Lerchlova válečná kronika Mariánských Lázní 1942

 

V roce 1941 přestaly vycházet noviny Marienbader Zeitung. Na pokyn mariánskolázeňského starosty dr.Otto Mannera začal psát mariánskolázeňskou válečnou kroniku profesor Wenzel LERCHL, který se dosud staral o muzeum. Kroniku otevřel dnem 1. listopadu 1941, kdy se už plně rozhořela válka na Východě. Jde o osobní zážitky, kde se střídají dny s podrobným popisem s dny minimálních zpráv. // Ve dvojzávorkách připomínáme významné politické i vojenské události toho dne ve světě.//

 

 • 2.1.1942 - Pátek odpoledne znovu otevřena obecná dívčí škola v Alleegasse (dn.Ibsenova ul.) v domě REITENBERGER (čp.87, dn. ZUŠ) za přítomnosti zemské rady Dr.Sundermayera, starosty Dr.Mannera, velitele zdejší ortsgrupy Wacha, přísedících radních Höhne a Herziga, krajského školního rady Felkla. Starosta vylíčil historii staré školy a její budovy, která sloužila jako škola do roku 1902. Po přestěhování do školy Sever měla být předána "Spolku pro zřízení léčebny pro choroby ledvin a srdeční". K tomu však nedošlo a místo toho tu vznikly soukromé byty, při čemž zadní dvorní budova sloužila jako kanceláře elektrárny. To trvalo do roku 1941. Stále větší nouze o školní prostory donutila město znovuzřídit školu v této budově. V sedmi třídách může být od pondělí 5.ledna 1942 zahájeno vyučování pro 306 dětí. Kromě toho je tu jedna místnost pro školní pomůcky a po jedné místnosti pro sborovnu a ředitelnu. Náklady přestavby činily 20 000 RM, z nichž polovinu uhradila školní správa vládního okresu. // 26 států podepsalo 1. 1. 1942 ve Washingtonu deklaraci Spojených národů. K boji proti mocnostem Osy budou vynaloženy veškeré zdroje a se státy Osy nebude nikým uzavřen separátní mír. //
 • 3.1.1942 - Přišlo počasí s táním.
 • 5.1.1942 - Pondělí - všechny školy byly znovu otevřeny.
 • 6.1.1942 - Všechny dvou- a vícesedadlové sáně je třeba dobrovolně odevzdat pro pomoc německým vojenským trupům na východní frontě. Odevzdávacím místem je Wehrmeldeamt (Úřad branné evidence) v domě BÍLÝ KŘÍŽ (čp.166) od 8 do 17 hodin. - V pondělí odpoledne předal okresní velitel AMREICH na mariánskolázeňském nádraží první vagón kožichů a vlněných věcí wehrmachtu. Do 5. ledna 1942 bylo sebráno 30 500 kusů těchto předmětů.
 • 7.1.1942 - Ve všech domech bude provedena kontrola protiletecké obrany. V horní části města byly určeny domy s obyvateli jen jako bloky. Komise ze tří civilistů bude klást otázky o hašení a o první pomoci; potom přijde vojenská komise s třemi osobami pod vedením velitele protiletecké skupiny obce Franka.
 • 8.1.1942 - 32. období potravinových lístků od 12.1. do 9.2.1942, lístky na vejce platí od 12.1. do 5.4.1942, žádné změny v rozepisovaném množství. Teplota ráno klesla na -150C. // Velitel německé 4. tankové armády gen. HOEPNER dal na vlastní odpovědnost vojskům rozkaz k ústupu do "zimniho postaveni", za což byl Hitlerem vyloučen z wehrmachtu. //
 • 9.1.1942 - Podle příkazu velitele WGB (= hospodářská skupina živností hostinců a ubytoven) Fritze Dressena musí majitelé hotelů a cizineckých pensionů do 12 hod. poledne nahlásit veliteli okresní skupiny Karlu Schöflovi (dům ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA) 1. stavy stolového prádla: a) ubrusy, b) ubrousky, 2. stavy ložního prádla: a) ručníky, b) přehozy přes postele, c) povlečení peřin s udáním velikosti. To je vyžadováno jako nezbytné pro zásadní rozhodnutí ve věci provozu cizineckého ruchu.
 • 11.1.1942 - Sbírka pro zimní pomoc WHW. Eintopfgericht (jídlo z jednoho hrnce).
 • 17./18.1.1942 - Pouliční župní sbírka WHW s prodejem odznáčků se stavebními památkami sudetoněmeckých měst - provádějí úřední zmocněnci (12 odznáčků). Úřední zástupci strany provedou domovní sbírku. Výtěžek je určen k zakládání a udržování lidově-výchovných zařízení Sudetské župy. – V neděli 18.1. večer pestrý večírek v kursále. Hrála hudba RAD a lázeňská kapela; tombola z darů s bohatými výhrami, vstupné volné, tabule 50 Rpf. -- Rovnoměrné mrazy od 120 do 150C. V mnoha domech už zamrzl vodovod. -- V lázeňských městech probíhají od starostů nová přecenění nezastavěných městských pozemků a stavebních parcel. Komisi v Mariánských Lázních tvoří stavitelé Dietsch, Guth, Jenschke, Giebitz, z domácích majitelů dr.Herzig, Walter (z Magdeburgu), Ferdinand Schmidt senior z domu Lloyd, Wenzel LERCHL z domu Fortuna.
 • 21.1.1942 - Trvají chladna, ráno -200C. Udánlivě má být v Mariánských Lázních 4000 zraněných vojáků. -- Pro podnájemníky budou vydávány "Podnájemnické knihy" předsedou spolku majitelů domů radním Ferdinandem Schmidtem z domu Lloyd pro celoroční partaje. -- Vrchní učitel Franz Nitsch, dosud oddávající úředník v Úšovicích, byl jmenován vládním prezidentem v Karlových Varech do funkce oddávajícího úředníka okresu Mariánské Lázně, prvním zástupcem je Dr. Fiedler, druhým Josef Benker. // Na konferenci ve Wannesee rozhodli nacisté vyřešit "židovskou otázku" "vystěhováním na Východ" a využitím koncentračních táborů.//
 • 22.1.1942 - V hostincích musí být v pondělí a ve čtvrtek podáváno "polní jídlo". Vzor vyhotovil Ústav pro kuchařskou vědu, jeden kolektiv Výzkumné společnosti Hermanna Essera a vrchní velení pozemí armády. - K získání hmatatelných kovových rezerv se stává nutným snesení bronzových zvonů. Jsou čtyři skupiny A,B,C,D, při čemž zvony A jdou k okamžitému roztavení, B a C budou převezeny do sběrných skladišť, zvony D zůstanou na místě pro nenahraditelnost takové památky. Z odvážených zvonů je nutno učinit otisky a popis.
 • 26.1.1941 - Ke 150. výročí narození Karla Josefa Heidlera, šlechtice Edler von Heilborn, sešli se před Heidlerovým památníkem okresní velitel AMREICH, velitel ortsgrupy Wach, zemský rada dr. Sundermayer, vůdce krajských lékařů (Kreisärzteführer) Dr. WERNER a zástupci lékařstva Mariánských Lázní. Starosta dr. MANNER položil věnec jménem města a zhodnotil Heidlerovy zásluhy a sounáležitost města s tímto mrtvým. Další věnce položili dr. SUNDERMAYER za lázeňskou správu a vůdce krajských lékařů Dr. WERNER za lékařstvo. Prof. ZÖRKENDÖRFER vzpomenul zásluh dr.Heidlera o Mariánské Lázně. V létě bude odhalena doktoru Heidlerovi pamětní deska a odhalena starostou města.
 •  29.1.1942 - Vyhlášeny nucené zimní prázdniny od 29.1. do 11.2. Týž den náhle stoupla teplota na -10C, ale příští dny klesla na -50C. Silné sněžení. V mnoha domech jsou škody na vodovodech a ústředních topeních zamrznutím vody, instalatéři na opravy nestačí.
 • 31.1.1942 a 1.2.1942 - pouliční sbírka Říšského svazu protiletecké obrany pro WHW provedena poprvé. Již v říjnu se konaly porady, jak docílit největší úspěch sbírky. K prodeji bylo 12 figurek Černého Petra (Struwelpetergestalten). Všichni sbírající budou v uniformách nebo alespoň s odznakem a páskou na rukávě. Velká váha je přikládána domácím sbírkám s listinami a podpisy.
 • 4. 2.1942 - Byly vydány potravinové lístky na 33.období. Zvyšuje se o něco (o 1/16) příděl cukru a bude vydáno o 62,5 g sýra. Dosavadní vydávání 50 g bramborových silných výrobků odpadá. Místo 125 g náhražky kávy si mohou spotřebitelé nad 18 let nahradit za 60 g kávových zrn. Říšské mýdlové lístky s dosavadním množstvím platí až do května 1942.
 • 8. 2.1942 - Konala se sbírka pro WHW. Jídlo z jednoho hrnce.
 • 5. 2.1942 - Se souhlasem vládního presidenta v Karlových Varech povolil starosta nový výnos o výseku masa.
 • 10.2.1942 - Na požadovaný koncert říšského rádia Breslau (Vratislav) 22.února ve prospěch WHW 1941/1942 budou provádět sbírky různé organizace. Je to sbírka WHW celé župy Sudet. Koncert se bude konat v Liberci v tělocvičně a bude přenášen říšským vysilačem BRESLAU 28.2. od 16 do 18.30 hod.
 • 11.-12.2.1942 - V hotelu MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ MLÝN se konalo Valné shromáždění hospodářské skupiny hostinců a ubytoven. Při používání potravin se doporučuje co největší šetrnost, protože úroda brambor v důsledku náhlého příchodu zimy vyvolala nedostatek. Dovoz drůbeže je nejistý, dovoz ryb je pravděpodobnější. Také s cukrem se musí šetřit, jsou to devizy. - Ženské pracovní síly se vrátily z muniční továrny v Holýšově, asi 200 žen. Potřeba je dosud kryta dívkami z protektorátu Čechy a Morava a z Francie. Přihlášky pro pracovní síly odevzdat do 20.2. Velký nedostatek je mužských pracovních sil. Majitelé hostinců se vyžadují, aby přijímali více učedníků. V Mariánských Lázních se hlásí jen 12. Mají být pro město získáni jmenovitě ve Vídni. Předsezóna trvá od 15.4. do 1.6. a hlavní sezóna od 1.6. do 31.8., posezónní doba je od 31.8. do 15.10.1942.
 • 14.2.1942 - Teploty klesly na 00C. Další silné sněžení. – Provádí se přípravy k nástupu na vojnu. Slovenští pracovníci čistí Hlavní ulici od sněhu. – Sobota a neděle byly Dny německé policie. Vedle policie sbírky pro WHW provádělo hasičstvo, Technická nouzová pomoc, SS, NSKK. Odznáčky byly: výsostný znak německé policie, pohlednice a chebské lidové figurky. - Pro válečné invalidy a zotavení potřebující německé vojáky jsou uvolněny domy MIRAMARE, LAXENBURG, NEAPOL, HALBMAYHAUS, VILLA HAHN, sály v KONTINENTALU (Slovanský dům) a ve VIKTORII (oplatkárna). Matky z domu Miramare odešly. Dřevěné postele byly přivezeny až z Norimberku. Rohový dům BELVEDERE (na Goethově náměstí) byl zařízen jako porodnice a kojenecký domov. – Pokračují odpolední koncerty v kursále.
 • 17.2.1942 - Odpolední koncerty v kursále se po dva týdny nebudou konat, protože orchestr podniká turné pro wehrmacht do Drážďan a po Sasku a vrací se až koncem února.
 • 23.2.1942 - Začalo školní vyučování. Na všechny radiové přijímače byly povinně blokovými veliteli NSDAP umístěny červené papíry s nápisem "Nezapomeň! Poslech zahraničních vysilačů je zločinem proti národní bezpečnosti našeho lidu. Bude trestán na rozkaz Vůdce těžkými tresty vězení!" - Mrazy ochabují, ze střešních okapů se musejí u obytných domů odstraňovat rampouchy.
 • 25.2.1942 - Tlampači je obyvatelstvu oznamováno, že při počasí s táním se musejí střechy čistit od sněhu. Sněhové masy je třeba odvážet na parkoviště v horní části města. Pro dolní část města byl určen stadion. Starosta si vyhrazuje právo občany popohnat k odstraňování sněhu, protože trvá nedostatek pracovních sil. V zemi jsou četné prasklé vodovodní potrubí. Jmenovitě obsazené domy a domy s centrálním topením mají tlusté, až metrové rampouchy.
 • 28.2.1942 - Dnes i 1.3. koná se 6.uliční sbírka, v níž sbírají SA, NSKK, NSFK, SS, dále muži z péče o válečné oběti. Prodává se 10 domácích zpěvných ptáků, pestrá porcelánová zvířátka, která byla vyrobena ve Slezsku, v Porýní, v Durynsku, v bavorské Východní marce a ve Vídni. – V hostinci KYFFHÄUSER, dříve lázeňský dům veteránů (dn. ekonomická akademie?) se konají odvody branců. Tak jako dříve zdobí se příchozí velkými květinami, ale bez barev.
 • 2.3.1942 - Starosta ve své výzvě z 25.2. požadoval 20 zdatných mužů pro hasičstvo v Mariánských Lázních. V případě, že se nepřihlásí dostatek mužů, musí se uskutečnit naplnění hasičstva cestou služební povin-nosti. – Jako ukládací místo pro sníh v dolní části města je určen park pod Luginslandem (Lil) a Svatým Jiřím a prostor za tělocvičnou (dn. Tyršova ulice).
 • 4.3.1942 - 34.přídělové období potravinových lístků od 9.3. do 5.4.1942. Množství potravin se podstatně nemění. Tuky – máslo,sádlo – jsou pro normální spotřebitele a mládež 14 až 18 let zvýšeny z 50 g na 100 g, zatímco kompenzace másla se snížila o 62,5 g. Znovu byly vydány lístky 50 g bramborové výrobky, a také rýže a rýžové vločky je možno odebírat.
 • 5.3.1942 - Přes noc +20C a velmi silné sněžení. - 7.3.1942 znovu mráz -50C, silný mráz.
 • 8.3.1942 - Poslední sbírková neděle a obecenstvo vyzváno k větším darům. Neděle s jídlem z jednoho hrnce.
 • 9.3.1942 - Tání. – Příjezd nových zraněných.
 • 12.3.1942 - Děvčata z domu APOLLO převedena do hotelu NEW YORK. – Trvá počasí s táním.
 • 13.3.1942 - V noci klesl teploměr na -120C. - Pěvecký a hudební spolek 1939 konal v besedě hotelu ŠENOV Valnou hromadu, která byla uvedena uctěním padlých. Ke 40letému členství byli poctěni Anton Kolb, dirigent sboru, Josef Timmel, Rudolf Schicker, Anton Kohl, Franz Winterling. K 25letému členství byli poctěni Marie Mally, Franz Maraß, Anton Truxa, Rudolf Jugl. Dostali čestné plakety.
 • 15.3.1942 - Před Mariánskolázeňským Mlýnem se konala oslava hrdinů v 9 hod. ráno. Byly postaveny čtvercové sloupy zdobené barevnými stužkami, nahoře s hořícími mísami, mezi nimi mělká nástavba. Lavice byly připraveny pro příslušníky padlých. Vojáci a členstvo strany obsadili místo na konci parku. Na nástavbu byly položeny věnce. Z technických důvodů se nemohla slavnost konat v Háji hrdinů.
 • 16.3.1942 - Začalo znovu tání. V noci byl mráz -50C, za dne bylo slunečno.
 • 21.3.1942 - V noci trvají mrazy, čímž se zdržuje roztávání ledu.
 • 22.3.1942 - V neděli dopoledne v 9.30 hod. se konalo ve slavnostně vyzdobeném kursále přijímání mládeže do Hitlerjugend a BDM. Hovořil krajský velitel AMREICH a velitel místní skupiny WACH přijímal stisky rukou. Každý HJ a každá BDM dostali list s obrazem Vůdce a s přísahou. Rodiče a vedoucí podniků se účastnili slavnosti. V předvečer navštívila mládež koncert Beethovenův v kursálu.
 • 21.-23.3.1942 - byly sneseny zvony z věží katolického kostela. Nejstarší zvon z roku 1847 a dva z roku 1927. Jen jediný, nejmenší zůstal na východní věži. Tři zvony byly fotografovány dcerou fotografa Günthnera od Lesního pramene, paní Vogelovou. Všechny zvony jsou ve skupině A.
 • 24.3.1942 - Neodůvodněné cesty o Velikonocích jsou zakázány. Budou přísně potrestány koncentračním táborem.
 • 25.3.1942 - Aby mohli zahrádkáři produkovat více zeleniny, potřebuje sudetoněmecká zahrádkářská živnost nutně květináče. Hitlerjugend sesbírá květináče ve všech místech v Sudetech nad 2000 obyvatel, od 27. do 29.3.
 • 29.3.1942 - Den wehrmachtu. Sbírka válečnického spolku a Červeného kříže. Prodávaly se tři různé odznáčky: Hákový kříž ve spojení s mečem a dubovou ratolestí, a dále odznáčky předchozích sbírek. V sobotu večer se konal pestrý večer v kursálu. // Britský noční nálet na Lübeck (28. 3. 1942), v němž byla poprvé uplatněna taktika "kobercového" bombardováni - 234 letadel, 304 pum.//
 • 1.4.1942 - 35.období potravinových lístků. Změny nastávají: chléb je krácen pro normální spotřebitele, pro dlouhodobě a noční pracující, pro těžce pracující muže i ženy. Normální spotřeba 2250 g týdně je krácena na 2000 g, tuky se krátí mládeži 14 až 18leté a normálním spotřebitelům z 269 g týdně na 206 g. Maso se krátí u nejmenších dětí ze 400 g na 300 g týdně. Také dávky pro samozásobitele se odpovídajícím způsobem mění. Jsou lístky na marmeládu a cukr. 1 konzerva kondenzovaného mléka. Příděly chleba dětem do 3 let se krátí, dětem od 3 do 6 let se zvyšují o 100 g tedy na 1200 g. Příděl sýra se zvyšuje z 125 g na 187,5 g. 40 % tvoří normální spotřebitelé. Snížení přídělů souvisí s dvěma tuhými zimami a s velkým počtem zajatců a zahraničních pracovníků, stejně jako s podporou Finsku. – Ve vyšší škole dochází k rozdělení vysvědčení na 2/3 roku. – V novinách Egerer Zeitung hledá 15 partají byt s 2 – 3 místnosti v Mariánských Lázních. Panuje velká nouze u bytů. 31.3. byla u starosty konzultace spolku majitelů domů. - Jako první dům se otvírá 30.3. dům GERMANIA (Praha). – Přestávají noční mrazíky a 31.3. a 1.4. počasí s táním a s dešti. Stále ještě leží mnoho sněhu na ulicích a ve dvorech. - Dosud stále nejsou ještě obsazeny vojáky domy HALBMAYRHAUS (Rozkvět) a NOVÝ KLINGER. Dům GÖDÖLLÖ (Oděsa) je připraven k převzetí jako lazaret.
 • 7.4.1942 - Noční mrazy přestaly a spršky teplého deště a slunečné dny pomohly odstranit sníh v městě. Ale ve dvorech stále ještě leží sněhové masy.
 • 11./12.4.1942 - koná se 7.uliční sbírka pro WHW. DAF prodává 20 domácích léčivých rostlin, zčásti vyrobených v Nizozemí (Severní Čechy). – 12.4. v 10 hod. se koná na kolonádě z podnětu Týdne HJ veřejný apel s řečí velitele ortsgrupy Wacha. Sobotní večer a neděle dopoledne se koná u městského divadla cvičení hasičstva HJ. V neděli dopoledne jsou k vidění ostatní HJ a BDM.
 • 14.4.1942 - Voda v zimě byla dána na nízký tarif. Od 7.4. následoval odvoz odpadků prostřednictvím odpadového systému KUKA. Práce jde automaticky, zůstávají jen kýble s odpadem v domech. Neskladné předměty jako staré plechové zvoží, kovové odpady, hadry, stavební suť, papír, skleněné lahve nesmějí být už dávány do odpadu. – Také paní a dívky nad 25 let dostávají kuřácké lístky.
 • 15.4.1942 - Začátek předsezóny. Na kolonádě probíhá koncert na gramofonových deskách vždy od 5 do 6 hodin. Několik laviček bylo usazeno. Kolonáda není ještě celá upravena. Lázeňští hosté však již pijí Křížový pramen.
 • 19.4.1942 - Přijímání mládeže na kolonádě před Křížovým pramenem v 7 hod. večer.
 • 20.4.1942 - Vzpomínka narozenin Vůdce v slavnostním sále školy Jih. Řeč měl velitel Ortsgruppe Wach. Domy byly ověnčeny vlajkami. -– Počasí je už trvale krásné, jen příležitostně malé deštíky.
 • 26.4.1942 - První sbírka pro Německý Červený kříž (DRK). Teploty opět poklesly na +50C, chladno, nepřívětivo. Řeč Vůdce a říšského kancléře.
 • 30.4.1942 - Teplota klesla na 00C, odpoledne dokonce trochu sněžilo. Sněhová chumelenice. - V domě Anker v postranním křídle se probořila podlaha jedné místnosti. - V úterý odpoledne 28.4. vyhořelo ve Vlkovicích 5 selských dvorů. Příčinou byla jiskra z lokomotivy. Nastoupilo mariánskolázeňské hasičstvo. Také francouzští váleční zajatci hasili požár. // Adolf Hitler se 29. 4. 1942 sešel na Berghofu s Benito Mussolinim. Byla řešena květnová ofenzíva v severní Africe, ovládnuti Tobruku, v červenci proniknuti do Egypta a obsazení Malty.//
 • 1.5.1942 - Od 1.května se zahajují denní promenádní koncerty na lázeňské kolonádě. Od 2.května bude hrát lázeňská kapela denně dvakrát s výjimkou pondělka. Odpolední koncerty budou pokračovat průběžně podle situace, každou středu, sobotu a neděli až na další. Vedením pověřen ředitel ENGLER.
 • 2.5.1942 - Ráno zmrzly kaluže na ulicích s teplotou -20C. Osobní archy s údaji o povolání a znalostech byly vyplněny. Jedná se o zesílené nasazení pracovních sil.
 •  4.5.1942 - Byly položeny nová telefonní vedení do domů – kabely a dráty nad domy mají takto zmizet. Studené počasí trvá. Hlášeno je 370 lázeňských hostů. Už nemají být žádné kurlisty. Početní klempíři a montéři byli vysláni do Kolína nad Rýnem. – Podle výkazu lázeňského úřadu nemají sloužit k příštímu pronajímání lázeňským hostům tyto domy: CARLTON, FÜRSTENHOF; IMPERIAL; KLINGER; NEAPOL; REGINA; RÜBERZAHL; NEW YORK; WALHALLA, z cizineckých pensionů: BELVEDERE ; GUTENBERG; LISSA; SLUNCE; GÖDÖLLÖ; HAHN; SCHLOSS LAXENBERG; MINERVA; ZLATÁ KOULE; INSPEKCE PRAMENŮ. // První velká bitva letadlových lodi začala 4. 5. 1942 v Korálovém moři poblíž Šalamounových ostrovů.//
 • 12.5.1942 - Cizinecký pension (Fremdenheim) SLUNCE byl po dvou a  půl měsíčním obsazení zraněnými vojáky opět vyklizen. V domě KÖNIGSVILLA je umístěn štáb Zemského střeleckého batalionu. V novinách EGERER ZEITUNG je vyhláška, že uhlí musí být odběrateli samotnými dopravováno, pokud ho chtějí.
 • 13.5.1942 - Na obchodech visí jiná úřední vyhláška, aby bylo nedostatkové zboží prodáno přednostně domácím, mají lázeňští hosté brát na to ohled. Hotel NEW YORK byl vyklizen od děvčat.
 • 14.5.1942 - Tento den bylo otevřeno divadlo a pohostinsky tu vystupuje 4 dny Karlovarské městské divadlo. První představení se letos koná odpoledne v 16 hod. pro wehrmacht. Hotel BERGMEIER byl vyklizen dětmi, sem zasílanými.
 • 15.5.1942 - Dům LISSA byl vyklizen skladovací službou. Hotel ROYAL koupil župní velitel Sudet jako zotavovnu pro invalidy ze světové války za 300 000 RM. Pro hotely a cizinecké pensiony začíná lázeňská sezóna 1.června. Placení lázeňské taxy začíná v předsezoně, tj. od 15.4. do 7.5., tj. 25 RM, zvyšuje se o 1 RM za tři dny až na 33 RM do 14.5., kdy je rovněž 32 RM. Od 15.5. je hlavní sezóna až do 24.8., potom klesá o 1 RM až do 31.8. Od 1.9. do 15.10. je taxa opět 25 RM jako v období 15.4. až 7.5. Toto platí pro lázeňský okruh "A" a pro jednu osobu. Okruh sahá až ke karlovarské trati a k Nádražní čtvrti. Lázeňská taxa "B" je pro místa jižně této linie stejně jako pro hostinské dvory, cizinecké pensiony a hotely v Závišíně, Zádubu, Vlkovicích a Valech.
 • 17.5.1945- Druhá domovní sbírka pro DRK (Německý Červený kříž). Přezkušování zatemnění v domech. Domy HALBMAYRHAUS a NOVÝ KLINGER nejsou stále obsazeny vojáky. – V neděli první povětří s deštěm.
 • 27.5.1942 - Na městském rybníce nejsou už žádné labutě ani kachny. Nedostatek potravy. Z hotelu CONTINETAL jsou přeloženi zranění pryč. Stejně tak je to i v pohostinském dvoře "IDORADO" v Úšovicích. – 37. období potravinových lístků od 1. do 28. června 1942 - – rozdělení potravin zůstává nezměněno, ale formát lístků se zmenšil. Místo 62,5 g odpadlého margarinu je olej a máslo. Lístky na mýdlo od června do září 1942. K dnešnímu dni je 2232 lázeňských hostů. // 26.5.1942 v Londýně podepsána sovětsko-britská smlouva o spojenectví ve válce proti Německu a jeho spojencům v Evropě a o poválečné spolupráci a vzájemné pomoci s platností na 20 let. --- Čs.parašutisté, vyslaní z Anglie exilovou vládou ČSR, provedli 27.5.1942 v Praze atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Akce měla ve světě velký ohlas a pozvedla mezinárodní prestiž ČSR. Nacistické represálie však těžce zasáhly odboj. V protektorátě vyhlášeno stanné právo a tvrdé perzekuce. Provedeno 1800 rozsudku smrti a další stovky poprav bez soudu, tisíce lidí zatčeno. Heydrich zemřel 4. 6. a nato vyhlazeny Lidice (10. 6.) a Ležáky (24. 6 ). Novým protektorem jmenován Kurt Daluege (1897-1946, po válce odsouzen a popraven). Čs.parašutisté obklíčeni 18. 6.1942 nacistickou policií a SS v kostele Karla Boromejského v Praze se po zoufalém odporu zastřelili.//
 • 1.6.1942 - Ženám nad 55 let byly znovu odňaty kuřácké lístky.
 • 4.6.1942 - Již dva dny krásného počasí. Od 1. do 15.6. sbírky starého šatstva pro těžce pracující a pro venkovské dělníky. V Ovesných Kladrubech vyhořelo 8 selských dvorů.
 • 8.6.1942 - 7. a 8.6. se konala nová sbírka pro Německý Červený kříž. - Pohostinské vystoupení soudcovské scény z Hamburku v městském divadle. Na PANORAMĚ připraveno pohoštění pro zraněné vojáky od lázeňských hostů a koncert v čele s ředitelem Englerem. – Finanční pokladna je přemístěna do domu čp.132, dříve ŠVÉDSKÝ DVŮR. Tím se vyklidil tento úřad z radnice, kde musel platit nájem. V domě LISSA zůstává pomocná služba pro lazarety. //Německá fašistická vojska zahájila 2.6.1942 dělostřeleckou a leteckou přípravu k třetímu útoku na Sevastopol; trvala do 6.6. a na město dopadlo denně až 6 000 pum a granátů. //
 • 9.6.1942 - Dům HANNOVER na Kostelním náměstí zakoupil jakýsi říšský Němec jménem Armbrust.
 • 12.6.1942 - Mnoho českých děvčat bylo přiděleno do hotelů a cizineckých pensionů.
 • 13.6.1942 - Bylo otevřeno mariánskolázeňské divadlo. Nositelem práva je vrchní starosta města Ústí, dr. Edgard Groß je intendantem, jeho zástupcem Karel Padlesák. Činohry a operety jsou zajištěny. - Byl prodán dům TUSCULUM na ulici Allegasse čp. 175, a dále dům WALD-SCHLÖSSCHEN. V nákupních jednáních se objevuje majitel parkhotelu LESNÍ MLÝN. -- Také dům MOZART má být prodán. – Počasí trvale chladné, ráno často jen +40C. Objevují se obavy o letošní úrodu.
 • 23.6.1942 - Jsou vydány nová ostřejší ustanovení, co se týká návštěv lázní. Vyžadován je přísný lékařský atest – doporučení a doložka o třetích říšských lístcích na šaty. Nepřípustný je zotavovací pobyt po proběhlé lázeňské kúře. Hotel ROYAL (čp. 345) byl převzat jako župní zotavovna župní samosprávou. Župní hejtman Dr. Anton KREISSEL převzal dům v přítomnosti zástupců strany, státu a města a Říšského svazu německých úředníků, za 30 000 RM. – Divadlo je velmi dobře navštěvováno. – Potravinové lístky pro 38.období platí od 29.6. do 26.7. Žádné změny v přídělech. Nové jsou lístky na mléko pro sbírané mléko pro dospělé. Množství není stejné, podle disponibilních zásob. Lístky na brambory 2 1/2 kg na osobu a týden jsou pro ty, kteří nemají žádné zásoby brambor.Z říšských lístků na šaty bude posledních 20 ústřižků k 1.1.1942 použito. - Od 1. července platí zpět k 1.5. nový tarifní řád pro pohostinství a ubytovny cizinců. - Do 25.6. musí být nahlášeno 50 % postradatelných předmětů z mědi, z alpaky, z mosazi, bronzu, cínu, niklu z hostinců a ubytoven pro cizince u vedoucího Karla SCHÖFFLA v domě Šípková Růženka.
 • 27.6.1942 - Druhá sbírka pro Německý Červený kříž – německé městské brány z hnědých papírových plakátů, uliční a domovní sbírky. – 25.6. se koná první serenádní koncert na kolonádě. – Dům PALLADIO je použit jako lazaret. – 5821 lázeňských hostů. – Reklamní a propagační papíry pro cizinecké pensiony nesmějí být už tištěny. A také žádné vizitky. // 28. 6.1942 začal německý letni útok na sovětsko-německé frontě. Byla prolomena sovětská obrana a německý postup až k Donu. Obrana Sevastopolu byla neudržitelná a od 30.6. evakuace Sevastopolu. 4. 7. 1942 skončila osmiměsíční obrana tohoto města. //
 • 5.7.1942 - V předchozím týdnu a v dalších se konají sportovní slavnosti škol. Je to část školních prázdnin. V radiu se opakovaně požaduje, aby nebyly podnikány cesty jen opravdu nezbytné. - Počet lázeňských hostů překročil 7000, čímž jsou předstiženy Františkovy Lázně. – Počasí je trvale krásné, ačkoliv by bylo třeba nutně deště.
 • 11.7.1942 - Dopoledne konečně zapršelo. Závěr školního vyučování na školách.11.a 12.7. znovu domácí sbírka na Německý Červený kříž. Divadlo a kino jsou velmi dobře navštěvovány, lidé tu stojí na lístky ve frontách až do středu ulice. Objevily se první třešně. – Déšť a silný vítr se střídá se slunečním svitem.
 • 14.7.1942 - Prodána Villa RHEINGOLD (čp. 130). Na lístky na brambory se prodávají brambory 1 kg/týden na osobu.
 • 16.7.1942 - Paní Franziska Schildbachová z Goethova domu oslavila 95 let a je nejstarší občankou města a jako taková byla středem mnoha poct. – Každý týden se jednou koná odpolední divadelní představení pro wehrmacht. – Počasí je právě chladné a nepříjemné. – Obchody bývají na půl dne uzavřeny, aby mohly vyřizovat písemné práce. – Na radnici došlo k přemístění různých úřadů. // Britská vláda oznámila 18. 7.1942 vládě SSSR, že s ohledem na těžké ztráty konvojů zastavuje dodávky materiálu do SSSR severní cestou. 21. 7. 1942 - počátek deportaci Židů z Varšavského ghetta do vyhlazovacího tábora v Treblince (asi 350 000 Židů). //
 • 21.7.1942 - Je tu již více než 10 000 lázeňských hostů. Počasí je trvale nestálé. Jsou tu i lázeňští hosté z měst na Rýně, která jsou navštěvována anglickými letci. Lid je tam nazývá "Bomboví hosté", neboť svými nálety přinášejí zranění lidem.
 • 29.7.1942 - Příbuzní zraněných vojáků mohou pobývat v Mariánských Lázních do 7 dnů bez placení lázeňské taxy. Po sedmi dnech pak platí jako obvykle taxy 11 RM na týden, resp. 33 RM za pobyt. Od nynějška platí za druhý lázeňský týden zde jen 5 RM, ale bez oprávnění používat lázeňské prostředky k léčení. Mohou zde zůstávat, jak dlouho chtějí.
 • 26.7.1942 - 39. výdej potravinových lístků, podle nichž se budou znovu vydávat lístky na cukr, marmeládu a vejce. Množství se nemění s výjimkou sýrů, kde je příděl krácen o 62,5 g v roce. – Je velmi těžké získat polenové dřevo, neboť lesníci musí všechno dřevo transportovat s použitím motorů na dřevoplyn. U borůvek se platí 2,50 RM za litr.
 • 31.7.1942 - Počet hostů právě přítomných je 3957 lázeňských hostů. Celkový počet v tomto roce dosáhl 11 828 hostů.
 • 1.8.1942 - Koná se domovní sbírka pro Německý Červený kříž. – Počasí se už dva dny zlepšuje, ale v noci je chladno.- Neobjevují se žádné houby k prodeji, neboť rostou velice málo. Byl prodán dům Dietrich-ECKHARDT (čp.172).
 • 4.8.1942 - Říšský pokladník SCHWARZ přijel v 18 hod. do Mariánských Lázní. Večer pokračoval v cestě do Karlových Varů.
 • 8.8.1942 - Dosavadní stav lázeňských hostů 13 390. V tomto dni je přítomno 4 246 hostů. Přeplněny jsou však jen hotely. Cizinecké pensiony (Fremdenheime) jsou s několika výjimkami prázdné anebo jen do poloviny obsazené. – Lázeňští hosté platí za 1 kg hub 12 RM. Sběratelky netrpělivě očekávají před městem, takže ani houby ani lesní plodiny nepřijdou do Mariánských Lázní. // Německá 4.tanková armáda si 5 8.1942 otevřela cestu ke Stalingradu. Na pravém břehu Donu útočila Paulusova 6. armáda ze severu a z jihu proti sovětské 62. armádě. Německý armádní sbor se probojoval 3. 9.1942 ke Stalingradu, od 13. 9.1942 začala bitva o Stalingrad. Trvala do 19. listopadu 1942. //
 • 10.8.1942 - Vydražení domu STEYER na 25.8. Hodnota domu je 74 932 RM, první nabídka bude 49 954 RM.
 • 11.8.1942 - Zemřel první ředitel Vyšší školy (gymnázia – nyní Oberschule) vyšší studijní rada Franz Görgl. Pohřeb vyšel z domu smutku čp.18 v Úšovicích na úšovický hřbitov. Doprovázeli ho dva členové učitelského sboru a množství žáků. Byl jen dva měsíce na pensi. - Počasí je proměnlivé, ráno vždy velmi chladno, často prší.
 • 17.8.1942 - Již tři dny konečně krásné počasí. Apel protiletecké obrany v důsledku nového druhu - zápalné bomby. V noci z 1. na 2. srpen přeletěly přes Mariánské Lázně čtyři bombardéry, ale nic neshodily. - Litr malin stojí 3,50 RM. - Nyní si mohou lidé na zimu uskladňovat brambory v rozsahu 4,5 kg na osobu a týden.Čili 100 kg na 20 týdnů. Mohou si je brát také přímo u výrobců.
 • 18.8.1842 - Noviny EGERER ZEITUNG zveřejňují starostovo policejní nařízení k udržování všeobecného pořádku, bezpečnosti a čistoty v městě. – Hitlerjugend nařídila, aby podle školních tříd byli vybírání žáci na trhání chmele do Žatce.
 • 19.8.1942 - Lidová slavnost na prostranství u tělocvičny byla velmi silně navštívena. Bylo přítomno na 10 000 lidí. Hlavní atrakcí byly kolotoče, střelnice a elektrická autodráha. Výtěžek asi 1000 RM je věnován na DRK (=Německý Červený Kříž).
 • 21.8.1942 - Povětří a deště. 19.8. byl úřední den říšského místodržitele Henleina. Hlásilo se 57 lidových soudruhů a soudružek z okresů (Kreis) Teplá a Mariánské Lázně.
 • 22.8.1942 - Druhá uliční sbírka DRK (Německého Červeného Kříže). Sbírají příslušníci DRK, HJ, NSV (National Sozialistische Volkswohlfahrt), NSKOV a NSRKB. Prodávají se květiny sedmikrásky. – 40. období potravinových lístků od 24.8. do 20.9. a celkem žádné změny: množství másla je kráceno spotřebitelům o 75 g, mládeži o 125 g, místo toho je stejné množství margarinu. Vepřové sádlo je jen pro délepracující, noční, těžce a nejtíže pracující. Přísné kontroly lístků pro dovolené. Vepřové maso není vůbec nikde k dostání. Hostince a cizinecké pensiony mají snížit ceny pobytů, a to ceny nad 15 RM se mají snížit o 15 %, 12-15 RM o 10 %, ceny 5 až 12 RM o 8 %, do 5 RM žádné snížení. – Ceny pokojů se do 4 RM nemají snižovat, 4-6 RM snížit o 10 %, nad 6 RM o 15 %. Místa cenové tvorby rozhodnou v jednotlivých případech o výjimkách snížení cen. Nabývá platnost 1.9.1942. – Počasí se zase od 22.8. oteplilo, ale má sklon k povětří. – Bývalý bulharský král Ferdinand z rodu "Coburg" pobýval jeden den v Mariánských Lázních a bydlel v domě Winterling.
 • 25.8.1942 - Celkem dosud 15156 lázeňských hostů, převážně v hotelích a pensionech. V týdnu 22.-29.8. běžel první německý barevný film "Frauen sind doch bessere Diplomaten".
 • 29.8.1942 - Jeden květák stojí 52 Rpf., když před lety stál 30 Rpf. Dřevěná lžíce stojí 52 Rpf. a dováží se z protekto-rátu. – Počasí je trvale krásné, někde dokonce horka.
 • 2.9.1942 - Dne 30.8. byla v divadle uvedena opereta "Das Land des Lächels" od Franze Lehara. – Začala školní výuka. Dvě nejvyšší třídy Vyšší školy jsou dosud na chmelu. Vyšší škola má nového učitele – studijní rada Franz Aschenbrenner ze Stříbra.
 • 5.9.1942 - Včera a dnes několikrát silné povětří. Blesk udeřil na Karole a pod Panoramou. Na Karole byly poškozeny lehce dva pilíře. – V sobotu končí letní sezóna divadla s hrou "Mládež" od Max Halbeho.
 • 6.9.1942 - Neděle. Taneční vystoupení tanečnice Hamady s doprovodem lázeňského orchestru. 16448 lázeňských hostů. První domovní sbírka pro WHW.
 • 6. - 7.9.1942 - přijelo mnoho zraněných.
 • 10.9.1942 - V Karlových Varech v noci na 10.9. letecký poplach! – Elektrická dráha zvyšuje ceny. Dosud stálo 12 lístků 84 Rpf., nyní 25 lístků se prodává za 2 RM, tedy 8 Rpf. za lístek proti dosavadní 7 Rpf. Pan Lanzendörfer se musel přestěhovat ze své vily FELIZITAS ve čtvrti Bellevue do domu San Remo, protože dům bude použit pro celoroční nájemníky (partaje).
 • 17.9.1942 - Podle oznámení novin EGERER ZEITUNG oblastní velitelství Hitlerjugend sděluje, že se ruší rozesílání dětí do táborů. – Tamtéž se uvádí nové protiletecké signální varování. Nazývá se "Veřejné vzdušené varování": třikrát opakovaný krátký tón asi 15 sekund délky, celkem 1 minuta. Znamená, že není dosud očekáván větší nálet. Při znamení "Fliegeralarm" (letecký poplach), 1 minuta vyjící tón, je vybídkou pro povinné protiletecké chování. U obou znamení platí ukončení tónem odhlášení poplachu (dlouhý tón).
 • 18.9.1942 - Vedle První uliční sbírky pro KWHW se konala také domovní sbírka s listinami a podpisy. Uliční sbírku pořádal NS-Reichsbund (Říšský svaz) pro tělesná cvičení. Prodávalo se 15 zobrazení známých němec-kých stavebních pomníků ze skla – z  Jablonce. - 41.období potravinových lístků od 21.9. do 18.10. je stejné, jen krácení kávových náhražek z 331,5 g na 225 g. Dosud volitelný výběr margarinu nebo jedlého oleje se ruší. – Řada kaváren se již zavírá. Kavárna ALM (Polom) a EGERLÄNDER (Monty) musí mít otevřeno do 1.10. Návštěvy jsou vzhledem ke krásnému počasí stále ještě velmi silné a počet lázeňských hostů již překročil 18 000.
 • 20.9.1942 - Včera a dnes se konaly Dny SA obránců na městském bojovém závodišti (Kampfbahn) pod kavárnou VIKTORIA. 100 mužů s 500 bojovými účastníky, SA. Dále NSKL, sportovní podniky a pracovní společnosti. Velitelem Vůdce SA-Standarty 46.
 • 21.9.1942 - Mathilde SCHMIDL, obchodnice s lahůdkami z domu BRISTOL, dříve majitelka domu ALBION, nyní koupila dům HUNGARIA. Bude znovu lázeňským domem nebo cizineckým pensionem. – Počasí trvale krásné.
 • 27.9.1942 - Také osmnáctiletí budou, tak jak mohou volit, přijímáni do strany a do jejich článků. Místo jednání: slavnostní sál v Domě strany (Haus der Partei, bývalý hotel Casino čp. 123 ve Školní ulici). – Ceny brambor na zimu stejně jako jejich uložení v zimních měsících vyhlásí zemská rada. Deštivo a chladno.
 • 28.9.1942 - Skončily lázeňské koncerty na kolonádě. Nyní hraje jen večer malá kapela se 6 muži. Paul ENGLER s 20 muži podnikne turné pro wehrmacht (Wehrmachtsfahrt) a to v době od 1.10. do 30.11.1942 přes župy Sasko, Sudety, Horní Dunaj a Tyroly. – Na kolonádě se vysílají též gramofonové koncerty. – Vydávány lístky na brambory na 200 kg na osobu na období 19.10.1942 až 25.6.1943. Na lístcích na uložení do sklepa stojí termín do 30.5.1943. – Počasí je opět krásné a teplé.
 • 4.10.1942 - Na lázeňské kolonádě se koná v 9:30 hod. slavnostní předání vlajky od vedení krajského úřadu NSDAP 17 obecním kamarádstvím NS – Říšské péče o válkou postižené. – Kavárna BELLEVUE se měla 4.10. uzavřít, ale na pokyn zemské rady musí mít ještě otevřeno, dokud tu jsou ještě lázeňští hosté. – Ředitel Zörkendörferova podniku, FRANIEK koupil cizinecký pension RICHARD (Školní ulice čp. 487). V hotelu STÖHR jsou umístěny přes zimu učednice pro kuchařské podniky. – Parní lázně, léčba studenou vodou a inhalatorium v Nových lázních bylo uzavřeno 3.10. v důsledku malého využívání.
 • 9.10.1942 - Zemřel po delších bolestech druhý primář mariánskolázeňské nemocnice Dr. Hans ZICKLER. Převzal tuto funkci v roce 1905 po strýci Dr. Ludvíku INGRISCHOVI, prvním primáři a majiteli domu SLUNCE. S odchodem dr. Zicklera vymřela stará mariánskolázeňská rodina, kdy roku 1825 koupil Friedrich ZICK-LER dům REGENSBURG, nyní WINTERLING. Měl tu jeden krám a dr. Hans Zickler tento dům prodal a ve Školní ulici si postavil vlastní dům VILLA ZICKLER s čp. 321.
 • 10.10.1942 - Dnes a zítra se koná domovní sbírka s listinami a podpisy pro Neděli s jídlem z jednoho hrnce.
 • 11.10.1942 - Dožínková slavnost v Úšovicích. Mariánskolázeňští účastníci se shromáždili u domu ARCO. Prší. – Měděné obložení z mansard hotelu Mariánskolázeňský Mlýn bylo odebráno.
 • 17.10.1942 - Sbírka knih pro vojáky. V uhelném sklepení radnice téměř vypukl požár v důsledku uskladnění mokrého uhlí. – 15.10. byla poslední promenádní hudba na kolonádě. - 42.období potravinových lístků. Normální spotřebitel dostává týdně více 250 g chleba. Děti do dvou let mají vyšší příděl 200 g, od 3 do 6 let 100 g. Příděly masa všech věkových stupňů se zvyšují o 50 g týdně. Dlouhodobí, noční a nejtěžší pracující dokonce o 100 g. Zvyšuje se příděl sýra o 62,5 g. - 18.10. se zavírají prameny Křížový, Rudolfův a Ferdinandův. Podle novin EGERER ZEITUNG bylo v Mariánských Lázních od 15.4. do 15.10. celkem 18909 lázeňských hostů. V poslední den sezóny bylo stále ještě přítomno 938 hostů s lázeňským léčením. V roce 1917 bylo celkem v Mariánských Lázních 10447 lázeňských hostů. Ovšemže jsou mezi 18 909 hosty také mnozí návštěvníci vojáků v lazaretech, kteří při svém pobytu, delším než 8 dnů, platí určený poplatek, tj. lázeňskou taxu, později pak 5 RM, jako řádní lázeňští hosté. Je však mnoho lázeňských hostů, kteří tu pobyli 5 až 8 dnů, byl jim vrácen lázeňský poplatek při odcestování. – V kursálu se koná stranické shromáždění. Každý člen je osobně pozván. Okresní velitel AMREICH měl řeč o povinnostech členů strany a lidu a vyzýval k pravému vlastenectví. Odsuzoval udavačství.
 • 24.10.1942 - Koná se 24.-25.10. druhá Říšská uliční sbírka pro KWHW – zimní pomoc. DAF prodává šest sešitků s německými písněmi. Také jsou prováděny domovní sbírky. Vyžaduje se koupit za víc než dosavadních 20 Rpf. – V sobotu se koná v kursále písňový večer HJ, BDM a sborů vojáků. V neděli rovněž pro WHW se koná koncert bulharského pěveckého sboru. – Po studených dešťových sprškách znovu teplé mlhové počasí. – Obchodník lahůdkami Roob v domě MAILAND, koupil dům TYPOGRAPHIA v ulici SA čp.405 – Vyhlášen Týden spoření 23.-31.10.1942.
 • 2.11.1942 - Oba dny, Všech Svatých a Dušičky, byly deštivé. Věnců bylo málo, protože není drát v dostatečných množstvích. – Počasí teplé. V noci na 2.11. zaveden znovu zimní "středoevropský" čas a v noci ve 3 hodiny vráceny hodiny o jednu hodinu zpět. – 27.10. se narodilo v porodnici BELVEDERE 50. dítě. Konala se malá slavnost. - Byl zakoupen městem tzv. BÜRGERHOF vedle hotelu ZENTRAL, dříve noční kavárna. Pomocná škola ve VIKTORII byla dokončena. – V korytě potoka mezi Tepelským domem a hotelem GERMANIA se prováděla zlepšení pomocí pomníkových kamenů ze hřbitova, pokud tyto jsou již nepoužívané. – Závišínský dvůr zakoupila obec Závišín, pozemkové parcely na letišti odkoupil stát. Zadní budova domu DANZIG v  Nádražní čtvrti byla odkoupena městem pro mateřskou školu. – Rozhodnuto na podnět okresního velitele AMREICHA, že bude v Mariánských Lázních založena hudební škola. – Prováděny kontroly v domech a na úřadech, zda za teplých dnů se příliš silně netopí (podle nařízení Říšského komisaře obrany pro obranné okresy VII. a XIII.).
 • 7.11.1942 - Třetí sbírka pro jídlo z jednoho hrnce. // Tažení německo-italských vojsk v severní Africe se 3. 11. 1942 změnilo ve všeobecný ústup. Adolf Hitler vydal příkaz držet pozice v Africe za každou cenu. //
 • 8.11.1942 - V kursálu v 17 hod. se konalo shromáždění ortsgrupy Mariánské Lázně k uctění Dne obětí 9.listopadu. Byl to pracovní den. Počasí deštivé. Teplota +50C. Lazarety a úřady měly vyvěšeny vlajky na půl žerdi. Dům HEILBRONN na Hitlerově třídě byl zařízen pro vojenské kanceláře a dílny.
 • 10.11.1942 - v 8 hod. ráno -10C. Návštěvnost od 1.1. do 1.11. činila 44 008 lázeňských hostů a pasantů s 492 872 přenocováními. – Poprvé sněžilo, ale sníh se rychle změnil ve vodu.
 • 13.11.1942 - Kreditní banka "Kreditanstalt er Deutschen in Böhmen" zakoupila hotel ANGLICKÝ DVŮR.
 • 14.11.1942 - 43.období potravinových lístků. a na místo margarinu je dáno trochu máslového omastku. Lístky na marmeládu a cukr platí do 7.3.1943. – Konají se pořady pro péči o německou lidovou hudbu. – Průzkum povolání pro rok 1942 - -1943 se koná v kursálu.
 • 16.11.1942 - Vyklizením kanceláří a novým zřízením obytných prostor a rozdělením do místností se podařilo získat 48 nových bytů v Mariánských Lázních .O to se zasadila především strana.
 • 19.11.1942 - V prvním patře domu PETERSBURG na Hitlerově třídě, čp.5, byla umístěna škola pro matky z NSF (NS-Frauenschaft), kde o d 20.10. po vedením vedoucí okresního oddělení Schafferové běží učební kursy. Trvají 20 hodin a nejprve se jich účastní 30 servírek. - Pěvecký a hudební spolek 1939 Marienbad udělal dostaveníčko svému dlouholetému členovi mistru pekařskému Franz Winterlingovi k jeho zlaté svatbě (bydlí v domě WINTERLIND, Henleinstrasse čp.34. // Skončila ruská obrana v bitvě u Stalingradu. 19.11.1942 zahájen protiútok Rudé armády u Stalingradu. //
 • 21.11.1942 - V uplynulém týdnu se střídalo počasí tání se srážkami, teploty kol 00C – Říšské shromáždění KWHW (Kriegswinterhilfswerk) 1942-1943. Sbírky SA,SS,NSK,NS-Fliegerskorps – 12 dřevěných odznáčků – vzory německých selských dvorů. – Také se ovšem konala domovní sbírka s listinami a podpisy. Mariánskolázeňská Kunstgemeinde (Umělecká obec), společné zařízení starosty a společnosti NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude uspořádá v zimě 1942-1943 v kursálu pět velkých pořadů.
 • 23.11.1942 - Vojsko znovu opustilo dům HEILBRONN. – Teploty 0 až -10C, málo sněhu, ale ledovka.
 • 30.11.1942 - V Hotelové škole jsou přeškolováni válkou těžce poškození. Od 8.9. se účastní kursu 26 válečných účastníků a kurs trvá 8 měsíců. Číšníci jsou přeškolováni na obchodníky. V letech 1940 a 1941 byl každý válkou těžce poškozený přeškolován.
 • 2.12.1942 - Silné sněžení, tak že musel vyjet sněžný pluh, teplota 0 až -20C. Cesty v parcích už jen na vlastní nebezpečí. Hromady písku jsou na určených místech připraveny, ale majitelé domů nebo jimi pověření je musí převézt k chodníkům. Kolem kandelábrů jsou svítícími barvami zakresleny široké pásy, aby při zatemnění se zabránilo vybočení z chodníků.
 • 3.12.1942 - Opět sbírka na jídlo z jednoho hrnce prováděná pobočkou NSV. // Italský fyzik Fermi uvedl 2. 12 1942 - v Chicagu do chodu první atomový reaktor.//
 • 5.12.1942 - Ráno již -70C, večer však +20C s deštěm a ledovkou, od té doby pršení.
 • 11.12.1942 - Počasí s táním, nočními mrazy a mlhami trvá. 44.období potravinových lístků od 14.12. do 10.1.1943 při nezměněných přídělech. Na Vánoce jsou vydány hnědé zvláštní potravinové lístky. Spotřebitelé a nezemědělští samozásobitelé nad 18 let dostanou 500 g pšeničné mouky, 200 g masa, 125 g másla, 62,5 g sýra, 250 g cukru, 125 g luštěnin, 125 g cukrářského zboží, 50 g kávových zrn, 1/2 lahve, tj. 0,35 litru kořalky. Pro jiné spotřebitelské skupiny jsou určeny zvláštní ústřižky. Dlouho, noční, těžce a nejtíže pracující dostanou po jedné lahvi vína. - V Domě strany byly 10.12. předány hračky, které byly zhotoveny NS-Ženským spolkem, mládežnickou skupinou BDM a HJ. Převzal je okresní velitel NSV Hans WACH.
 • 14.12.1942 - Teplota kolem 00C. Na mnoha bramborech černé skvrny, které oznamují hnilobu. Příčina není vysvětlena.
 • 16.12.1942 - Pro jednotlivé lazarety se koná vánoční slavnost v kursálu. Vojáci obdrží jako vánoční dar něco k jídlu. – Vydány nové kuřácké lístky.
 • 19.12.1942 - 4. říšská uliční sbírka, při níž se prodávají malé dřevěné figurky a hračky. Sbírku provádí Hitlerjugend. Znovu se konají domovní sbírky s listinami a podpisy. Sběratele z HJ doprovázejí tentokrát členové strany, obvykle úředníci NSDAP, aby mohlo být docíleno lepších výsledků. Večer se v hostincích shromažďují členové strany a příslušníci mnoha článků strany. – Sníh téměř zmizel. - Prodej hraček, které vyhotovila HJ se koná v kursálu.
 • 22.12.1942 - O Vánocích bude příděl kaprů pro obyvatele starší 18 let celkem 15 dkg. Dům WARTBURG se stává lazaretem.
 • 24.12.1942 - Málo sněhu. Teplota kol 00C. Vánoční provoz není nijak silný. Odpolední koncerty lázeňské kapely se konají znovu v neděli v kursálu. O Vánocích se objeví něco vína v hostincích, ale jinak jen pivo. V lazaretech se konají různé nadílky. – Množství uhlí pro domácnosti bylo sníženo o 10 % v důsledku mírného počasí. – Podle sdělení zemské rady bylo v roce 1942 vydáno 104 237 uhličitých koupelí proti 103 786 koupelím v roce 1941. Také slatinných lázní bylo více: počet stoupl z 64 324 na 69 448 koupelí. – Jako novinka jsou zavedeny lázeňské koncerty na PANORAMĚ. Lázeňský orchestr má 37 mužů a hrává od 15.4. do 31.10. Při velkých koncertech se km koná výměna hráčů s jinými sousedními lázněmi.
 • 25.12.1942 - V domě APOLLO byla zřízena vojenská lékárna, která bývala dříve v hotelu FÜRSTENHOF.
 • 31.12.1942 - V kursálu se koná Silvestrovská slavnost vojáků jednoho lazaretu.

Farní kronika Mariánských Lázní v roce 1942

Podle farní kroniky byla v zimě 1941/42 velmi tuhá zima, podobná té v roce 1929. Mrazy se blížily až k -300C. Sníh napadl koncem října a zůstal ležet do počátku dubna. Sněhové masy se navršily po obou stran silnic jako sněhové zdi. Zimní prázdniny trvaly ještě v únoru a to narušilo také vyučování náboženství.

Na masopustní úterý (17.3.1942) měl pohřeb knihkupec Theodor HANIKA, který rozšířil mnoho katolických knih mezi lid v celých západních Čechách. Při pohřbu se nachladil kaplan Raymund KLOFAT a dostal "dacialis pare-se" – ochrnutí nervu na pravé straně obličeje, což trvalo tři měsíce.

LAZARETY byly rozšířeny o lazaret III., kam byly zařazeny domy LAXENBURG, DĚKANSATVÍ, ZLATÁ KOULE, SLUNCE, SPLENDID, MIRAMARE, VILA HAHN, NEAPOL, GÖDÖLLÖ; KONTINENTAL (Slovanský dům) a část nemocnice. Sem bylo umístěno postupně 3000 raněných. Jako písařky sem byly přemístěny cisterciánky z Waldsassen. Kromě toho vypomáhají nadále sestry z  Notre Dame, pokud mohou být uvolněny. Jako vojenští sanitáři jsou zde duchovní Ferdinand Strube z Porýní, jinak však činný v Bavorsku, vysvěcený 1941, dále Bruno Fries z diecéze Würzburg, vysvěcený 1941. Ten pomáhal i v kostele s kázáním, sloužením mší stejně jako páter Maurus Luitz, člen cisterciáckého řádu ze Seligparten (mezi Norimberkem a Regensburkem), narozený v Porýní. Ze zraněných duchovních zde byl Schmidmayer z Miesbachu, Josef Havermann z Westfálska, teologové Wulfert z Olfen, Winkel, studující v Münsteru, Eddingshausen z Frankfurtu n.M. U letců je Gessler ze Sigmarinen, studující ve Freibergu, a klerik Scholz, novic. Zranění jsou z poloviny katolíci, navštěvují nedělní mše a dávají tím příklad zdejším věřícím svým chováním a přijímáním svátosti oltářní.

SNESENÍ ZVONŮ bylo provedeno za technické pomoci 21. března a sneseny dva střední zvony, 23. března velký zvon. Přiložena fotografie. I.zvon, tónu "a", ulil Otakar Winter, Broumov 1927, II.zvon "cis" ulil J.d.Valta, Cheb, z roku 1849, z doby stavby kostela. Ani tento zvon nebyl ponechán, zůstal pouze IV. zvon "gis" – ten nejmenší. //Zdá se, že se už nepočítá s vyzváněním zvonů při vítězstvích německých armád, jak bylo v minulosti obvyklé! //

CÍRKEVNÍ TÝDEN byl držen od květné neděle do Velikonoc místo postního "Triduums", a to provinčním doktorem Augustem Reimannem z Karlových Varů. Silně navštíveny byly večerní pobožnosti od 1/2 7 hod. a tři kázání na Velký Pátek a velikonoční kázání. Zpověď svatou vykonalo ten týden 700 osob a podáno 1000 svátostí. Velmi dobrá byla návštěvnost na akcích postního týdne, na vzkříšení, na slavnostních bohoslužbách a na procesí, které se opět konalo v kostele.

ÚMRTÍ 19.dubna zemřel Andreas Hoffmann, podúředník v.v., 81 let, který prováděl v kostele se zvoněním sbírky s neúnavnou trpělivostí. Týž den zemřel i jeho následovník Eduard Heid, který čas od času zastupoval kostelníka. - Z důvodů neurovnaných školních poměrů se letos nekonalo První svaté přijímání. - Katolický armádní polní biskup z Berlína určil dekretem z 27.3.1942 kaplana Raymunda Klofáta místním farářem pro obec Mariánské Lázně – Úšovice jako vedlejší povolání.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI byly konány v květnu denně s kázáním, které prováděl P.KLOFAT. Z příkazu generál-ního vikáře se zabýval výslovně a velmi podrobně vírou. Že tato kázání měla velký ohlas, dokazuje dobrá náv-štěvnost ke konci akce. Denně bylo přítomno kol 200-300 posluchačů, což v posledních letech nebývalo. Na po-slední májové pobožnosti bylo 600 posluchačů. 14.5. (Kristovo Nanebevzetí) byla četně navštívena večerní mše.

PAPEŽSKÝ SVÁTEK byl další neděli 17.5. a mše byla s kázáním ke stříbrnému jubileu papeže Pia XII. Svátek Božího Těla byl pracovní den a mše byla ve 1/4 8 hod. večer. Procesí k tomuto svátku se konalo až následující neděli a bylo zase jen uvnitř kostela, ovšem při silné účasti.

BIŘMOVÁNÍ byla v květnu a v červnu ve vikariátech Planá a Teplá světícím biskupem Dr. Johannem Reinigerem. V Mariánských Lázních má být biřmování příštím rokem.

ÚMRTÍ 17. května 1942 zemřel Dr. Anton Gebert, přednosta dómu v Praze. Pocházel z tohoto kraje - narodil se ve Svatém Kříži u Plané 10.4.1884.

BRANNÁ MOC Přijel nový duchovní wehrmachtu jako sanitní voják dr. Benedikt Stausberg z řádu cisterciáků. K ministrování byli určeni dva vojáci ke mši o 1/2 9 hod. – Michálek z Horního Slezska, Igler z Východní Marky. - Provedena vizitace "Vidi in visitatione 24.6.1942 nadřízeného duchovního. - V lazaretech byl dále Johann Sticker, nar. 1922 v Bochumi, novic misie Svaté Rodiny. V červnu a v červenci byl domě Fürstenhof (Bohemia). – Světský duchovní Michael Kell z diecése München byl tu od srpna do října. Ztratil dolní část pravé paže a mši řídil levou rukou. - Od listopadu 1942 byly rozšířeny vojenské lazarety o lazaret V., v němž jsou domy NEAPOL, MINERVA, BALMORAL-OSBORNE a LAXENBERG s  části nemocnice. Celkem spadá pod vojenské rezervní lazarety 25 zdejších lázeňských domů, členěných do pěti skupin:

 

I. lazaret: KLINGER, WARTBURG, CARLTON

II. lazaret: BRISTOL, IMPERIAL, FLORA, ZLATÁ KOULE, DITRICH ECKARDSHAUS, PALLADIO, DĚKANSTVÍ, (připsáno: od roku 1944 též dům REITENBERGER).

III. lazaret: SPLENDID, FÜRSTENHOF; MIRAMARE; HAHN, (připsáno: od června 1944 ESPLANADE A GÖDÖLLÖ)

IV. lazaret: HALBMAYR, Hotel WAGNER, WALHALLA, REGINA

V. lazaret: BALMORAL-OSBORNE, LAXENBURG, NEAPOL, MINERVA (připsáno: později nemocnice).

Duchovní v lazaretech: I. – katecheta Gerthard Träger, II. – děkan A.Pöller, III. – kaplan Viktor Krüttner, IV. a V. – kaplan Raymund Klofat, který je zároveň i místním farářem.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ - tak jako vloni musely děti předložit přihlašovací lístek na náboženství. Počet přihlášek opět klesal, přestože velké plakáty na dveřích kostela uváděly, že v roce 1943 bude provedeno biřmování. Na chlapecké obecné škole bylo jen jedno oddělení náboženství se 70 dětmi, na dívčí obecné škole 1 oddělení s 60 dítkami, na hlavní (měšťanské) škole chlapecké bylo oddělení se 42 dětmi, na hlavní dívčí škole jsou dvě oddělení náboženství s 79 děvčaty. Dohromady jde o pět oddělení s 281 dětmi. Každé oddělení je vyučováno 2 hodiny týdně. Přestože se dodatečně ještě přihlásilo 50 dětí, oddělení nemohla být měněna, a tak musela mít jen 1 hodinu týdně, a to zpravidla v poledních nebo odpoledních hodinách. Kaplan Krüttner vyučuje též 2 hodiny týdně v Rájově, kam dochází. Výuka náboženství začala až koncem října. – Minulý rok chodilo na náboženství 401 dětí z celku 795 katolických dětí, letos je to 281 dětí ze 700 katolických dětí.

SLAVNÝ HOST přijel 21.8.1942. Byl to bulharský král FERDINAND. V děkanském kostele si objednal bohoslužbu, které se také zúčastnil. Má 81 roků.

DUŠIČKY A VÁNOCE: Dušičky byly opět bez procesí a na Všechny svaté byla jen vojenská mše v 10 hod., ale byla slabě navštívena, protože nebyli všichni vyrozuměni. Vánoce proběhly tak, že na Štědrý den byla v 16 hod. pobožnost u jesliček místo očekávané mše. Byla velmi dobře navštívena stejně jako později pobožnost na Silvestra. Pokaždé bylo 800-900 návštěvníků.

VARHANNÍ SLUŽBA. Ředitel kúru Krauschner je stále ještě u wehrmachtu, nejprve v Pasově, pak v okrese Stříbro u zemské střelecké kompanie u přihlašovacího úřadu a dosud nebylo vyřízeno požadované přeložení ke stejnému úřadu v Mariánských Lázních. V mezidobí vypomáhaly v této službě sestry z Notre Dame, a to zprvu Consuela Bretl, od adventu sestra Bonifacia Kahl, o nedělích v 9 hod. hrávala slečna Marie Zicklerová. Několikrát hráli na varhany i vojáci z lazaretů, kteří jsou povoláním varhaníci. O druhém vánočním svátku byl tu na dovolené ředitel Krauschner a po dlouhé době vedl opět latinské bohoslužby.

VYSTUPOVÁNÍ Z CÍRKVE poněkud polevilo. V tomto roce bylo odhlášeno z farní obce 73 jako "gottgläubig"a 5 věřících přestoupilo k církvi evangelické. Podle výsledků sčítání lidu z 17.května 1939 bylo:

 

 

O b e c Katolíků Evangelíků Nevěřících Jiných Celkem
Mariánské Lázně 7242 359 83 22 7706
Úšovice - část 120 6 1 2 129
Závišín – část 8   8
Zádub – část 10 10
Rájov – část 4 4
Valy – část 8 8
Vlkovice - část 6 6

CELKEM

 

 

365 84 24 7871

 

Od roku 1939 do konce roku 1942 se mnoho změnilo. Katolíků by mělo být kol 7200, z toho 600 narukovaných, evangelíků 380, bez vyznání 300 ("gottgläubig"), z toho nejméně 40 nepokřtěných dětí, jiných vyznání 20 – celkem 7900 duší. Počty z Rájova tvoří lidé na Nimrodu, ze Zádubu lidé na Krakonoši, ze Závišína lidé na Kamzíku a pod.

V roce 1930 se udávalo po sčítání lidu 6625 katolíků a 730 osob jiného vyznání. Z jinověrců bylo 408 Židů, 182 evangelíků, 40 československé církve, 17 ostatních církví a 83 osob bez vyznání. Národnostně pak bylo 6340 Němců, 408 německých Židů, 520 Čechů a 87 cizinců. Nyní jsou všichni Němci; je tu jen několik příslušníků protektorátu Čechy a Morava.

VÝVĚSNÍ TABULE byly pořízeny v roce 1942: tři jsou u vchodu do kostela a dobře se osvědčily. O písemnosti se staral ředitel Rücker od roku 1935 a v kostele u vchodu směrem k Belvedere byly vystaveny a těšily se velkému zájmu. V roce 1940 však musely být odstraněny.

Zkratky v Lerchlově válečné kronice:

 • SS = Schutz-Staffeln ( = ochranné oddíly) - úkolem přísně vybíraných členů bylo "chránit Vůdce a zajišťovat nacionálně socialistickou Říši zevnitř"; stejnokroje byly černé s označením SS nebo s umrlčí hlavou. Lomené SS byly převzaty z runového písma, kde S=Sig (čti zik),
 • SA = Sturm-Abteilungen (= úderné oddíly) byly nejstarší složky strany NSDAP; šlo o dobrovolné politické vojsko s hnědou uniformou a s hnědou čapkou a s vysokými botami
 • Pg = Parteigenosse (= stranický soudruh), Pgn = Parteigenossin (=stranická soudružka) - tak se navzájem oslovovali členové strany NSDAP
 • Vg = Volksgenosse či Stammgenosse ( = soukmenovec, člen německého národa)
 • Vgn = Volksgenossin či Stammgenossin (= soukmenovkyně, členka německého národa)
 • NSDAP = Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei (= Národně socialistická německá dělnická strana). Dělila se do žup (Gau=župa, Gauleiter= župní velitel), župy se dělily do krajů (Kreis=kraj, Kreisleiter =krajský velitel), kraje se dělily podle obcí (Ortsgruppen=místní skupiny, Ortsgruppenleiter = velitel místní skupi-ny NSDAP), ty se dělily na buňky (Zellen,vedoucí Zellenleiter) a nejníže byly skupinky či bloky (Block, vedoucí Blockleiter)
 • WHW = Winter-Hilfe-Werk ( = Dílo zimní pomoci) čili WH = Winterhilfe ( = Zimní pomoc), též KWHW
 • HJ = Hitlerjugend (= Hitlerova mládež) - nad 14 let
 • RAD = Reichsarbeitsdienst (= Říšská pracovní služba), organizace pro mládež
 • DRK = Deutsches Rotes Kreuz (= Německý Červený kříž)
 • DJ = Deutsches Jungvolk (= Německý dorost), organizace pod HJ pro chlapce od 10 do 14 let s vlastní uniformou, stejnými pravidly jako v HJ, kde bylo organizováno 95 % i více chlapců
 • BDM = Bund der deutschen Mädchen ( = Svaz německých dívek)
 • DAF = Deutsche Arbeitsfront (= Německá pracovní fronta), vytvořená při NSDAP jako svaz "s cílem zajišťování sociální míru ve společnosti". Byl to svaz zaměstnavatelů-podnikatelů a dělníků a zaměstnanců dohromady.
 • NS-KdF = Gemeinschaft Kraft durch Freude (=Národně socialistická organizace "Síla z radosti"), založená při NSDAP jako podřízená organizace; za protektorátu se překládalo jako "Radost k síle" a obdobná česká protektorátní organizace se nazývala "Radost ze života".
 • NSF = Nationalsozialistische Frauenschaft (= Národně socialistický ženský spolek), organizace při NSDAP
 • NSV = Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (= Národně socialistická lidová péče, resp. sociální péče), založená při NSDAP a straně podřízená jako všechny organizace
 • NSLB = Nationalsozialisticher Lehrerbund (= Národně socialistický učitelský svaz), organizace NSDAP s členstvem od pěstounek v jeslích, učitelek mateřských školek, přes učitelstvo a profesorstvo až po profesory vysokých škol
 • NSFK = Nationalsozialistische Fliegerkorps (= spolek Národně socialistický letecký sbor), založena 1933 jako organizace NSDAP pro letecký sport na místo zakázaného Německého svazu leteckého sportu
 • NSRKB = National Sozialistische Reichskriegerbund (= Národně socialistický svaz říšských válečníků), organizace při NSDAP
 • NSKOV = Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung (= Národně socialistický spolek péče o válečné oběti), organizace při NSDAP pro válkou poškozené vdovy po padlých, sirotky, rodiče po padlých dětech.
 • WGB = Wirtschaftsgruppe Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe (= hospodářská skupina hostinců a ubytovacích živností)