') =1 896 m; střevíc (') =12 palců ('') = 316 cm; palec ('') = 12 čárek (''') = 2,62 cm, loket český = 59,4 cm, loket vídeňský = 77,76 cm, koňská pěst = 105 cm, krok = 758 cm; lano (kabel) čili délka lana = 0,1896 km; uzel = 15,46 m; ruská míle = 10 668 km = 10 verst; versta = 1,0668 km = 500 sažní = 1500 aršin; sažeň = 3 aršiny; aršín (loket) = 0,7112 m = 16 vršoků.

2. Míry plošné. Čtverečný km = km2, hektar = ha, ar = a, čtverečný metr = m2 atd. 1 km2 = 100 ha; 1 m2 = 0,278 čtv. sáhů; čtver. sáh = 3,597 m2; 1 a = 27 804 čtv. sáhů; 1 ha = 1,738 rak jitra; čtver. myriametr = 1737 rak. čtver. mil. české jitro = 2 korce čili strychy = více než 3 měřice = 1600 čtv. sáhů = 57,546 a; lán = 60 korců, korec = půl jitra = 800 čtv. sáhů = 28,78 a; desjatina = 2400 čtv. sažní = 109,25 a.

3. Míry prostorové. Krychlový metr = m3, krychlový dm = dm3 atd.; hektolitr = hl, litr = l, decilitr = dl atd.; 1m3 = 0,147 krychl. sáhů = 313/5 krychl. stop; 1 krychl. sáh = 6,821 m3; sud piva = 4 vědra, sud vína = 10 věder; vědro = 0,566 h = 40 mázů, máz = 12/5 l = 2 pinty, pinta = 2 holby; holba = 2 žejdlíky, čes. žejdlík = 0,480 l; vědro staroč. = 42,2 víd. vědra = 32 mázů, máz = 4 žejdlíky, vídeňská. měřice na obilí = 160 žejdlíků = 4 čtvrtce = 8 osmerek = 16 mejtníků; korec čili strych obilí k výsevu = 93,592 l = 11 víd. měřice = 4 věrtele, věrtel = 12 žejdlíků.

4. Váhy. Tuna = t, tuna = 10 metr.centů = 1000 kilogramů; metr. cent. = q, kilogram = kg, dekagram = dkg, gram = g, decigram = dg, centigram = cg, miligram = mg; víd. libra = 0,56 kg, čes. libra = 0,514 kg; víd. lot = 17,5 g, 1 g = 0,057 víd. lotu; 1 kg = 2 celní libry, 1 q = 2 celní centy; víd. cent = 56 kg, víd. libra = 0,56 kg, česká libra = 0,514 kg; víd. libra = 32 lotů, lot = 4 kventlíky; vídeň. hřivna stříbra = 16 lotů po 4 kventlících = 280,868 g; vídeň. hřivna zlata = 24 karatů po 12 gránech, kárat = 0,206 g; lékárnická libra = 0,420 kg = 24 lotů obyčejné váhy = 12 uncí, unce = 8 drachem po 3 skruplích, skrupul = 20 gránů; pud = 16,379 kg = 40 funt (liber) po 32 lotech po 3 zelotnicích.


 

Jsou tomu tři roky

Vítání zimy na Lesném, nejvyšším okolním vrchu (983 m n.m.) je akcí, která získala svoji tradici. Jde o táboření na jednu noc o víkendu co možná nejblíže zimnímu slunovratu. V roce 1988 se vítání zimy konalo 17 - 18. prosince. Jako každoročně se ho zúčastnil i Vladimír Hanzlík z Mariánských Lázní, kterému jeho přátelé neřekli jinak než Ládík.

Protože život spěje ne tak dopředu jako do spěchu, i on chtěl mimo vítání zimy zařídit spoustu dalších věcí. Proto, když chvíli poseděl v sobotní odpoledne s kamarády u ohně, rozhodl se, že ještě vyřídí jakousi záležitost v Kynžvartu, než se sejde víc lidí.

Uběhl zbytek odpoledne, uběhl večer a Ládík se nevracel. Protože měl v Kynžvartu kamaráda, došlo ostatní k přesvědčení, že se tam zdržel a snad i na noc. Uběhl večer a noc poetického táboření. Počasí se rozhodlo ji táborníkům zdramatizovat o vánici a silný západní vítr a asi desetistupňový mráz. Teprve na sklonku noci vánice utichla i mráz povolil a tak se táborníci probouzeli do klidného zimního rána. Ládíkův spolustanující Jirka Klsák zjistil, že se jeho druh ani v pozdní noci nevrátil. Někteří již balili své věci a odcházeli. Odcházející žádal Jirka, aby v případě, že Ládíka potkají, ho popohnali, protože by také rád zabalil a odjel.

Když první odcházející skupina sešla do sedla pod Lesným, přešla silnici a dala se na starou Lazeckou cestu, zaslechla štěkání psa. Ušli asi 400 metrů a tyto veselé lidi potkalo přesmutné překvapení. Na cestě pobíhal a štěkal Ládíkův pes, vlastně desetiměsíční štěně münsterlandského ohaře a jeho pán ležel schoulený v mokrém a zasněženém příkopu bez známky života. Okamžitě se k němu vrhli a začali jej zvedat. Byl vláčný, ale studený. Přes veškerá opatření a takřka okamžitý odvoz do nemocnice se nepodařilo Ládíka přivést k životu.

Dnes se nikdo nedoví, co přimělo Ládíka sednout si tu na mez a odpočinout. Snad se štěně zaběhlo, snad měl strach, že by samo nenašlo cestu domů. Snad vyčerpání a nevyspání, protože byl po noční směně v Uranových dolech, přispěly k tornu, že ztratil obezřetnost a zdřímnul si.

23. prosince 1988 — den před Štědrým dnem — bylo s Ládíkem poslední rozloučení. Ládík nebyl jen členem naší speleologické organizace, ale i kamarád z naší jeskyňářské party. Došel jsem k rozhodnutí, že jeho památku musíme alespoň symbolicky zachovat. Hned po pohřbu jsme se domluvili, že na Hod Boží 25.12. vyjedeme na místo Ládíkových posledních kroků. Protože František Vaníček z naší party byl při nalezení Ládíka, měli jsme jistotu v lokalizaci místa. Na Štědrý den jsem připravil a opracoval dřevo a vyrobil prostý dřevěný kříž. Večer pak, po rozdání dárků, jsem rozkresloval a v noci, když děti odešly spát, jsem začal vyřezávat jmeno a data. Datum první, a to strašné, datum poslední. Jak nepochopitelné pomyšlení, že tento kluk, o deset let mladší než já není už mezi námi. Onen kluk nebyl ani nějakým iniciátorem ani halasným člověkem, ale Ládíkem s dobrotivým úsměvem a ochotou jít udělat cokoliv, co bylo potřeba.

Na první svátek Vánoční jsme dorazili na místo tragédie a postavili tu prostý dřevěný křížek se jménem a daty. Seznámil jsem své druhy s tím, že křížek je provizorium. Že na tomto místě musí stát pomníček trvalejšího provedení. Umínil jsem si, že připravím nový pomníček k datu 33. narozenin Ládíka k 21. srpnu. Postupně jsem sbíral materiál. Mramorový křížek, zachráněný z jednoho ze zrušených hřbitovů, jsem obrousil, aby nenesl stopy stáří a zvětralostí. Z kamene a betonu jsme vystavěli podstavec. Z budování geologického parku Petrem Boušem byl opatřen odřezek hadce. Má žena Jana napsala prostý text a Lada Boušová tento text vytesala.

Přes problém, jak sehnat na onu sobotu a neděli - 19. a 20. srpna 1989 - jeřáb a traktor. Ládíkovo výročí totiž připadlo na 21. srpna, starým režimem tolik obávané - výročí okupace naší země. Přes různé potíže byl pomníček v dané výročí postaven - den před Ládíkovým nedožitým výročím. Pouze asi tři písmena, která se nestačila vytesat, vytesala Lada na místě samém o několik dnů později. Dřevěný křížek, který tu dosud byl, mi přišlo neuctivé a svatokrádežné spálit či jinak zpracovat. Proto po domluvě s p. děkanem Škachem z Mnichova, jsme ho uložili v mnichovském kostele.

 


Až půjdete
tichou lesní cestou
z Kynžvartu
na nejvyšší vrchol Lesný
spatříte zde
na okraji lesa
prostý a smutný kříž

 

 


Vzpomeňte s námi
na kamaráda,
kterému na tomto místě
zima, sníh a mráz
přetrhly cestu
příliš brzy
před dosažením
jejího vrcholu.


 Kamarádi  František Baroch


 

Tisk Hameliky

Vzhledem k tomu, že se stále nepodařilo vyřešit cenově dostupný tisk Hameliky, zůstává pro rok 1991 torzo dvou čísel samizdatového typu. V roce 1992 jsou připravováno do tisku tato zajímavá témata: “Goethe v Mariánských Lázních v roce 1823 podle jeho deníků“, “Vyvoj Mariánských Lázní z pohledu finančního“, “Římskokatolický kostel v Mariánských Lázních“. “Památné hroby na mariánskolázeňském hřbitově“ s doprovodnými zprávami z historie města a okolí.

 

HAMELIKA - časopis Městského muzea v Mariánských lázních. Přispěli: František Baroch, Ing. Richard Švandrlík. Druhé číslo XIX, ročníku vyšlo 21. prosince 1991. Městské muzeum Mariánské Lázně, Goethovo náměstí čp.11