Reitenbergerův pomník

Pomník Karla Kašpara Reitenbergera na kolonádě u Zpívající fontány byl odhalen na tehdejší promenádě, zastíněné kaštany a kanadskými topoly. Byl postaven u příležitosti 100 let od opatova narození. Karel Kašpar Reitenberger (1779-1860) je označován jako zakladatel Mariánských Lázní. Na bohatě zdobeném a členěném podstavci z rudého švédského mramoru stojí bronzová socha K. K. Reitenbergera v nadživotní velikosti. Autorem pomníku byl Prof. Karl Kundman z Vídně, do bronzu byl ulit Karlem Turbarinem. Podstavec je dílem bavorského sochaře Erharda Ackermanna z Weissenstadtu (Bavorsko). Latinský nápis na podstavci z červeného švédského mramoru hlásá jeho zásluhy o založení a rozkvět lázní:

I. tabule: "Carolus Casparus Reitenberger, abbas Teplensis nat. 29.decemb.1779 Neofori in Bohemia, mort. 21.Mart.1860 Viltini in Tyroli." (Karel Reitenberger, opat tepelský, narozen 29.prosince 1779 v Úterý v Čechách, zemřel 21.března 1860 ve Viltenu v Tyrolích.)

II. tabule: "Usum fontium. quorum virtutem mature cognoverat. aegrotis pervium fecit ideoque jure urbis fundator dici meruit." (Prameny, jejichž léčivost včas poznal, zpřístupnil nemocným a zaslouží proto právem, aby byl pokládán za ZAKLADATELE MĚSTA. - Er machte die Benutzung der Quellen, deren Heilkraft er frühzeitig erkannte, den Leidenden zugänglich und verdient daher mit Recht, als GRÜNDER DER STADT gefeiert werden.)

III.tabule: "Margine conclusit fontes.hucuaque vagantes. mirandum nymphae prosilientis. opus, balnea non tardat vigilans construere praesul. ut vires validis exhilarentur aquis. si possent monumenta mori, tamen haud morietur, dum vivent cives nomen honosque viri." (Nechal spoutat vody dosud volně tryskající umělými nádržemi a chránit půvabnými pavilony. Tento pečlivý zakladatel nemeškal neúnavně budovat lázně a tak léčivou vodou oživovat síly člověka. Jestliže mohou pomníky zanikat, přesto sotva zaniknou, dokud žijí občané, jméno, sláva a ctnosti. - Er ließ die seither dem Boden wild entströmenden Quellen kunstgerecht fassen und durch zierliche Tempel schützen Bäder wurden eingerichtet und so vielen Leidenden Heilung, Linderung und Stärkung geboten. Selbst wenn diese Standbilder verfallen könnten, dieses kaum verfällt, bis die Bürger, Name, Ruhm und Tugend leben.)

IV.tabule: "Grata posteritas posuit monumentum anno saeculari 1879." (Vděčné potomstvo zřizuje tento monument po století v roce 1879. - Die dankbare Nachwelt errichtete ihm dieses Standbild hundert Jahre nach seinen Geburt 1879.)

V říjnu 1906 byly ostatky opata Reitenberger, který žil 1827-1860 v exilu, znovu převezeny do vlasti a nakonec slavnostně uloženy - po trase přes Mariánské Lázně - do hrobky opatů. Kundmannův pomník šťastně přežil totální sběr kovů v druhé světové válce, ničení německých pomníků v roce 1945 i likvidaci církevních památek v období socialismu (1948-1989), snad jen díky textům v latině.