Tiskové zpravodajství lázeňské komise v Mariánských Lázních

Lázeňské komisi v Mariánských Lázních se kladl hned po roce 1945 velký význam. V listopadu 1946 byl přijat nový statut o lázeňské komisi, která měla propříště 19 členů (!), z toho 6 zástupců MNV Mariánské Lázně, 2 zástupci ONV Mariánské Lázně, 4 zástupci ředitelství Státních lázní, 2 zástupci Hospodářské skupiny hostinských živností, 1 zástupce Hospodářské skupiny maloobchodu, 1 zástupce Ústředního svazu řemesel, 1 zástupce Ústřední rady odborů, 1 zástupce spolku mariánskolázeňských lékařů, 1 zástupce obchodní komory. Členy komise byli pp. Bohumil Kuželovský, Křivohlavý, Huták, Uhlíř, Řezníček a Mareš, Zima, doktor František Skácelík, Benýšek, Lžičař, Rodák, Vlk, Hokeš, Míšek Svatopluk Pospíšil, Steiner, František Pospíšil. Spolek lékařů prozatím zastupoval doktor Svoboda, protože zástupce lékařů dosud nebyl oznámen. Obchodní komora také dosud nikoho nejmenovala. Schůzí lázeňské komise se účastní přednosta úřadu MNV, ředitel Pochman; jako experti pp.Rücker, Kraus a Smíšek a z úřední povinnosti lázeňský komisař Šinka. Komise volila sedmičlenné představenstvo a to zvolilo předsedu a místopředsedu. Komise byla jmenována na dobu jednoho roku, tj. do 1.listopadu 1947.

V roce 1946 se uvádějí početné úkoly lázeňské komise, která hospodaří v rámci schváleného rozpočtu:


1. řídit místní lázeňskou administrativu
2. vybavovat korespondenci a styk s hosty
3. vybudovat síť zastoupení a udržovat s nimi styk
4. jednat s národním pojištěním
5. připravovat a vypisovat lázeňské paušály
6. vydržovat lázeňský orchestr
7. vydržovat Městské divadlo
8. vydržovat informační kancelář
9. starat se o úpravu parků a parkových cest
10. udržovat a značkovat cesty
11. vést evidenci volných pokojů
12. pořádat výpravy do Mariánských Lázní
13. vydávat listinu lázeňských hostů (kurlisty)
14. vést lázeňské statistiky
15. pořádat podniky společenské, kulturní a sportovní, sjezdy a konference
16. případně spolupracovat na sjezdech a konferencích
17. navrhovat kontroly lázeňských podniků (po stránce hygieny a služeb)
18. vyvíjet iniciativu ve zdokonalování služeb v městě
19. účastnit se výstavby lázní
20. spolupracovat na výchově obyvatelstva
21. vybírat lázeňskou taxu
22. udržovat tiskovou službu

Poslední bod 22. vyřešila lázeňská komise tak, že v roce 1947 začala vydávat informace pro novináře, aby si mohli vybrat zprávy pro své noviny. Šlo o občasník TISKOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ, který se nám bohužel nepodařilo blíže dokumentovat ani získat všechna čísla, která byla vydána. První číslo TISKOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ vyšlo v únoru 1947 a napsal je Miloš HONSA, propagační referent. Není vyloučeno, že vycházelo jen v roce 1947 a že vyšlo jen několik čísel. K dispozici máme pouze číslo 1 z února 1947 a exemplář - bez uvedení pořadového čísla - z dubna 1947 (pravděpodobně čís. 2.).


TISKOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ - únor 1947

Na cestu do redakcí

Přátelé redaktoři! Plánování lázeňské sezóny v Mariánských Lázních je radostným úkolem všech tvůrčích pracovníků. O těchto úkolech, práci a jejích naplnění chce TISKOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ lázeňské komise informovat Vaším prostřednictvím širší veřejnost a přeje si, aby tyto zprávy pronikly i do zahraničích listů. Vaší pomocí, tj. že budete uveřejňováním zpráv z TISKOVÉHO ZPRAVODAJSTVÍ v našich denních listech propagovat kouzelné prostředí Mariánských Lázní, povšimne si i cizina, kam naše listy pravidelně docházejí. Chceme z Mariánských Lázní vybudovat poctivou prací světové lázně, které budou perlou Československa, které - třebaže se otřáslo v základech - zůstalo silné a práce chtivé.

Nepochybujeme o Vaší snaze pomoci nám v propagaci našeho města, pomoci vybudovat republice lázně, které by svou pověstí a krásou předčily daleko lázně jiných zemí.

Miloš HONSA, propagační referent

Večery hudby a slova v Mariánských Lázních

Péčí profesora RNDr. GOTTHARDA konají se pravidelně jednou za měsíc v sále Městské hudební školy VEČERY HUDBY A SLOVA. Vysoce umělecký program těchto večerů vztahuje se pravidelně k dílu jednoho skladatele nebo k dílu určitého národa, o jehož životě a práci slovem básnickým informuje profesor GOTTHARD početné obyvatelstvo. Večery, které jsou intimním dostaveníčkem milovníků komorní hudby a uměleckých projevů recitačních slibují do budoucna bohatou kulturní náplň lázeňského života. -mh-

O městském divadle vMariánských Lázních

K poplašným zprávám o zastavení provozu v Městském divadle oznamuje lázeňská komise, že uzavřela divadlo z úsporných důvodů a pro nedostatek koksu. V zimní období se proto bude hrát v divadelním sále školy JIH, kde jest zařízení dálkové topení a režijní náklady daleko menší. Mariánské Lázně nezůstanou v zimě bez divadla! -mh-

Prostořeké divadlo maňásků v Mariánských Lázních

zastavilo na krátký čas svoji činnost, ježto uhelná kalamita nedovoluje, aby místnosti divadélka mohly být vytápěny. Úspěšné představení pro dospělé s názvem "Haló Mariánky!" bude na žádost obecenstva několikráte opakováno a datum zahájení bude včas oznámeno. -mh-

Týden československé módy v Mariánských Lázních

Na dny 5. až 13.července 1947 připravuje lázeňská komise spolu s Ústředním svazem českého řemesla oficiální celostátní "Týden československé módy" v Mariánských Lázních, kde budou předvedeny československé modely. Přípravný výbor, složený z odborníků, pracuje pilně na přípravách a může se očekávat, že "Týden československé módy" bude událostí mezinárodního významu, ježto již dnes projevuje cizina, zvláště pak Anglie, obrovský zájem. -mh-

Sokolské zpravodajství z Mariánských Lázní

V neděli 26.ledna 1947 konala se za účasti velkého počtu členstva valná hromada Tělocvičné jednoty SOKOL. Po zprávách funkcionářů, které byly přehledem bohaté a činorodé práce, vzalo členstvo s politováním na vědomí odstoupení výborného pracovníka a dlouholetého starosty Sokola již z doby před okupací, bratra inženýra PROCHÁZKY. Nový výbor, zvolený jednomyslně, má v čele nadšeného sokolského pracovníka bratra inženýra NOVOTNÉHO. Bratr inženýr PROCHÁZKA byl jednomyslně jmenován valnou hromadou čestným členem mariánskolázeňské jednoty. Náčelníkem byl opět zvolen bratr OLIČ, náčelnicí sestra NĚMCOVÁ, vzdělavatelem bratr profesor STRNAD.

IDEOVÁ ŠKOLA nově se přihlásivších členů se koná 19. a 25.února 1947 ve škole JIH. - POMAHATELSKÁ ŠKOLA pro výcvik cvičitelů cvičitelek bude zahájena v nejbližších dnech. Zúčastní se jí cvičitelé a cvičitelky z okolních jednot, pro něž je uspořádána. - Mariánské Lázně byly ustanoveny jako sídlo okrsku nově se utvořivší západočeské sokolské župy se sídlem v Karlových Varech. - V sobotu 15.února 1947 konal se ve dvoranách velkokavárny BELLEVUE první maškarní ples mariánskolázeňské sokolské jednoty za hojné účasti členstva a příznivců. - Letošní zima pomohla nám připravit na každou neděli lyžařské výlety, jichž se členstvo v plném počtu zúčastňuje. -

Jednota připravuje v nejbližších dnech sáňkařské závody. - Počínaje měsícem března 1947 zavádí bratr vzdělavatel profesor STRNAD pravidelné měsíční schůze pro veškeré členstvo. Schůze nebudou omezovány na spolkové zprávy, ale budou rozšířeny o debaty a přednášky ze všech oborů lidské vědy a techniky a zakončovány nácvikem písní. Budou to přátelské seznamovací večírky sokolské rodiny v Mariánských Lázních. -mh-

Kurs pro vedoucí hostinských a ubytovacích podniků v Mariánských Lázních

Péčí ústavu pro zvelebování živností Obchodní a živnostenské komory v Chebu v součinnosti s Hospodářskou skupinou hostinských živností v Mariánských Lázních bude uskutečněn ve dnech 24.února až 8.března 1947 kurs pro vedoucí hostinských a ubytovacích podniků, na kterém budou přednášeny discipliny, týkající se speciálně lázeňství, cizineckého ruchu, lázeňského hotelnictví a pod. Přednášejí odborníci z Chebu, z Mariánských Lázní a z Prahy. Kursovné činí Kč 80,-, přihlášky přijímá Hospodářská skupina hostinských živností v Mariánských Lázních. Účastníkům, kteří vykáží patřičnou návštěvu, bude po ukončení kursu vydání právoplatné vysvědčení. -mh-

Zpravodajové britského rozhlasu v Mariánských Lázních

V Mariánských Lázních byli po tři dny návštěvou pánové doktor FLEMMING van der Bijl, zpravodaj BBC pro ČSR a F.W.HAWKINS, šéf Reuterova zpravodajství pro ČSR. Jejich návštěva platila Mariánským Lázním a okolí, které si se zájmem prohlédli a zajímali se o jeho okolí. Zástupci MNV, ředitelství Státních lázní a zástupci lázeňské komise je informovali o přípravách na lázeňskou sezónu, o kterou oba pánové projevili velký zájem. -mh-

Stav sněhu v Mariánských Lázních

Podle úředního oznámení je stav sněhu v Mariánských Lázních 20 cm starého sněhu, 15 cm nového. Nového sněhu stále přibývá. -mh-

Skauting v Mariánských Lázních

Laskavostí MNV Mariánské Lázně byl junáckým oddílům zdarma pronajat dům NEHR, který bude na náklad MNV upraven na klubovny. Mariánskolázeňští junáci jsou vděčni MNV a usnesli se v jednotlivých oddílech věnovati městu 5000 pracovních (brigádních) hodin. - Do té doby, než bude možno junáckým oddílům konati v domě NEHR své pravidelné schůzky, konají se tyto schůzky v soukromých bytech vedoucích jednotlivých oddílů. Dům NEHR bude přejmenován na dům SVOJSÍKŮV. -- Dívčí oddíl JUNÁKA v Mariánských Lázních konal v sobotu 8.února 1947 v hotelu HANÁ odpoledne ve 3 hodiny veselou besídku s pestrým pořadem pro nejmenší. Děti přišly v pěkných maskách a bavily se opravdu výtečně. Besídka byla početně navštívena a zúčastnili se jí ve velkém počtu také rodiče dětí. -- Junácké oddíly chlapecké i dívčí připravují společně velkou junáckou akademii, která bude přehledem a ukázkou života v junáckých oddílech. -mh-

Výtvarné umění v Mariánských Lázních

Okresní rada osvětová (ORA) v Mariánských Lázních uspořádá v měsíci březnu 1947 v místnostech MARODU výstavu výtvarných umělců, žijících v Mariánských Lázních. Výstava bude obeslána díly pěti umělců. z a uchy většina děl má bezprostřední vztah k Mariánským Lázním. -mh-

Večer ruské komorní hudby v Mariánských Lázních

Ve středu 19.února 1947 koná se v sále Městské hudební školy v rámci pravidelných večerů hudby a slova - "Večer ruské komorní hudby". Účinkují pp. profesor BREJCHA a profesor MACHÁČEK, členové Městské hudební školy v Plzni. Průvodní slovo má profesor RNDr.GOTTHARD. Odpoledne v 5 hodin se koná tento koncert pro žactvo místních škol, večer v 8 hodin pro abonenty těchto koncertů. Zbylé lístky možno obdržeti u pokladny. -mh-

 

TISKOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ
duben 1947

Mariánskolázeňská atrakce

Vy, kteří znáte jen Křížový pramen, promenádu a zasklenou terasu Bellevue, pojďte se projít lázněmi. Ne těmi starými, které dnes žijí jen v klášterních zápisech, ale moderním městem, které tu vyrostlo, která má ve světě pověst miniaturní Paříže. A protože město světla nemá jen své Champs Elyseé a Eiffelovku, ale i Montparnas, budou mít a dříve měly Mariánské Lázně kromě velkých plesů a koncertů také svou pouť s houpačkami, kolotoči, tobogánem a Lochnesskou příšeru. Nemyslete si, že je to nějaká provinciální pouť - tady totiž prohoupal na "Americké vzduchoplavbě" a projezdil na kolotoči hezkých pár dolarů newyorský starosta populární Jimmy WALKER, když přijel na návštěvu do lázní. Dokonce tehdy navrhoval, aby si Mariánské Lázně zřídily stálý zábavný park s houpačkami pro hosty a byl ochoten do tohoto podniku i něco investovat. Městská rada to, bohužel, považovala jen za dobrý vtip tohoto veselého pana starosty a tak zůstala pouť jen krátkou atrakcí, vždy v polovině srpna.

Chicagský starosta Čermák byl v Mariánských Lázních

Jednou přijel do budovy Nových lázní. V přízemí této budovy se z mramorové haly vchází do tzv. salónních kabin. V jedné místnosti je oblékárna, ve druhé odpočívárna a teprve ve třetí vana s teplou minerálkou. Kabiny jsou vybaveny všemožným přepychem, ale přece jen se našel host, který uvedl ředitele lázní do rozpaků svým přáním. Byl to právě chicagský starosta ČERMÁK, který se znenadání zeptal: "A kde je psací stroj?".

Museli tedy rychle přinést Underwoodku z kanceláře a neúnavný starosta diktoval i ve vaně svým dvěma tajemníkům dopisy, a ti museli ještě v kabině stenogram přepisovat na stroji. A zde ve vaně došlo také k rozhovoru s novinářem. Jistě to byl ojedinělý interview, ale starosta ČERMÁK měl opravdu málo času i na dovolené.

Angličtí rotariáni návštěvou v Mariánských Lázních

V pondělí po sjezdu a 12.konferenci 66. distriktu Rotary International v ČSR přijeli také do Mariánských Lázní na návštěvu - rot.BIRCHALL, guvernér 9.distriktu v Londýně a profesor oxfordské university s rot.Harry GILBERTEM z Windsdoru. Oba pánové byli hosty Rotary Clubu v Mariánských Lázních. Po uvítání presidentem mariánskolázeňského klubu HRUŠKOU a s několika členy klubu strávili oba pánové v příjemném a přátelském rozhovoru delší chvíli v klubu a poté si prohlédli Mariánské Lázně, o kterých se vyslovili s nadšením. Líbí se jim Československo, líbí se jim jeho lid a mají radost z toho, že není pravdou, že v Československu existuje železná opona. Slíbili se vší určitostí jak návštěvu svých rodin, tak návštěvu 500 anglických rotariánů Mariánských Lázní. V odpoledních hodinách po opravdu srdečném rozloučení odjeli na návštěvu Rotary Clubu v Karlových Varech, doprovázeni rot.ředitelem M.Honsou.

Studentské Majáles v Mariánských Lázních

Rodičovské sdružení v Mariánských Lázních pořádá spolu s profesorským sborem československého státního reálného gymnasia a se žákovskou samosprávou tradiční studentské slavnosti Majáles. Budou pořádány ve větším měřítku a započnou 16.května 1947 v Městském divadle. Výtěžku má být použito k dobročinným účelům.

Sjezd pokladenských lékařů v Mariánských Lázních

Ve dnech 13. a 14.května 1947 se sjedou do Mariánských Lázní pokladenští lékaři sociálního pojištění. Sjezd bude věnován práci a poradám o sociálních otázkách po stránce lékařské. Po dvoudenní konferenci prohlédnou si lékaři podrobně zařízení státních lázní a vřídel. Mariánské Lázně budou letos z velké části sloužit velkému počtu pojištěnců.

Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních

Druhá poválečná lázeňská sezóna bude zahájena v neděli 4.května 1947 slavnostním vysvěcením pramenů, které vysvětí dp.vikář A.BLÁHA. Večer se koná v Městském divadle slavnostní představení hry Karla Čapka "Věc Makropulos".

Ples lázeňské komise

Dne 6.května 1947 koná se v Mariánských Lázních na zahájení sezony lázeňský ples. Účinkuje lázeňský orchestr.

Nový dirigent lázeňského orchestru

Novým dirigentem lázeňského orchestru se stal známý René KUBINSKÝ, který se ujal též jeho vedení. Lázeňský orchestr, kterýž byl opět rozšířen na 45 členů, pilně studuje nový repertoár pro lázeňskou sezonu.

Divadlo lidové tvorby v Mariánských Lázních

V sobotu 3.května 1947 večer - hra M.Honsy "Neznámý z revoluce". V neděli 4.května 1947 - hra Karla Čapka "Věc Makropulos". Vojtěch Neustupný studuje operetu M.Honsy aj.Loukoty "Dvě srdce tančí polku". Režisér M.Honsa studuje veselohru "Tony jede rybařit".