Mariánskolázeňská farní kronika v roce 1938

V letech 1938-1941 vycházely místní noviny Marienbader Zeitung, ale v ročnících 1939 až 1941 stále více převažují celoněmecké zprávy a lokálních informací je proti minulým ročníkům neporovnatelně málo. Přesto zůstávají noviny Marienbader Zeitung základním pramenem své doby a cenným doplňujícím pramenem jsou záznamy farní kroniky Mariánských Lázní z osudového roku 1938, kdy bylo odtrženo pohraničí ČSR od Československa, kde čteme:

Týden mládeže V domě NOTRE DAME byl uspořádán od 9. do 16.1.1938 církevní kurs pro katolické dívky pod vedením P.Josefa WACLAWA, rektora redemptoristické koleje v  Karlových Varech. V sobotu byl kurs zakončen v 8 hod. v děkanském kostele bohoslužbou s příjímáním svátosti.

Májové pobožnosti. Řízení májových pobožností převzal roku 1938 Heinrich BRYNYCH z kláštera Teplá a každý večer míval kázání. Návštěvy věřících byly velmi četné. Z popudu eucharistického světového kongresu v Budapešti bylo 27.–29.5.1938 uspořádáno triduum, zakončené procesím a slavnostním požehná-ním. K úspěšnému průběhu májových pobož-ností významně přispěl Ceciliánský spolek.

Chlapecký pěvecký spolek. Na svatodušní pondělí provedl tento spolek v 10 hod. v plné šíři Schubertovu Německou mši.

Vysoká návštěva. V sobotu 25.6.1938 přijel z Bonnu do Mariánských Lázní nově zvolený generál premonstrátského řádu Dr. Hubert NOOTS a navštívil zde převora dr. Gilberta HELMERA, který tu pobýval na léčení.

Velké sněmování katolických žen. 10. a 11. září 1938 se zde konalo u příležitosti 30. jubilea vzniku říšského spolku katolických žen v Československu slavnostní sněmování. Byly tu zástupkyně ze 82 místních organizací a kursál byl plně obsazen. Předsedkyní při jednání v kursále byla paní hraběnka Marie WAL-STEINOVÁ z Hirschbergu. Církevní úkony prováděl převor Josef GRÜNER z Prahy, generální patron Svazu žen a náboženské školení vedl Alois MEYER S.J. z Prahy.

Slavnostní církevní díkůvzdání. V neděli 9.října 1938 se konala slavnostní bohoslužba u příležitosti mírového začlenění sudetského území do Velkoněmecké říše, silně navštívená. Mezi přítomnými byli velící generál svobodný pán von WEICHS, jeho adjutant generálporučík ECKERT. Slavnostní mši a asistenci provedl Johann RADLER, katolický armádní farář u štábu 2.divize. Slavnostní kázání měl kaplan Raimund KLOFAT. Příchod německých trupů do Mariánských Lázní se konal v pondělí 3.října 1938 za velkého nadšení obyvatelstvo. Viz novinové zprávy.

Školní bohoslužby.Na místo českých bohoslužeb se nyní budou konat o nedělích a svátcích školní bohoslužby v 9:00 hod. s krátkou řečí k dětem. První dvě lavice zůstávají rezervovány školním dětem.

Děkan KAREL BOCK. Děkan BOCK v Ostrově nad Ohří byl stanoven dekretem z 30.11.1938 arcibiskupským komisařem pražské diecéze v Sudetech.

Zastavení činnosti spolků.Na základě nařízení zastupujícího komisaře HOFMANNA v Liberci byla zastavena okamžitě činnost všech spolků, tedy i katolických. Nekonají se žádné schůze ani shromáždění ani výroční schůze. Katolický spolek žen musel odeslat své jmění do Liberce.